Gå til innhold
Annonse

– Gjenstår avklaringer på tiltaksplan for vill laksefisk

Villaks i håv. Foto: Therese Soltveit.
Villaks i håv. Foto: Therese Soltveit.

Klima -og miljøminister Vidar Helgesen opplyste nylig at departementet har bestilt en tiltaksplan for vill laksefisk fra Miljødirektoratet. Hvilke faktorer som skal tas med i denne er foreløpig ikke helt avklart.

Annonse

Under Altaseminaret var det klar tale fra Helgesen rundt hva som var mest utfordrende for villaksen i dag.

- Rømt oppdrettsfisk og lakselus er de to største påvirkningene som ikke er under tilfredsstillende kontroll, uttalte Helgesen.

- Fristen ikke satt

På seminaret uttalte ministeren at han ønsker et tett samarbeid med Nærings-og Fiskeridepartementet for å sikre det genetiske mangfoldet og for å sikre et høstbart overskudd av villaksen. Det var også her han nevnte bestillingen av tiltaksplanen for vill laksefisk.

Da kyst.no i ettertid kontaktet departementet for å få innsyn i henvendelsen for å formidle et bredere bilde av hva saken dreier seg om og eventuelt har å si for laksenæringen, viser det seg at det foreløpig er lite informasjon å hente.

- Dette oppdraget er gitt til Miljødirektoratet i tildelingsbrevet for 2016. Her står det at direktoratet skal lage en tiltaksplan for vill laksefisk. Frist for oppdraget er foreløpig ikke satt da det gjenstår en del avklaringer, forteller Ingeborg Wessel Finstad, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet til kyst.no.

Finstad opplyser at departementet har vært i kontakt med direktoratet om gjennomføringen av arbeidet og vil komme tilbake med en utdyping av oppdraget om kort tid.

- Planen vil baseres på kvalitetsnormen og skal belyse status og påvirkninger på laksebestandene våre. Påvirkningsanalysen skal gjennomføres i vår av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Når dette er på plass, vil miljømyndighetene ta initiativ overfor berørte sektormyndigheter for å utarbeide planer for hvordan kvaliteten på villaksbestander som ikke når målet, kan bedres, opplyser hun til kyst.no.

Samarbeid 

Ifølge talen til Helgesen understreket han at miljømyndigheter, fiskerimyndigheter og oppdrettsnæringen må spille enda bedre på lag for å finne gode løsninger mot lakselus og rømt oppdrettsfisk.

- Dette kan gjennomføres delvis som frivillige tiltak innen næringen. Men det må også kombineres med tydelige og bærekraftige rammebetingelser som myndighetene må fastsette.

Ministeren viste også til at det er satt inn mange viktige tiltak for å redusere de negative effektene av lakselus og rømt oppdrettsfisk de siste årene.

-Samtidig er det behov for å styrke innsatsen på disse områdene hvis næringen skal få fortsette å vokse.

Kvalitetsnormer og vekst

Helgesen mener det er avgjørende at Regjeringen og næringen selv nå klarer å styre utviklingen i en positiv retning som reduserer de negative effektene på laksebestandene. Det nevnes også at Miljødirektoratet er i gang med å forberede evalueringen av ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder som skal gjennomføres i 2017. 

- Jeg er også opptatt av at kvalitetsnormen nå blir godt samordnet med Nærings- og fiskeridepartementets nye trafikklyssystem og produksjonsområder som skal regulere videre vekst i lakse- og ørretoppdrett. Dette er en viktig forutsetning for miljømessig bærekraftig vekst i næringen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse