Gå til innhold
Annonse

Nedleggelse av Nofimas forskningsanlegg vil gi store konsekvenser

Grethe Bæverfjord
Grethe Bæverfjord

Nofima sin forskningsstasjon på Averøy står i fare for å bli lagt ned fordi den har et underskudd på fem millioner kroner. I dag har seniorforsker, Grete Bæverfjord ved Nofima, sendt ut et åpent brev til fiskeriministeren for å peke på de forskningsmessige konsekvensene hvis Nofima sitt sjøanlegg blir nedlagt.

Annonse

Elisabeth Nodland

På tross av at en utredning fra Forskningsrådet, som sier at det ikke er noen overkapasitet på forskningsstasjoner i Norge, står likevel Nofima sin forskningsstasjon på Averøy i fare for å bli nedlagt. Utredningen ble utarbeidet i 2012 på oppdrag fra Fiskeridepartementet. Det påpekes også at slike anlegg ikke kan drives uten tilskudd av driftsmidler, og at Nofima Averøy og Nofima Sunndalsøra er de to eneste forskningsstasjonene, i offentlig eie, som ikke har slikt tilskudd. Utredningen nevner også at Nofima Averøy er det eneste sjøanlegget av denne typen som ligger i Midt-Norge.

Brevet til Fiskeri- og havbruksminister Lisbeth Berg-Hansen, viser til at forskning på stor laks i sjø kan svekkes betydelig ved en nedleggelse, og i tillegg vil mye av forskningen som handler om bærekraft, dyrevelferd, forbyggende helsetiltak og utvikling av nye fôrmidler etc. bli en stor utfordrning å få gjennomført.

- Avgjørende med næringsrettet og anvendt forskningsaktivitet

- Denne stasjonen er et viktig arbeidsredskap for meg og mange av mine kolleger, skriver Bæverfjord i brevet. Den delen av arbeidet vårt som faller bort eller svekkes er den som dreier seg om livet i sjø – den fasen av laksens liv der de store pengene brukes, tjenes eller tapes. Forsøkene det dreier seg om er knyttet til fiskevelferd og bærekraft, utvikling av nye fôrressurser, motstandskraft mot lus, robusthet og fiskehelse, ernæringsbehov, genetisk foredling osv. osv. – sentrale områder for videre utvikling av produktivitet og omdømme for næringa. Ikke minst er denne stasjonen skreddersydd for livsløpsstudier, der vi følger fisken fra vugge til grav. Slike studier har vist seg å være avgjørende for å finne løsning på produksjonsrelaterte problemer som for eksempel misdannelser. Stasjonen er også mye brukt av ulike industriaktører, til forskning, produktutvikling og uavhengig benchmarking. Nofima har et bredt samarbeid med industri og andre forskningsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt, og vi føler at vi har stor tillit som en uavhengig aktør og medspiller for næringa. Vi vet at utlendingene misunner oss denne næringsrettede, anvendte forskningsaktiviteten, skriver Bæverfjord.

Lite logisk satsing på havbruksforskning

Bæverfjord påpeker at Fiskeriministeren, under åpningen av Aqua Nor, sa at havbruksforskningen skal styrkes betydelig i årene som kommer. Forskeren stiller seg derfor undrende til om det er logisk å begynne med å ta et velfungerende anlegg, som Nofima Averøy, ut av kabalen dersom man skal satse på havbruksforskning.

- Det ligger selvsagt også ringvirkninger i dette ved at fagmiljøene svekkes fordi de mister viktige verktøy. Dette er næringsrettede fagmiljø som jobber direkte opp mot dagsaktuelle problemstillinger, og som gjør strategisk viktig forskning for næringa. Jeg håper i det lengste at Fiskeriministeren vil gjøre det som er nødvendig i denne saken, heter det i brevet til Berg-Hansen.

Stått i fare for nedleggelse flere ganger

Det er ikke første gangen forskningsanlegget står i fare for å bli lagt ned. I fjor fikk stortingsrepresentant Jenny Klinge, fra Senterpartiet, på plass en statsbevilgning. Også i år kjemper hun for å finne en løsning som skal forhindrer nedleggelse.

- Nofimas forskningsstasjon på Averøy må bestå sier, Klinge i et radiointervju på NRK. Dette krever målrettet løyvinger over statsbudsjettet og det betyr at noe må gjøres fra regjeringens side. De andre anleggene som er underlagt Nofima paraplyen har forutsigbar finansiering, og det er på tide med forutsigbar og målrettet finansiering også for forskningsanlegget på Averøy. Det er vårt ansvar som politikere å sørge for at det kommer penger, avslutter Klinge.