Gå til innhold
Annonse

Havbruksstasjonen i Tromsø AS fikk bevilget 13,5 millioner til nytt RAS-anlegg

Havbruksstasjonen i Tromsø AS i Kårvika utenfor Tromsø har fått en bevilgning på 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i akvakultursystemer der vannet resirkuleres (RAS). Anlegget har en totalkostnad på om lag 45 mill kr. og skal være fullført i 2020.  Det er forskningskonsernet Nofima som eier Havbruksstasjonen i Tromsø AS sammen med UiT Norges arktiske universitet. Avbildet er: Anne Hjortdahl, Rita Sæther, Sigrid Ina Simonsen, Marit Bærøe, Marit Bærø, Kathrine Tveiterås, Kathrine Tveiterås og Arne Mikal Arnesen. Foto: Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune.
Havbruksstasjonen i Tromsø AS i Kårvika utenfor Tromsø har fått en bevilgning på 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i akvakultursystemer der vannet resirkuleres (RAS). Anlegget har en totalkostnad på om lag 45 mill kr. og skal være fullført i 2020. Det er forskningskonsernet Nofima som eier Havbruksstasjonen i Tromsø AS sammen med UiT Norges arktiske universitet. Avbildet er: Anne Hjortdahl, Rita Sæther, Sigrid Ina Simonsen, Marit Bærøe, Marit Bærø, Kathrine Tveiterås, Kathrine Tveiterås og Arne Mikal Arnesen. Foto: Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune.

Havbruksstasjonen i Tromsø AS i Kårvika utenfor Tromsø har fått en bevilgning på 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i akvakultursystemer der vannet resirkuleres (RAS). Anlegget har en totalkostnad på om lag 45 mill kr. og skal være fullført i 2020.

Annonse

Det melder Næringsutvikling og innovasjon i Troms i en pressemelding. 

Det er forskningskonsernet Nofima som eier Havbruksstasjonen i Tromsø AS sammen med UiT Norges arktiske universitet.

Resirkuleringsteknologien, som først og fremst brukes på landbasert settefiskproduksjon, innebærer at avløpsvannet gjennomgår renseprosesser, blant annet i et biologisk filter, før det gjenbrukes i fiskekarene. Dette gjør det mulig å øke vesentlig det antall fisk som kan produseres per liter forbrukt ferskvann.

Ferskvannsressurser er og forblir en begrenset ressurs i all akvakulturproduksjon, både settefiskanlegg og evt. fremtidig landbasert oppdrett. Med den nye teknologien blir vannet optimalt utnyttet sammenlignet med bruk av tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg.

Et resirkuleringsanlegg vil samle opp utslipp i form av fôrspill og avføring fra fisken, uønskede mikroorganismer og eventuell forurensing. Dette kan utnyttes videre til kultivering av planter som utnytter næringsinnholdet i avløpsvannet, eller prosesseres og anvendes til andre formål som for eksempel produksjon av biogass eller jordforbedring.

Nye muligheter

Det nye anlegget vil vesentlig forbedre mulighetene til næringen til å utvikle og forske på design og drift av slike anlegg, noe som er utfordrende i kommersielle anlegg i drift. Forskningsanlegget åpner nye muligheter for etterutdanning av personell fra oppdrettsnæringen og utdanning av kandidater med riktig kompetanse ved universitetet og fra relevante yrkesfag.

Anlegget vil også bli tilrettelagt for fomidling av FoU-basert kunnskap og vil levere kompetanse og opplæring for forskere, studenter, lærlinger, elever og lærere i videregående skoler og andre med behov for kurs og utdanningstilbud på feltet.

Anlegget vil bli utformet og driftet i tett samarbeid med næringen i regionen slik at optimal og næringsretta bruk av anlegget sikres.

- Det er flere nye settefiskanlegg i fylket og landsdelen som nå tar i bruk resirkuleringsteknologi og flere er under etablering. Det er stort behov for økt innsats innen havbruksforskning i nord, spesielt innen bruk og utvikling av den teknologien som næringen i stadig større grad benytter på landbasert produksjon. Dette må universitetet og forskningsmiljøene møte med moderne infrastruktur. Derfor går vi så sterkt inn, sier fylkesråd for kultur næring Sigrid Ina Simonsen.

- Med denne støtten kan vi tilby et helt unikt forskningsverktøy som setter oss i stand til å drive forskningsbasert næringsutvikling på et nytt og spennende område. Dette er veldig gode nyheter for UiT Norges arktiske universitet og Nofima i tillegg til havbruksnæringa og leverandørindustrien i landsdelen uttaler Rita Sæther daglig leder ved Havbruksstasjonen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse