Gå til innhold
Annonse
Stortinget. Foto: Wikipedia.
Stortinget. Foto: Wikipedia.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) foreslår at FHF omdannes til et statlig aksjeselskap, der alle aksjene eies av staten. Forslaget ble godtatt i statsråd fredag. Nå sendes forslaget over til Stortinget for endelig avgjørelse.

Annonse

NFD foreslår å endre Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sin tilknytningsform til departementet til et statlig aksjeselskap.

Dette mener NFD vil gi klarhet i ansvarsforhold, styring og hvilke rammeverk som regulerer virksomheten.

- Det er departementets intensjon at virksomheten i hovedtrekk skal videreføres som i dag mht. formål og virkeområde, men med en endret tilknytningsform til staten. Endringsforslaget berører ikke innkrevingen av avgiften, eller forvaltningen av den delen av eksportavgiften som finansierer Norges sjømatråd , skriver de.

I forslaget kommer det frem at omdanningen vil følge vanlig praksis ved utskilling av virksomhet fra staten og opprettelse av et aksjeselskap.

- Det forutsettes at virksomheten fortsatt finansieres av FoU-avgiften. Egenkapitalinnskudd (inkludert aksjekapital) og pensjonsforpliktelser dekkes av avgiftsmidlene i tråd med dagens krav om at disse midlene skal dekke forvaltning og administrasjon av ordningen.

Arbeidsmiljø- og arbeidstvistloven vil bli gjeldende for selskapet, i tråd med det som er vanlig for aksjeselskaper.

- Det legges til grunn at arbeids-, lønns- og pensjonsavtaler videreføres i det nye selskapet, som etter etableringen vil drive sin virksomhet innenfor rammene for norske aksjeselskap.

Ikke skattepliktig

FHF er i dag ikke ansett som skattepliktig. Det er gitt bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om at omdanning av FHF til aksjeselskap ikke vil medføre skatteplikt, gitt visse forutsetninger som blant annet at formålet med virksomheten videreføres og at det ikke skal betales utbytte.

- Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen gir departementet hjemmel til å gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven, herunder bestemmelser om saksbehandling, opplysningsplikt og om styret.

Det opplyses derfor at den eksisterende forskriften vil bli gjennomgått,og revidert for å tilpasses ny tilknytningsform.

- Viktig og riktig skritt

Det kommer også frem i proposisjonen at det ble avgitt ti høringsuttalelser i saken. Av disse hadde syv ingen merknader til – eller støttet forslaget.

- Norges Fiskarlag legger vekt på at departementet sikrer god og bred kompetanse fra næringen i styringen av aksjeselskapet. Landsorganisasjonen i Norge forutsetter at ordningen med at departementet oppnevner styret etter forslag fra organisasjonene opprettholdes.

- Forskningsinstituttenes fellesarena påpeker at omdanningen av FHF fra et forvaltningsorgan er et viktig og riktig skritt, og at administrasjonen bør legges til Forskningsrådet for å sikre effektivitet, kvalitet, transparens og næringsrelevans.