Gå til innhold
Annonse
Vaksine
Vaksine

Hele 21 tilfeller med kaldtvannsvibriose ble registrert i 2012. I følge Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet, kan det tyder på at forhold omkring vaksinasjon og mottakelighet hos fisken kan ha betydning.

Annonse

Elisabeth Nodland

På 80-tallet skapte kaldtvannsvibriose mye hodebry for næringen ga store tap. Sykdommen forårsakes av Vibrio salmonicida, og den trives best når sjøtemperaturen er lav. En effektiv vaksine kom på plass på 90 tallet, og etter dette har sykdommen nærmest vært borte fra oppdrettsnæringen.

I 2012 har man imidlertid sett en oppblomstring av denne sykdommen igjen. Tall fra den nylig publiserte Fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet, viser at det er registrert 21 tilfeller med kaldtvannsvibriose i 2012. Dette bekymrer flere Fiskehelsetjenester rundt om i landet, noe som kom klart frem under Frisk Fisk konferansen i Bergen tidligere i år.

Lav dødelighet

Utbruddene i 2012 har vært spredt fra Nord-Trøndelag til Finnmark. I to anlegg er sykdommen påvist på både regnbueørret og laks, i ett bare på regnbueørret og i de øvrige bare på laks. Dødeligheten har gjennomgående vært lav, men antibiotika er benyttet i 1/3 av anleggene, heter det i Fiskehelserapporten.

Forhold rundt vaksinering kan være av betydning

Årsaken til økningen ligger trolig i et økt smittepress, men mekanismen bak dette er uklar, da naturlig reservoar for bakterien ikke er kjent. Genetiske og biokjemiske studier så langt tyder ikke på at bakterien er forandret med hensyn til virulens eller antigenegenskaper. Utbruddene i 2012 har imidlertid vært hovedsakelig på fisk som gikk første vinter i sjøen, og dette tyder på at forhold omkring vaksinasjon og mottakelighet hos fisken kan ha betydning, skrives det i rapporten.

Annonse