Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av lakselus. Foto: HI.
Illustrasjonsfoto av lakselus. Foto: HI.

I en løypemeldings-rapport fra HI til NFD skriver de at risikoen for at villaks dør på grunn av lakselus fremdeles er høy i ett område.

Annonse

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Departementet skriver at rapporten vil være viktig når departementet neste år skal resette trafikklysene og dermed bestemme hvilke områder av landet som får lov til å enten øke eller må redusere produksjonen av laks.

Produksjonsområde 3, Karmøy – Sotra, er fremdeles i kategorien med høyest risiko for dødelighet på villaks forårsaket av lakselus. Fire områder ligger i den mellomste kategorien, mens resten av de 13 produksjonsområdene ligger i kategorien med lavest risiko, opplyser Havforskningsinstituttet.

Flest i kategorien for lav påvirkning

Lav risiko:

 • Svenskegrensa til Jæren (område 1)
 • Nordmøre – Sør-Trøndelag (område 6)
 • Helgeland – Bodø (område 8)
 • Vestfjorden og Vesterålen (område 9)
 • Andøya – Senja (område 10)
 • Kvaløya – Loppa (område 11)
 • Vest-Finnmark (område 12)
 • Øst-Finnmark (område 13)

Moderat risiko:

 • Ryfylke (område 2),
 • Nordhordland til Stadt (område 4),
 • Stadt til Hustadvika (område 5)
 • Nord-Trøndelag med Bindal (område 7)

Høy risiko:

 • Karmøy-Sotra (område 3)

- Går i riktig vei

Fiskeriminister Harald T. Nesvik liker utviklingen, men er ennå ikke helt fornøyd.

- Det er tegn til at utviklingen går riktig vei. Mye tyder på at innsatsen oppdretterne gjør for å redusere luseproblemet virker. I tillegg hadde vi en kald vinter, som kan ha ført til mindre lakselus. Men vi har uansett en lang vei å gå, og her må oppdretterne bare fortsette å jobbe målrettet, sier han i en pressemelding.

Det skal gjøres en ny og mer omfattende vurdering høsten 2019 som vil danne grunnlaget for NFD reguleringer av produksjon av laksefisk.

- Rapportene fra begge år vil være viktige når vi neste år skal bestemme hvilke områder som får lov til å øke produksjonen av laks, og hvilke områder som må kutte, sier Nesvik.

Bruker tilgjengelig kunnskap om påvirkning på villfisk

Havforskningsinstituttet skriver at ekspertgruppen i sin vurdering har benyttet data fra NALO (nasjonalt overvåkningsprogram for lakselus), resultater fra modellert smittepress og resultater fra modeller som beregner smitte og dødelighet på vill laksesmolt.

Analysen til ekspertgruppen baserer seg på flere modeller og datasett med ulike styrker og svakheter. Dersom noen av metodene peker i ulik retning gir det grunnlag for større usikkerhet. Det er viktig for ekspert- og styringsgruppen å synliggjøre usikkerhet i alle ledd så langt dette er mulig .

I følge ekspergruppen er de viktigste usikkerhetene knyttet til utvandringstidspunkt og utvandringsrute for de ulike elvene. Dette kan ha betydelig effekt på hvor stort smittepress laksesmolten vil være utsatt for i fjorder og langs kysten. Mer data på vill laksesmolt i flere produksjonsområder vil være viktig for å redusere usikkerhetene, spesielt der fanget smolt kan spores tilbake til elv. I tillegg er det usikkerhet knyttet til terskelverdiene som blir benyttet for å beregne lakselusindusert dødelighet. En del av modellgrunnlaget er nyutviklet. Validering og kvalitetssikring blant annet i form av publisering vil derfor være viktig.

Dialogmøte

Styringsgruppen inviterer til åpent dialogmøte med presentasjon av begge rapportene tirsdag 11. desember kl 10 i VilVite - senteret i Bergen, Thor Møhlensgt 51.

I tillegg til de to rapportene kan det også være aktuelt å se på utviklingen i de foregående årene.

Anbefalingene fra rapportene inngår i regjeringens trafikklyssystem. Ordningen, som trådte i kraft i fjor, skal sørge for forsvarlig og forutsigbar vekst i laksenæringen.

Landet er delt inn i tretten fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonen av laks, eller om produksjonen må reduseres.  

Du kan lese mer om trafikklyssystemet her.

Les rapportene (pdf):

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse