Gå til innhold
Annonse
Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest
Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing.

Annonse

Til sammen deler Forskningsrådet ut vel 100 millioner kroner til 11 prosjekter som skal starte i 2018 og vare i 3-4 år. Prosjektene skal resultere i teknologi til bruk i fiskeri- og havbruksnæringene, maritim sektor og petroleumsnæringen, kommer det frem i en pressemelding fra forskningsrådet.

Teknologi for å identifisere enkeltfisk

Bedriften Sealab AS i Trondheim står bak prosjektet INDISAL og får støtte til å utvikle teknologi for undervannsfotografering og databilder (computer vision) til bruk i havbruk. Med sylskarpe bilder fra egenutviklede kamerasystemer legges grunnlaget for å utvikle en individuell biometrisk «finger print»-identifisering av lakseindivider og samle informasjon som beskriver status over tid for enkeltindivider i industrielt sjøbasert oppdrett.

Ny teknologi skal gjøre det mulig å identifisere lakseindivider i en merd. Foto: Marine Harvest.
Ny teknologi skal gjøre det mulig å identifisere lakseindivider i en merd. Foto: Marine Harvest.

Ved hjelp av gode løsninger for lys og kamera i samspill oppnås videoopptak i høy kvalitet, og algoritmer som kan identifisere og analysere enkeltlaks via videostream. Dette gjør det mulig for laksenæringen å ha oversikt i sanntid (real time) av aktuell status for hvert lakseindivid (eks. vekstrate, kvalitet, helsestatus, lusepåslag), samtidig som innsamlede data for lakseindividene over tid kan brukes til å analysere hvordan driftsaktiviteter påvirker både enkeltindivider og hele bestanden av fisk i merden.

Målet med prosjektet er å utvikle ny og smart teknologi som sikrer bærekraftig sjømatproduksjon med vekt på bedre fiskevelferd og lavere miljøavtrykk. Sealab er en gründerbedrift drevet av far og sønn, Milan og Oscar Marković. Bedriften samarbeider med forskningsinstitusjoner som SINTEF Ocean og NTNU, og med andre private aktører.

Kobler næringsliv og kunnskapsmiljøer

– Denne typen prosjekter kobler sammen næringslivet og kunnskapsmiljøene på en god måte for å få fram nyskaping som næringslivet og samfunnet etterspør. Hav er av de virkelig store satsingsområdene for regjeringen og for Norge, det vil være en av pålene som skal finansiere velferden vår i framtiden. Bedriftene som nå har fått støtte, er med å skape nye arbeidsplasser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Norge har høy kompetanse innenfor de havbaserte næringene, og de ulike havnæringene kan lære av hverandre og i fellesskap komme fram til nye og mer lønnsomme løsninger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Prosjektene som har fått støtte fra Forskningsrådets havteknologisatsing, er rettet mot maritim sektor, petroleums-, fiskeri- og havbruksnæringene og spenner fra tung maritim teknologi, til teknologi for å håndtere fisk og sjømat. Geografisk er bedriftene spredd over store deler av landet. Her følger noen flere eksempler.

Prosjektene som får støtte ved årets tildeling fra Forskningsrådets havteknologisatsing, er rettet mot teknologibehov i flere av havnæringene.
Prosjektene som får støtte ved årets tildeling fra Forskningsrådets havteknologisatsing, er rettet mot teknologibehov i flere av havnæringene.

Teknologi for å høste raudåte

Calanus AS i Tromsø har fått støtte til å utvikle en ny industriell verdikjede basert på dyreplanktonet raudåte (Calanus Finmarchicus). Dette er den viktigste fornybare og høstbare ressursen i Norskehavet, men det er nødvendig å utvikle ny teknologi for å høste arten i oseaniske farvann.

I dette prosjektet vil bedriften bruke en boblerigg foran og under trålen for å heve dyreplankton til overflaten. Samling av dyreplankton i overflaten gjør industriell høsting til lavere råvarekostnader mulig. Prosjektet vil også utvikle metoder som reduserer det økologiske fotavtrykket under høstingen.

Teknologi for eksponert havbruk

Lerow AS som holder til på Hitra, driver med inspeksjon, vedlikeholdstjenester, utstyrsleveranse av robuste messingnettnøter og mekanisk avlusning på oppdrettsmerder for små og store oppdrettsselskaper i Norge.

Størrelsen på anleggene som brukes i merdbasert oppdrett, har utviklet seg betydelig i takt med ønsket om økt produksjon. Trenden er stadig større merder og lokaliteter som plasseres lenger til havs. Systemer knyttet til instrumentering og automatisering har imidlertid ikke utviklet seg i samme hastighet. Det er derfor stort behov for nyskaping og løsninger som muliggjør lang oppe-tid også på mer eksponerte lokaliteter.

Lerow vil i dette prosjektet utvikle og teste nye metoder og prosedyrer for fartøysbaserte operasjoner tilpasset eksponert havbruk. Løsningen skal sikre at anleggene skal være i operasjonell drift og være forsvarlige å drifte selv i uvær, innenfor de strøm- og vindstyrker de er dimensjonert for.

Forskningsrådets havteknologisatsing

Målet med havteknologisatsingen er å utvikle teknologi på tvers av sektorene som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene. Satsingen er et samarbeid mellom flere programmer i Forskningsrådet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse