Gå til innhold

GNP Energy - uavhengig og fleksibel leverandør

Annonsørinnhold

Stadig flere blir naturlig nok opptatt av klimaendringene og utsiktene til å gå over til fornybar energi, som for eksempel vind- eller bølgekraft.

Nøkkelen til å få til denne overgangen er trolig fleksible leverandører som ikke selv er knyttet til noen spesifikk beliggenhet eller type kraftproduksjon.

GNP er en uavhengig leverandør. Det betyr at de ikke produserer kraft, men heller tar sikte på å formidle den til så mange kunder som mulig. I dag har denne leverandøren oppimot 30 medarbeidere på sitt kontor i Sandefjord. Flere har betydelig erfaring med kraft og med kraftbransjen, som for eksempel hvordan kraft forhandles gjennom Nord Pool, og hvordan kraft forvaltes og overføres. De har derfor bred kjennskap til kostnader og muligheter i kraftmarkedet.

GNP Energy er per i dag ikke en av de største aktørene i markedet, men en utfordrer som forsøker å vokse seg stor ved å ta opp kampen mot de mer etablerte. Selskapet er ikke bare aktivt i Norge, men sikter også mot markedene i Sverige, Danmark og Finland. De har med andre ord hele det nordiske kraftmarkedet som sitt nedslagsfelt.

Folkepakka fra GNP Energy

Det mest populære tilbudet fra GNP Energy er Folkepakka, som gir deg en garantipris i tre måneder mot at du binder deg til en strømavtale i 12 måneder. En slik avtale gjelder ikke nettleie, bare strøm. Du må betale nettleie til det lokale selskapet i tillegg. For nye kunder kan prisen de tre første månedene komme helt ned i 42 øre/kWh. GNP Energy kjøper strøm på markedet og selger den videre, ut ifra egen innsikt i hvordan kraftmarkedet fungerer. Variasjoner i prisnivået vil fremgå av fakturaen kunden får tilsendt, slik at den relevante informasjonen alltid er tilgjengelig.

Hos GNP Energy betaler du på forskudd, men unngår helt fakturagebyrer så lenge du benytter deg av de moderne betalingsformene som regning på e-post eller, mer vanlig, eFaktura eller AvtaleGiro. Siden disse uansett er de mest vanlige formene for betaling, blir det få kunder som betaler gebyr for å få tilsendt faktura.

Grønt Valg fra GNP Energy

Det er mulig å velge det miljøvennlige alternativet Grønt Valg hos GNP Energy. Dette koster 49 kroner i måneden, per måler - det vil si, vanligvis per kunde. Grønt Valg innebærer at selskapet forplikter seg til å støtte produksjonen av fornybar energi i samme omfang som det du forbruker. Med andre ord får du en balansert energiforbruksprofil der eventuell bruk av ikke fornybare energikilder kompenseres på den andre siden. Dette gjør over tid at det vil bli mer lønnsomt å produsere fornybar energi, og det gir større incentiver for nye og eksisterende produsenter til å erstatte gamle med nye og mer bærekraftige kraftkilder. Dette kan være med på å skape en mer bærekraftig fremtid.

Det som gir GNP Energy en unik stilling i så måte, er at de selv ikke produserer strøm, men kun fungerer som et uavhengig mellomledd og formidler av produsert kraft. Med andre ord har de ikke noen investeringer eller bindinger i eksisterende anlegg, og står dermed friere enn enkelte andre leverandører som selv produserer strøm og eier kraftverk.

Hvordan fungerer Grønt Valg fra GNP Energy?

Måten dette fungerer på kan være litt komplisert ved første øyekast. Det er nemlig ikke slik at du nødvendigvis får fornybar energi inn i huset eller leiligheten din fordi du har Grønt Valg. Den som leverer strøm må imidlertid i ettertid rapportere om hvor strømmen kommer fra. Så får du en deklarasjon som gir deg opplysninger om opprinnelse, som vil oppgi at en mengde strøm tilsvarende den du har brukt, har blitt produsert. Det er ikke slik at du nødvendigvis selv har brukt denne strømmen, men på grunn av dine valg har den blitt produsert og levert. Dermed går pengene du betaler for strømmen delvis til å oppmuntre produsenter av fornybar energi.

Årsaken til at ordninger som Grønt Valg har blitt populært er faren for klimaendringer som skyldes utslipp av visse typer gasser i atmosfæren. Noen av disse gassene blir til fordi vi mennesker brenner fossilt brennstoff som olje, gass, og kull. Ved å erstatte disse energikildene med fornybar energi kan vi redusere presset på det globale klimaet og sørge for en bærekraftig fremtid.

GNP Energy og bærekraftig utvikling

Gjennom Grønt Valg gir GNP Energy deg muligheten til å betale for en mer bærekraftig utvikling i energisektoren. Men hva mener vi egentlig når vi snakker om bærekraft?

Poenget med bærekraftig utvikling er at vi skal greie å opprettholde dagens levestandard, og generere økonomisk vekst, uten at det skal gå utover kommende generasjoner. Det er viktig at også våre etterkommere skal få en god levestandard og god helse, som bare er mulig hvis vi tar vare på kloden. FN-kommisjonen, som ble ledet av Gro Harlem Brundtland på 1980-tallet, var med på å gjøre begrepet kjent. Det var viktig å fremheve betydningen av å tenke langsiktig, som tilsier at vi må tenke på miljøet og ikke bare ta snarveier for den kortsiktige vinningens skyld. Siden den gangen har problematikken tilspisset seg fordi stadig mer forskning tyder på at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, og at grunnen i stor grad er vårt forbruk av ikke-fornybar energi.

Fornybar energi fra GNP Energy

Siden det meste av kraften som produseres i Norge er vannkraft, vil en avtale med GNP Energy nesten uansett sikre at du får levert fornybar energi. Forskjellen med Grønt Valg er imidlertid at du da også bidrar til å støtte opp om fornybar energi, kanskje særlig de nyeste kildene som strengt bedriftsøkonomisk ikke alltid er helt konkurransedyktige. De er imidlertid svært viktige for et bærekraftig samfunn.

Man hører så mye om fornybar energi nå for tiden, men hva er det egentlig og hvilken rolle vil den spille i fremtiden? Begrepet omfatter mange ulike typer energikilder. Det de har til felles er at de blir til kontinuerlig, og ikke forsvinner selv om man bruker av dem. For eksempel blir vannkraft, vindkraft og solcellekraft stadig fornyet gjennom nedbør, vind og solskinn. Det samme er ikke tilfelle med olje og gass, som har blitt til over millioner av år. Det lages mer olje og gass, også, men prosessen tar så lang tid at den umulig kan holde tritt med vårt forbruk på lang sikt.

I tillegg til de allerede nevnte (vann, vind og sol) finnes det også mange flere fornybare kilder til kraft, som bioenergi, atomkraft og geotermisk energi. Svært interessant for kystfolk er det at det også inkluderer blant andre bølgekraft, tidevannsenergi og saltkraft. Med andre ord kan kysten komme til å spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av fornybar energi.

Bærekraften til fornybar energi er som regel større enn den til ikke-fornybar energi. Det skyldes to ting: for det første, at den energien som ikke er fornybar etter hvert kommer til å bli brukt opp på grunn av stort forbruk, for det andre, at bruken av fornybar energi ikke har de samme klimamessige konsekvensene som ikke-fornybare kraftkilder som kraft, olje og gass.

GNP Energy - en fremtid i vindkraft?

Som en fleksibel og uavhengig leverandør av kraft andre har produsert er GNP Energy posisjonert for å levere alle typer kraft, inkludert de mest bærekraftige kraftformene som vindkraft. Her skal vi se litt nærmere på vindkraft, som ser ut til å kunne bli en av de store gjennombruddene i kraftsektoren i fremtiden.

Vindkraft handler om å fange den energien som finnes i vinden, såkalt kinetisk energi, og gjøre den om til strøm ved hjelp av massive vindturbiner. Disse turbinene tvinger vindenergien inn i en dynamo, som genererer elektrisitet. Dermed blir vindens arbeid gjort om til strøm hjemme hos deg. Siden vinden på ingen måte kan brukes opp, er den en fullt ut fornybar kraftkilde. Det kan riktignok kreve noe ikke-fornybar energi å bygge og drive et vindkraftsanlegg, men slik vil det alltid være. Det er ingen grunn til å tvile på vindkraften.

Når vindmøllene bygges, blir turbinene knyttet til strømnettet. Mest vind er det om vinteren, når det også er minst vann tilgjengelig for vanlig vannkraftsproduksjon. Derfor er det i Norge god komplementaritet mellom de to krafttypene.

Vindmøller kan plasseres både på land, til havs, og på øyer langs kysten. Det viktige er selvfølgelig å finne steder der det blåser ekstra mye. Å sette opp vindmøller på sokkelen er imidlertid lite aktuelt, da havet stort sett er for dypt der ute til å sette opp bunnfaste anlegg. Det eksperimenteres imidlertid allerede nå med flytende anlegg med vindturbiner. Dette kan bli en løsning som nok en gang gjør havet til en stor ressurs for norsk økonomi. Allerede den landbaserte virksomheten nærmer seg 1 000 turbiner med betydelig kraftproduksjon.

Fremtidsscenario - bølgekraft fra GNP Energy

Mye tyder på at uavhengige og fleksible leverandører av kraft i fremtiden vil ha en enda mer bærekraftig portefølje av kraftkilder, inkludert energi fra bølger. Mens mye av fokuset innenfor det grønne skiftet så langt har vært på sol og vind, kan det godt være at det er bølgene som virkelig er fremtiden. Hva er så egentlig bølgekraft?

Med bølgekraft mener vi at man bruker den mekaniske kraften i bølgene på havet og gjør den om til noe som kan brukes av mennesker, vanligvis selvfølgelig strøm. Dette er i høyeste grad en fornybar energi. Det finnes også lignende typer, som tidevannskraft og undervannsenergi, men disse er ikke de samme som bølgekraft. Tidevannet er et resultat av månens bevegelser og styrer flo og fjære, mens undervannsenergi handler om å utnytte strømninger under havoverflaten. Bølgekraft er imidlertid knyttet til bevegelsene på havoverflaten som i hovedsak skyldes vinden, og er dermed ganske nært beslektet til vindkraft.

Alle som har svømt i havet ved at de store bølgene kan ramme med stor kraft. Hvor mye kraft det er i bølgene avhenger av hvor høye de er, hvor hurtig de beveger seg, hvor lange de er, og hvor tett sammen de slår. Men det som kanskje er mystisk for mange, er hvorfor noen bølger er så mye større enn andre. Nøkkelen her er vindens hastighet og over hvor stor avstand vinden kan virke på bølgene. Samtidig er også havbunnens topografi en viktig faktor. Vindhastigheten vil uansett legge en absolutt begrensning på hvor høy en bølge kan bli. Under normale forhold kan bølger bli opptil 15 meter høye, men enda noe større ved ekstremvær.

Det er klart at det er kolossalt mye energi i 15 meter høye bølger. Problemet er å bygge anlegg og installasjoner som lykkes i å fange opp denne energien og omsette den i strøm. Så langt er det gjort en del eksperimenter, men det finnes ingen funksjonelle anlegg langs Norskekysten. Årsaken er selvfølgelig at dette er en stor teknisk utfordring. Likevel er det klart at dette godt kan bli en løsning for fremtiden.

Bedriftsløsninger fra GNP Energy

GNP Energy er et selskap som ikke bare tilbyr Folkepakka til husholdningene, men også har et vidt spekter av fleksible løsninger for bedriftskunder. Her kan du velge mellom flere ulike pakker, og om du vil ha fast, flytende eller markedspris. Hvor stor trygghet du trenger på strømprisen vil påvirke hvor stort fastleddet blir, men det vil uansett vanligvis ikke være mer enn 79 kroner per måler i måneden. Det er også mulig å ta kontakt med GNP Energy for en skreddersydd avtale tilpasset akkurat din bedrift.

GNP Energy tilbyr med andre ord en rekke muligheter for strømkunder, både private og bedrifter, i de fire store nordiske landene. Kompetanse på kraft og kraftmarkeder har gjort det mulig for dem å sette i gang egne strømleveranser og ta opp kampen med de store, etablerte selskapene. Noe av det mest interessante med et slikt selskap, som er uavhengig, frittstående, og ikke har bindinger til eksisterende kraftproduksjon, er hvilken rolle det kan komme til å spille innenfor utviklingen av fornybar energi.

Fornybar energi er viktig for oss alle, fordi det er avgjørende for en bærekraftig utvikling. De som er opptatt av kysten kjenner til kraften i vind og bølger, og skjønner nok intuitivt at disse en dag kan bli viktige kraftkilder. Det kan være nøkkelen til en bedre fremtid.

Denne artikkelen er sponset

https://pixabay.com/photos/beach-wind-farm-bangui-ilocos-norte-375069/

Har du en sak du
vil tipse oss om?