Gå til innhold
Annonse
Settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Settefiskanlegg Fiskeridirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) miljøtilsyn har denne måneden gjennomført uanmeldte tilsyn hos 15 settefiskanlegg langs kysten fra Trøndelag til Rogaland. NVE er positive etter tilsynsrunden.

Annonse

Foto:_Hilde_Harket
Foto:_Hilde_Harket
Ingunn Å. Bendiksen. Foto: Hilde Harket

- Alle anlegg holdt seg innenfor konsesjonskravene når det gjaldt laveste regulerte vannstand. To anlegg fravek kravet til minstevannføring. Disse vil bli fulgt opp nærmere. Inspeksjonen avdekket for øvrig mindre avvik i forhold til skilting og informasjon til offentligheten. Dette er forhold som også vil bli fulgt opp, sier Ingunn Å. Bendiksen, direktør for tilsyn og beredskap i NVE i en pressemelding.

Anleggene som har hatt tilsyn har konsesjon etter vassdragslovgivningen og med vilkår om høyeste og laveste regulerte vannstand.

NVE ble i mars og april kontaktet av eiere av settefiskanlegg om mulighetene for å få midlertidig tillatelse til å fravike konsesjonsvilkårene. Samtidig har NVE konstatert at noen anlegg har brutt konsesjonsvilkår om krav til slipp av minstevannføring og laveste regulerte vannstand.

Bakgrunnen for dette er at i store deler av landet har det i vinter vært en spesiell klimatisk situasjon. Vinteren har hatt et langt og stabilt forløp. Dette har ført til at snøen har ligget lenge og vanntilsig til magasin og elver har latt vente på seg. Det er første de siste dagene at dette bildet er endret.

Krav om laveste regulerte vannstand (LRV) er satt for å beskytte det biologiske systemet i det aktuelle vassdraget. Selv en kortvarig tørrlegging av disse områdene vil ha negativ effekt på økosystemet og kan påføre vannlevende organismer skader.

- For noen år siden kontaktet NVE samtlige med konsesjon til vannuttak for settefiskanlegg og påpekte at anleggene må driftes i tråd med konsesjonen, og at dispensasjoner fra konsesjonskrav ikke vil bli gitt. Det er veldig positivt at vår tilsynsrunde viser at etterlevelsen er god, selv om det denne vinteren har vært utfordrende driftsforhold for mange, sier Bendiksen i pressemeldingen.

Les også om Mattilsynets tilsynsprosjekt for settefiskanlegg