Gå til innhold
Den 26. januar kunngjorde Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya at de avslutter samdriften på sine sjølokaliteter for framtidige utsett. Foto: NTS
Den 26. januar kunngjorde Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya at de avslutter samdriften på sine sjølokaliteter for framtidige utsett. Foto: NTS

Konsernets samlede driftsinntekter i 1. kvartal 2021 utgjorde 636 mill. mot kr 343 mill. i samme periode i fjor. Dette ga en EBITDA (operasjonelt driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse) på kr 159 mill. mot kr 131 mill. i samme periode i fjor.

Konsernets operasjonelle driftsresultat for 1. kvartal 2021 endte på kr 67 mill. mot kr 96 mill. for samme periode i fjor, mens resultat før skatt for videreført virksomhet i 1. kvartal 2021 endte på kr 47 mill. mot kr 38 mill. i 1. kvartal 2020.

- Økningen i EBITDA på kr 28 mill. i 1. kvartal 2021 i forhold til fjoråret skyldes hovedsakelig fusjon med Frøy ASA, skriver selskapet.

Oppdrett Norge

Midt-Norsk Havbruk AS, Osan Settefisk AS og MNH Rederi AS, utgjør virksomhetsområdet «Oppdrett Norge» og omsatte i første kvartal for kr 281 mill. (kr 211 mill.), og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 62 mill. (kr 94 mill.).

Resultat før skatt, eks. verdijustert biomasse, kr 51 mill. (kr 90 mill.) Verdijustert biomasse første kvartal er kr 85 mill. (kr -44 mill.).

Det er i første kvartal slaktet 5 686 tonn (3 098 tonn) sløyd fisk.

- Økningen sammenlignet med første kvartal 2020 skyldes at det ble overført en større mengde fisk fra 2020 til 2021 sammenlignet med året før.

Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 10,93 pr. kg. Dette er nedgang fra kr 30,35 i første kvartal i fjor.

- Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere salgspris i kvartalet, høyere produksjonskostnader og høyere slaktekostnader.

Planlagt slaktevolum for 2021 er 22 500 tonn.

26. januar kunngjorde Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya at de avslutter samdriften på sine sjølokaliteter for framtidige utsett.

- Ulike strategivalg for produksjon i sjø gjør det naturlig for begge parter å avslutte samdriften, skriver de.

Oppdrett Island

Virksomhetsområdet Oppdrett Island oppnådde i første kvartal driftsinntekter på kr 90 mill. (kr 103 mill.) og bidro med et driftsresultat på kr 7 mill. (kr -14 mill.).

Resultat før skatt endte på kr 3 mill. (kr -22 mill.).

Verdijustert biomasse første kvartal er kr -8 mill. (kr -43 mill.).

Virksomhetsområdet slaktet 1 496 tonn (1 321 tonn) sløyd fisk i første kvartal 2021.

NTS sine aksjer i Ice Fish Farm AS, notert på Euronext Growth, er avtalt solgt som en del av en transaksjon med Måsøval Eiendom AS og Måsøval Fishfarm AS.

Estimert slaktevolum for 2021 er 7 500 tonn.

Brønnbåt

Virksomhetsområdet brønnbåt oppnådde driftsinntekter på kr 180 mill. i kvartalet (kr 122 mill.), og resultat før skatt på kr 14 mill. (kr 2 mill.).

- Økningen skyldes i hovedsak fusjonen med Frøygruppen AS.

Selskapene Fisketransport AS, Frøy Rederi AS og Norsk Fisketransport AS med døtre utgjør driftssegmentet.

- Første kvartal er normalt preget av lavere etterspørsel etter brønnbåttjenester grunnet lave sjøtemperaturer, noe som påvirker spot-markedet. På grunn av lavsesong har man i kvartalet gjennomført verkstedopphold for 8 av flåtens fartøy.

Virksomhetsområdet driftet til sammen 14 fartøy hvorav ett er innleid på bareboat-avtale. 11 av fartøyene har faste kontrakter ved periodeslutt.

I januar ble brønnbåten MS Reisa overlevert fra Havyard. Reisa har en lastekapasitet på 3 200 m3 og gikk rett inn i en langsiktig avtale. Fem nye brønnbåter er kontrahert. To i Norge med forventet levering i henholdsvis første og andre halvår 2021. I tillegg er det tre brønnbåter under bygging på verft i Tyrkia med en lastekapasitet på 7 500 m³, 6 000 m³ og 4 500 m³, med antatt levering henholdsvis tredje kvartal 2021, sommeren 2022 og andre kvartal 2023.

Servicebåt

Servicebåt ble gjenopptatt som rapporteringssegment i Q2 2020, etter fusjon med Frøygruppen. Virksomhetsområdet hadde driftsinntekter på kr 150 mill. i første kvartal, og resultat før skatt på kr -11 mill.

- Segmentet er påvirket av sesongvariasjon, der etterspørselen etter servicetjenester til oppdrettsnæringen er redusert i første kvartal. Dette kommer spesielt til syne i servicesegmentet, da en stor del av flåten er på spot- og rammeavtaler.

Segmentet disponerer 54 fartøy av forskjellig størrelse som utfører ulike typer tjenester til oppdrettsnæringen langs norgeskysten. Det er i løpet av kvartalet solgt 1 eldre servicefartøy, Frøy Hild ble overtatt i mars, Frøy Challenger er under ombygging, mens 8 nybygg er under planlegging og bygging. Restoppgjør til tidligere minoritetseierne i Frøy Akvaservice AS, kr 58,5 mill. forfaller til betaling i mai 2021.

Sjøtransport

Omsetningen i virksomhetsområdet Sjøtransport endte på kr 28 mill. i fjerde kvartal (kr 26 mill.), som ga et resultat før skatt på kr -5 mill. (kr -3 mill.). Virksomhetsområdet drifter fire fartøy, hvorav tre har operert i spotmarkedet.

- Spotmarkedet har vært krevende i første kvartal 2021, og man ønsker å øke andelen faste kontrakter på sjøtransport-flåten.

Det er i løpet av kvartalet inngått en avtale for frakt av fiskefor i perioden juni-november 2021. Frøy Shipping inngikk ved årsskiftet avtale med rederiet Silver Sea AS angående kjøp av kjøle- og fryseskipet Silver Lake. Skipet ble ved overtakelse i februar 2021 flagget inn til Norsk Skipsregister, og omdøpt til MS Folla.

Har du en sak du
vil tipse oss om?