Gå til innhold
Annonse
Nordlaks får 8 utviklingstillatelser til Havfarmen som har eget fremdriftssystem og skal kunne operere uavhengig av faste fortøyningsinstallasjoner. Illustrasjon: Nordlaks.
Nordlaks får 8 utviklingstillatelser til Havfarmen som har eget fremdriftssystem og skal kunne operere uavhengig av faste fortøyningsinstallasjoner. Illustrasjon: Nordlaks.

Fiskeridirektoratet har i tråd med Nærings- og fiskeridepartementets vedtak i klagesak 8. september 2017, i dag fattet vedtak om tilsagn om åtte utviklingstillatelser til Nordlaks Oppdrett AS sin Havfarm 2.

Annonse

Nordlaks søkte 24. november 2015 om 39 utviklingstillatelser til realisering av sitt havfarmprosjekt. Ifølge søknaden tok prosjektet sikte på å utvikle tre til fire Havfarmer. 

Fiskeridirektoratet skriver i dette vedtaket at de i august 2016 avslo den delen av søknaden som gjaldt utvikling av mer enn én Havfarm. Begrunnelsen for avslaget var at søker ikke hadde sannsynliggjort at bygging av flere Havfarmer ville innebære betydelig innovasjon og at Havfarm 2 og 3 dermed falt utenfor formålet med utviklingstillatelser.

I vedtak 22. desember 2016 ga Fiskeridirektoratet Nordlaks tilsagn om ti utviklingstillatelser til bygging og drift av én Havfarm.

Begrunnelsen for å tildele 10 tillatelser og ikke 13 slik som omsøkt, var at direktoratet la til grunn at det ville være tilstrekkelig med 10 tillatelser til å foreta utprøving av konseptet i full skala.

Nordlaks påklaget begge vedtakene 23. januar 2017. Den 8. september 2017 fattet Nærings- og fiskeridepartementet vedtak i klagesaken. Fiskeridirektoratets vedtak når det gjald tildeling av tillatelser til Havfarm 1 ble opprettholdt, med den endringen at det ble gitt tilsagn om 13 tillatelser, og ikke 10 tillatelser. Videre ble Nordlaks gitt tilsagn om 8 tillatelser til utvikling av «Havfarm 3» (som direkotratet fra nå av kaller «Havfarm 2»).

Den delen av søknaden som gjald tildeling av tillatelser til Havfarm 2 ble sendt tilbake til Fiskeridirektoratet som i henhold til laksetildelingsforskriften § 23 b femte ledd skal fastsette målkriterier.

I presiserende vedtak 13. desember 2017 slo Fiskeridirektoratet fast at Havfarm 1 og Havfarm 2 i det videre skulle anses som to separate «prosjekt». Tillatelsene fra Havfarm 1 kan etter dette søkes konvertert etter at alle målkriteriene for det prosjektet er oppfylt.

- Det har etter dette vært en del korrespondanse mellom Fiskeridirektoratet og Nordlaks hvor direktoratet har bedt Nordlaks om en konseptbeskrivelse for Havfarm 2, samt dialog om kunnskapsdeling og målkriterier, skriver direktoratet i vedtaket.

Konseptet

Havfarm 2 beskrives som et akvakulturanlegg av stål, med eget fremdriftssystem som skal operere uavhengig av faste fortøyningsinstallasjoner. Et mobilt ankersystem skal benyttes for å avlaste fremdriftssystemet under normale driftsforhold.

Fremdriftssystemet skal sørge for både posisjonering («station keeping») og forflytning, og innebærer at Havfarm 2 etter det opplyste vil kunne benytte ulike produksjonsarealer i løpet av en produksjonssyklus. Konstruksjonens struktur har likhetstrekk med halvtnedsenkbare plattformer. Ifølge søker designes og dimensjoneres Havfarm 2 med utgangspunkt i offshore konstruksjonsregelverk hva gjelder både struktur, stabilitet og posisjonering, som et supplement til kravene i NYTEK-forskriften.

Driftsfilosofien går i korte trekk ut på å benytte seg av svært eksponerte områder når forholdene er forsvarlige for dette, og mer beskyttede områder når det er fare for at miljølastene i eksponert sone kommer over et visst nivå.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse