Gå til innhold

SalmoBreed Salten sikrer landets smoltanlegg med norskprodusert off-season rogn

Annonsørinnhold fra SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten, Stig Joar Krogli
Daglig leder SalmoBreed Salten, Stig Joar Krogli

I år har norske rognkunder kunnet glede seg over god tilgang med rogn i den kritiske perioden sommer og tidlig høst.

Nesten 30 millioner rognkorn er levert

SalmoBreed Salten, som er verdens mest avanserte landbaserte avlsstasjon for stamfisk og rogn, kom i drift i mai 2019. Siden åpningsuka har anlegget strøket fisk og produsert høykvalitets rogn gjennom hele sommeren.

-Meg bekjent er vi den eneste produsenten i Norge som har klart å være leveringsdyktig med store volum av rogn gjennom hele sommeren og høsten, sier Stig Joar Krogli, daglig leder SalmoBreed Salten AS. - Siden åpningen 22. mai har anlegget produsert 70 millioner rognkorn, og så langt har vi levert oppunder 30 millioner til kunder langs hele norskekysten. -Tilbakemeldingene vi har fått på produktet er veldig positive, sier han.

Erfaringene fra Island er uvurderlige

At avlsstasjonen i Salten har kommet i så god leveringsposisjon er ikke tilfeldig. Prosjektet, som ble igangsatt høsten 2016 bygger på de erfaringer Benchmark Genetics har opparbeidet seg gjennom flere tiår hos StofnFiskur på Island. Gjennom avansert lys- og temperaturstyring oppnår man moden stamfisk uavhengig av årstid, og da blir anlegget leveringsdyktig også utenfor den naturlige gytesesongen for laksen. -Hele anlegget er prosjektert med tanke på helårlig rognproduksjon, sier Krogli. -Her går det stamfisk som har vært hele livet fra rogn-til-rogn på land, i tillegg til stamfisk som blir landsatt i Salten allerede etter ett år i sjø. Denne produksjonsmodellen gir SalmoBreed Salten rikelig med kontroll over gytetidspunkt og sikrer de høyeste standarder av biosikkerhet i bransjen.

Rett kvalitet og leveringssikkerhet er en forutsetning

Det er ikke bare gytetidspunktet anlegget i Salten har fokus på. -Én ting er å få fisken til å gyte etter planen, men like viktig er det at produktet som leveres holder høy kvalitet på parametere som rognstørrelse, overlevelse og klekkeprosent, forteller Krogli.

-Dette sikrer vi gjennom å ha høy fiskevelferd, god fiskehelse, riktig fôring og minimalt med håndtering av stamfisken. Det blir regelmessig foretatt kontroller og uttak av prøver av fisken, og anleggets egen fiskehelsesjef registrerer resultatene i form av en Velferdsscore som er et viktig styringsverktøy for ledelsen. -Rogna vi har produsert så langt i år har hatt en snittstørrelse på ca. 5700 rognkorn/liter. Et anstendig resultat som vi er svært tilfreds med, sier Stig Joar Krogli. -At vi også har holdt produksjonsplanen 100% og sikret leveranser helt i tråd med kundenes ordrer er vi også svært stolt av, tatt i betraktning at dette er vårt første år i drift.

Den genetiske kompleksiteten trygges gjennom kryopreservering

Produktene som Benchmark Genetics leverer er blitt svært komplekse med det økende antall genetiske egenskaper som er tilkommet de seinere år. Dette betyr at det er færre hannfisk enn tidligere som kvalifiserer til å bli benyttet i avlsarbeidet, og disse må i tillegg være kjønnsmoden i rett tid til å befrukte rogn i henhold til kundenes spesifikke ordrer. -Vi jobber med et stort og komplekst puslespill når det handler om utvelgelse av de rette stamfiskene i forhold til produksjonsplaner, forklarer Stig Joar. Hanfisken utvelges rett fra SalmoBreed sin avlskjerne og besitter den kombinasjonen av genetiske egenskapene som definerer produktet. -Gjennom Benchmark Genetics sin egen Cryolab i Bodø, er vi sikret høy-kvalitets melke når som helst gjennom året. Her fryses og lagres spermier fra de beste avlskandidatene som gir oss en høy fleksibilitet i produksjonen vår, utdyper han.

Effektive kommunikasjonsveier gir kontinuerlig forbedring

Til syvende og sist er det kundene selskapet lever av, og tilbakemeldingene som har kommet fra markedet det siste året blir kommunisert fortløpende tilbake fra salgsavdelingen til ledelsen i SalmoBreed Salten. -Vi har en kort og effektiv kommunikasjonsvei i selskapet. Så langt det lar seg gjøre, har vi alltid en salgsrepresentant fra Benchmark Genetics tilstede ved levering av rogna, forteller Krogli. Det blir foretatt kvalitetskontroll og registering på stedet, og kunden blir fulgt opp tett i etterkant av innlegg. -Denne rutinen gjør at vi fanger opp både positive tilbakemeldinger og avvik, og om nødvendig kan vi raskt implementere tiltak i produksjonen, sier han. Hold av stamfisk og rognproduksjon er krevende biologiske og tekniske prosesser. -Vi er ydmyke for at vi så langt har blitt forskånet for de store biologiske og tekniske utfordringene, men - som vi sier her i Nord - står vi med brei beinføring og er klar til å ta imot noen slag om de skulle komme, humrer Stig Joar.

Om SalmoBreed Salten AS:

SalmoBreed Salten AS er eiet av Benchmark Genetics (75%) og Salten Stamfisk (25%). Anlegget er lokalisert i Engan i Salten, Nordland og består av 10.000m2 bygningsmasse med en karkapasitet på 8000m3. Anlegget ble offisielt åpnet 22. mai 2019 og har en årlig produksjonskapasitet på 150 millioner rognkorn ved full drift.

Fornøyde kunder

Så langt har produktene blitt svært godt mottatt i markedet. Sigmar Arnarsson, daglig leder hos Elvevoll Settefisk AS mottok den første produksjonen av CrossBreed fra SalmoBreed Salten i år. Han uttaler: -Leveransen vi mottok var en generell jevn og fin gruppe. Klekkinga var ferdig på 5 dager og vi har lite å anmerke på rogna. Vi anser det også som en fordel å få levert «lokal» produsert rogn, da det bare er noen få timers kjøring fra Salten og oppover til Elvevoll. En annen kunde som har fått rogn fra SalmoBreed Salten denne sesongen er SalMar. Roar Simonsen som er Produksjonsdirektør Settefisk i selskapet sier: -Vi er glade for at det nå er etablert konkurranse i markedet for off-season rogn. Vi har mottatt egg av god kvalitet og til avtalt dato fra SalmoBreed Salten.

www.salmobreed.no

SalmoBreed Salten AS - norsk version

SalmoBreed Salten er verdens mest avanserte landbaserte anlegg for produksjon av lakserogn. Anlegget ligger i Sørfjorden i Nordland. Anlegget har som mål å levere den beste genetikken i begynnelsen av produksjonssyklusen for å sikre en robust, hurtigvoksende og sykdomsresistent laks, av høy kvalitet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?