Gå til innhold
Annonse

- Regjeringen øker CO2-utslipp med opptil 500.000 tonn

Organisasjonen Kystrederiene kritiserer Regjeringen for ikke å ha gjenninført LNG-fritaket som ble innført i Statsbudsjettet. – Beklagelig at det ikke rettes i revidert, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i en pressemelding. 

Annonse

Den innførte CO2-avgiften på LNG, vil gi opp til 500.000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten fram mot 2030, viser en ny beregning fra DNV GL. Samtidig øker driftskostnadene for de mest miljøvennlige skipene på norskekysten med 2-3 millioner kroner per år. CO2-økningen på 500.000 tonn tilsvarer omtrent den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.

Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene 
Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene 

- Flere av våre medlemsrederier har valgt å investere i LNG for å bidra til reduserte klimagassutslipp, uttaler Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene i en pressemelding.

Denne avgiften rammer disse rederiene direkte og bidrar til å gjøre omlegging til klimavennlig skipsfart økonomisk ugunstig. Kystrederienes konjunkturrapport viser at våre medlemsrederier har planer om å investere i nybygg basert på plug-in hybrid løsning (LNG og batteri). For å kunne gjennomføre dette, trenger de gode og langsiktige rammevilkår.

LNG-skip koster betydelig mer enn konvensjonelle dieseldrevne fartøy. Lavere pris på LNG enn MGO og støtte fra NOx-fondet, har tidligere gjort bygging av LNG-drevne fartøy mulig. Med CO2-avgiften tas den økonomiske driftsfordelen vekk, og rederiene har ikke lenger insentiv til å velge LNG som løsning. Samtidig mister NOx-fondet et av sine viktigste utslippsreduserende tiltak. Norges forpliktelser iht. Gøteborgprotollen vil således bli vanskeligere å oppfylle, heter det videre.

Ber om like og forutsigbare rammevilkår

I en internasjonal næring som skipsfart bør ikke Norge innføre egne regler som gir rederiene dårlige rammevilkår enn i andre land har. Et eksempel på utilsiktet konsekvens av CO2-avgiften på LNG er at LNG-drevne skip legger nå om sitt seilingsmønster, slik at de kan bunkre i utlandet uten å betale norsk CO2-avgift. Dette gir også økte utslipp og provenyet til den norske staten vil derfor bli lavere enn det allerede lave beløpet som norske myndigheter har beregnet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse