Gå til innhold
Annonse
Mulualem Adam Zerihun
Mulualem Adam Zerihun

DVM Mulualem Adam Zerihun disputerer 11.januar 2013 ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: "Mycobacteriosis in marine- and freshwater fishes: characterization of the disease and identification of the infectious agents"

Annonse

Så langt har kunnskapen om mykobakteriose og dens betydning for oppdrettsnæringen vært begrenset. Mykobakteriose hos fisk er en sykdom som er vanskelig å oppdage og derfor ofte underdiagnostisert. Nå er det imidlertid etablert to sensitive diagnostiske metoder som kan påvise mykobakterielle infeksjoner hos fisk, og dette arbeidet har ført til at en mykobakterie som ikke er påvist i Norge før, ble funnet i lakseoppdrett. Sykdommen ble også karakterisert ved hjelp av felt- og eksperimentelle infeksjoner hos lakse- og torskefisk.

Se saken hos Veterinærhøyskolen for bilder

Innrapportering av mykobakteriose til offentlig forvaltning har vært sporadisk, og da påvist hos akvariefisk og villfisk, ikke hos oppdrettsfisk. Adam Zerihun har gjennom sitt doktorgradsarbeid etablert to sensitive diagnostiske metoder basert på henholdsvis real-time polymerase chain reaction (real-time PCR) og immunhistokjemi. En mykobakterievariant som aldri før er påvist i Norge ble funnet i lakseoppdrett og i lake ved hjelp av disse testene. Atlantisk torsk viste høy mottakelighet for bakterievarianten og utviklet alvorlig sykdom eksperimentelt.

Den isolerte bakterien ble analysert både på cellenivå og på molekylært nivå og ble identifisert som Mycobacterium salmoniphilum. Dette er første gang bakterievarianten er isolert og påvist i Norge som en sykdomsfremkallende bakterie hos torskefisk, og arbeidet viser at M. salmoniphilum kan gi sykdom både hos lakse- og torskefisk.

Patologiske forandringer i form av alvorlige knutedannelser ble påvist hos torsk og lake med M. salmoniphilum-infeksjon, mens kun små eller ingen av denne type forandringer ble funnet hos infisert atlantisk laks. Granulomatøse forandringer forårsaket av mykobakterieinfeksjon hos torsk viste seg å gjennomgå flere utviklingsstadier. Identifisering og karakterisering av de ulike stadiene er viktig for vurdering av sykdomsutviklingen, og for å kunne anslå smittetidspunktet.

Forekomsten av sykdom hos atlantisk laks i oppdrett med påfølgende økonomisk tap, og forekomst av sykdom hos torskefisk, slik som beskrevet i denne studien, tyder på at sykdommen er mer utbredt både med hensyn til vertsspekter og klimavariasjoner enn tidligere antatt. Underrapportering av fiskemykobakteriose i oppdrettsnæringen skyldes sannsynligvis liten kunnskap om de patologiske forandringene som er en følge av syjkdommen.

Skjult infeksjon i laksefisk?

Det kan være misvisende å bruke knutedannelse som kjennetegn for tuberkulose hos Atlantisk laks, og mye tyder derfor på at tuberkulose hos laksefisk i mange tilfeller ikke oppdages. Fisk som taper kroppsvekt uten at en finner et tydelig sykdomsbilde eller en spesifikk årsak, klassifiseres i oppdrettsnæringen som “taperfisk”. Bak mange diffuse symptomer kan det skjule seg en mykobakterierinfeksjon, der vekttap er et av kjennetegnene.

Laksefisk kan slik være et skjulested for bakterien, og kanskje skjuler det seg mange tuberkulosesmittede laksefisk i uoppklarte tapstall. Stress som oppstår når mange individer oppholder seg tett sammen, svekker immunforsvaret hos fisken og gir tuberkulosebakteriene mange verter å formere seg i. Dette er kjente faktorer som kan fremme forekomst av mykobakteriose.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen: 11.01.2013, kl. 09:15.

Oppgitt emne: "Function and histology of sensory organs in salmonids"

Sted: Norges veterinærhøgskole, Festsalen

Personalia:

Mulualem Adam Zerihun er født i Etiopia og utdannet veterinær ved Humboldt universitetet i Berlin, Tyskland (1989). Han har jobbet som distriktsveterinær, ranch manager og forsker i Etiopia og som forsker ved VI, Oslo, siden 2004. (2006-2010 var stipendiatperiode)

Annonse