Gå til innhold
Annonse
Terje Svåsand fra Havforskningsinstituttetpresenterte
Terje Svåsand fra Havforskningsinstituttetpresenterte "risikovurdering av norsk fiskeoppdrett 2016". Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Gjennomsnittet for dødelighet i sjøfasen 2014-generasjonen endte på drøye 13 prosent. - Avlusingsoperasjoner er en av flere årsaker til den økte dødeligheten, sier Terje Svårsand, redaktør for Havforskningsinstituttets risikorapport.

Annonse

- De fleste anleggene, cirka 60 prosent ligger under 11,2 prosent dødelighet, opplyser Svåsand.

Da det ble satt ut nær 318 millioner smolt i 2014, viser utregninger at svinnet var på nær 42 millioner fisk på denne generasjonen.

Dataene i rapporten hentet fra oppdretternes månedlige innmelding til Fiskeridirektoratet, på hvor mye fisk som har dødd i merdene. Tallene viser at etter 15 måneder i sjø ligger mediandødeligheten for lakseoppdrett på under ni prosent, noe som er tilnærmet likt tidligere år.

- Men fordelingen er meget skjev. Fylkesvis varierer tallene en del og en har utsett med relativt høy dødelighet. I Hordaland og Rogaland ser vi over 20 prosent dødelighet, legger Svåsand til.

Forhøyet dødelighet påpeker han at kan oppstå i forbindelse med dårlig smoltkvalitet, sykdom, avlusingsoperasjoner og dårlig vannkvalitet.

Store variasjoner

Vårutsettet 14 hadde tilnærmet lik dødelighet som i 13, men ved høstutsette for 14 er det en betydelig økning i dødelighet sammenlignet med året før. Etter høstutsettet hadde man også høye temperaturer, ifølge instituttet.

På fylkesnivå viser dataene for akkumulert dødelighet etter 15 måneder for fisk satt ut i perioden 2009–2014 svært stor variasjon. Fordelingene er skeive i alle fylker, med noen svært dårlige utsett og andre som gjør det svært bra. Men rapporten viser også til at medianen ligger relativt lavt i alle fylker, men 75-persentilen strekker seg opp mot rød sone i Finnmark, Hordaland og Rogaland, og for vårutsettet også for Trøndelagsfylkene.

- Generelt klarer den 0-årige smolten seg best, særlig hvis en sammenligner vår- og høstustett for Sør-Vestlandet og Midt-Norge, konkluderes det i rapporten.

Dødelighet på triploid laks

Rapporten tar også for seg dødelighet hos triploid laks, i forsøk hvor man har analysert dødelighet hos denne og en kontrollgruppe.

-  Vi ser fortsatt en økt dødelig hos triploid og har fortsatt en vei å gå. Dødeligheten var et god del høyere enn hos kontrollgruppen, men her hadde kontrollen en ganske lav dødelighet sett mot medianen i Norge, legger Svåsand til.

For oversikt og statistikk finnes denne i kapittel 8 av rapporten(imr.no).

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse