Gå til innhold
Annonse
Trond Giske m fl
Trond Giske m fl

Næringsminister Trond Giske har sendt et brev til næringskomiteen der han skriver at Cermaq-budet på 105 kroner per aksje er for lavt.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Næringsminister Trond Giske har sendt et brev datert 6.5.13 til næringskomiteen vedrørende Cermaq ASA og Prop. 119 S (2012-2013).

"Jeg viser til spørsmål fra Stortingets næringskomité ifm. behandling av Prop. 119 S (2012-2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA – statlig deltakelse fortrinnsrettsemisjon) i brev av 6. mai 2013.

Ad spørsmål 1

”I lys av det budet som er fremmet av Marine Harvest på aksjene i det delstatlige selskapet Cermaq ASA ber vi om en tilbakemelding på om det er, eller vil bli, foretatt en ekstern vurdering av dette budet for å kunne fastslå om det budet som er inngitt er å anse som et godt bud ut ifra det som er å anse som selskapets markedsverdi per i dag?

"For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det foreløpig ikke er fremlagt noe bud på aksjene i Cermaq ASA. Marine Harvest har i sin børsmelding av 30. april 2013 meldt at selskapet vil fremlegge et bud på aksjene i Cermaq ASA forutsatt at enkelte vilkår er oppfylt. Et bud vil i så fall bli fremlagt etter Marine Harvests generalforsamling 23. mai 2013.

Departementet har engasjert finansiell rådgiver, Fondsfinans ASA. Rådgiveren har i oppdrag blant annet å vurdere vilkårene i det annonserte budet. Det er departementets foreløpige vurdering at et bud på 105 kroner per aksje er lavt ut fra de underliggende verdiene i selskapet og for en type transaksjon som foreslått.

Ad spørsmål 2

”Er det mulig å avvente en endelig kapitalutvidelse knyttet til Cermaq sitt kjøp av Copeinca i påvente av at en slik vurdering foreligger?”

Som omtalt overfor er departementet i gang med å vurdere det potensielle budet fra Marine Harvest. Kapitalutvidelsen knyttet til Cermaq sitt kjøp av Copeinca er varslet behandlet på selskapets generalforsamling den 21. mai 2013, i tråd med utsendt innkalling til generalforsamlingen. Departementet vil ha sluttført vurderingen av Marine Harvests potensielle bud før denne dato", heter det i brevet.

Annonse