Gå til innhold
Annonse
Alexandrium tamarense alge PSP
Alexandrium tamarense alge PSP

Det påvises en del akexandrium-alger langs kysten for tiden. Det er denne algen som gir den beryktete lammende skjellgiften PSP i skjell.

Annonse

Pål Mugaas Jensen I algeinformasjonen fra Havforskningsinstituttet meldes det om alexandrium helt fra Finmark til Riktignok er forekomstene i nord under faregrensen ennå, men fra Vikna og sørover er de over, og helt i sør meldes det om giftige skjell. I Trøndelag meldes det også om en del dinophysis, som er algen som kan gi skjell med diare-gift. Under er denne ukens algeinfo: Området Finnmark-Vikna (1-2) Det er fremdeles relativt mye kiselalger (Chaetoceros socialis, C. contortus, C. furcellatus, C. debilis, Thalassiosira nordenskioeldi, Fragilariopsis) og Phaeocystis i området, selv om forekomstene enkelte steder er noe redusert. Alexandrium tamarense er påvist flere steder, men forekomstene lå under faregrensen. I Nordland er algeforekomstene artsrike med dominans av kiselalger og noen steder sammen med Phaeocystis eller dinoflagellater. Våroppblomstringen er nå over i store deler av dette området, mens det fremdeles er oppblomstringsmengder av kiselalger (inntil 6.1 mill/L), mest Skeletonema (langs Heleglandskysten), eller Thalassiosira spp.( i Lofoten). Alexandrium tamarense og A. ostenfeldii påvises i håvtrekkprøver fra hele Nordland. Området Vikna-Stad (2-3) Forekomstene i dette området er artsrike og domineres av kiselalger. De største bestandene er påvist i Storfjorden på Sunmøre Skeletonema, Leptocylindrus), mens det ellers er små celletall i hele området: I Storfjorden er det nå en rekke ulike arter av dinoflagellater i et kiselalgedominert algesamfunn. Alexandrium tamarense er vanlig i hele området noen steder sammen med Alexandrium ostenfeldii. Konsentrasjonen er over faregrensen sør i området og nær faregrensen i Nord-Trøndelag. Dinophysis-arter, også D. acuta, påvises mange steder. Området Stad-Flekkefjord (3-4) Det registreres en god del kiselalger i Nordfjord og Sunnfjord Pseudo-nitzschia, Skeletonema, Leptocylindrus, Thalassionema, Chaetoceros), men ellers er kiselalgeforekomstene lave/moderate. Stedvis til dels betydelige innslag av flagellater og dinoflagellater. Emiliania huxleyi fortsetter sin generelle økende trend i området. Alexandrium hadde forekomster over faregrensenivå i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Sunnfjord og ytre strøk av Nordfjord. Det registreres også denne uken moderate algeforekomster i Ryfyllkefjordene, men kiselalgeforekomstern er noe redusert den siste uken. Algesamfunnet er stedvis artsrikt, med innslag av dinoflagellaten Prorocentrum minimum flere steder, det er imidlertid kiselalgen Skeletonema som er dominerende i hele området. Området Flekkefjord-Hvaler (4-5) I sørlig del av Rogaland og langs kysten av Vest-Agder registreres kun små algeforekomster også denne uken. Langs kysten av Skagerrak domineres algebildet av kiselalgen Skeletonema. Skeletonema forekommer som små kjeder, med 2-4 celler, eller som en-cellet, dette er noe uvanlig for denne arten og kan komme av at den er under hardt beitepress. Den lille thecate dinoflagellten som ble registrert i store mengder i dette området sist uke, er nå betydelig redusert men er registrert i små mengder enkelte steder. Forekomstene av Alexandrium er redusert, men det er påvist giftige skjell flere steder i området, så husk å undersøke kostholdsrådet fra Mattilsynet hvisviss du skal plukke og spise blåskjell fra dette området.

Annonse