Gå til innhold
Annonse

Irske forskere: - Lakselus betyr ingen ting for villaksbestanden

Villaks
Villaks

Irske forskere har publisert en studie i ”Jounal of fish diseas som konkluderer med at dødelighet som følge av lakselus ikke påvirker bestandene av villfisk.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

De irske forskerne fra ”Marine Institute” og ”National University of Ireland Galway” har siden 2001 gjort forsøk der over 350 000 villaks er undersøkt i 28 ulike utsett i 8 forskjellige elver i Irland. Fiskene ble merket og halvparten ble behandlet med Slice før utsett.

- Ved å sammenligne mengden av returnerende individer av behandlet fisk med ubehandlet kontrollfisk, er det mulig å differensiere dødelighet forårsaket av lakselus i de første 6-8 ukene etter utvandring, skriver de.

Lus liten andel av dødeligheten

Av 352 142 merkete utvandrende laks ble 18 208 gjenfanget, noe som representerer en andel på 5,17%. Den gjennomsnittelige marine dødeligheten har forskerne derfor anslått i disse forsøkene til ca 95 prosent.

I 40 prosent av forsøkene fant man imidlertid at det kom signifikant flere fisk tilbake der man hadde behandlet.

- Det ble funnet en høyere andel av returnerende fisk i den behandlete gruppen (5.6%) sammenlignet med kontrollgruppen (4.8%). Dette representerer en forskjell på ca 0,8 % mellom gruppene. (dvs. nesten 1% høyere returnert i Slice-gruppen), skriver de.

Men selv om man altså kan påvise en forskjell er den altså svært liten.

- Det observerte nivået av marin dødelighet knyttet til lakselus er svært liten, både absolutt (omtrent 1 prosent), og som en del av den samlede marine dødelighet - som i denne studien i gjennomsnitt var på over 90 prosent, skriver de.

 

Usannsynlig at lus påvirker bestanden

Den en prosent store forskjellen er imidlertid alt for liten til å ha noe å si for bestanden, mener de.

- Med disse dødelighetsnivåene er det usannsynlig å påvirke bestandsstatus og de er ikke en betydelig driver av marine dødelighet. De viser også til nyere studier i Norge som har gitt lignende resultater, sier de og viser til Skilbrei & Wennevik 2006 .

Lik marin dødelighet for de to gruppene

Dataene til de irske forskerne viser derimot at det var en sterk økning i marin dødelighet fra 2001 og fram til 2008.

- Det er ingenting som tyder på at denne trenden er påvirket av lakselus. Nivåene av marin dødelighet på utvandrende smolt påvirker behandlet og kontrollfisk like mye, skriver de.

- Nivået av lakselusindusert dødelighet er kun en liten andel av den samlede marine dødelighet, som er i størrelsesorden 90 prosent. I absoluttet tall representerer den kun 1 prosent eller 10 fisk av 1000) mener forskerne.

Les forskningsartikkelen i Journal of Fish Diseases her:

Impact of Lepeophtheirus salmonis infestations on migrating Atlantic salmon , Salmo salar L., smolts at eight locations in Ireland with an analysis of lice-induced marine mortality