Gå til innhold
Annonse

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag de høyeste resultatene i konsernets historie. - Aksjeeierne har blitt tildelt et ekstraordinært utbytte på 1 kr per aksje.

Annonse

Operasjonell EBIT for andre kvartal 2013 ble MNOK 71,5, mot MNOK 9,3 i samme kvartal i 2012. Operasjonell kontantstrøm i kvartalet ble MNOK 134,8, mot MNOK -3,7 i samme kvartal i 2012. NRS opplever et sterkt laksemarked og forward og spotpriser har steget ytterligere fra første kvartal i år. Basert på den sterke kontantstrømmen i kvartalet har styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i september, hvor det vil bli foreslått et utbytte på NOK 1,00 pr. aksje.

John Binde og Norway Royal Salmon har hatt et historisk godt kvartal. Foto: Kari Johanna Tveit
John Binde og Norway Royal Salmon har hatt et historisk godt kvartal. Foto: Kari Johanna Tveit

Driftsinntektene var MNOK 676 i andre kvartal 2013 sammenlignet med MNOK 409 i samme kvartal i 2012. Økningen skyldes både høyere priser og høyere solgt volum. EBIT pr. kg fra oppdrett for andre kvartal 2013 ble NOK 12,97, mot NOK 1,20 for samme kvartal i fjor. EBIT pr. kg fra salg ble tilsvarende NOK -1,74 i kvartalet, mot NOK 1,47 i samme kvartal i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 95 i andre kvartal 2013, som er en økning på MNOK 86 fra samme kvartal i fjor.

Den positive operasjonelle kontantstrømmen har bidratt til at konsernets netto rentebærende gjeld er redusert med MNOK 126 til MNOK 478 ved utgangen av andre kvartal 2013. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 65 til MNOK 729, som gir en EK-andel på over 40 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBITi andre kvartal 2013 på MNOK 66,2 mot MNOK 9,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt fra oppdrettble NOK 13,65 i andre kvartal 2013 mot NOK 1,63 i tilsvarende kvartal i fjor. EBIT pr. kg fra salg ble tilsvarende NOK -1,74 i kvartalet, mot NOK 1,47 i samme kvartal i fjor. Produksjonskostnaden har økt fra første kvartal 2013 som følge av svakere prestasjoner enn normalt på høst 2011-generasjonen. I tillegg har problemer med vintersår medført høyere enn normal kvalitetsnedgradering og reduksjon i salgspris.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBITi andre kvartal 2013 på MNOK 10,5 mot MNOK 4,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt fra oppdrettble NOK 10,03 i andre kvartal 2013 mot NOK 0,56 i tilsvarende kvartal i fjor. EBIT pr. kg fra salg ble tilsvarende NOK -1,74 i kvartalet, mot NOK 1,47 i samme kvartal i fjor. Produksjonskostnaden har økt fra første kvartal i 2013. Økningen skyldes at følgeskadene etter algeangrep på en lokalitet i 2012 har vært større enn tidligere antatt. Denne lokaliteten er slaktet ut i kvartalet.

NRS slaktet et volum på 6.829 tonn sløyd vekt i kvartalet som er en økning på 36 % fra samme periode forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 5.560 tonn i Region Nord og 1.269 tonn i Region Sør.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15.368 tonn oppdrettsfisk. Dette er 16 % høyere enn samme kvartal i 2012, samtidig som den totale eksporten av laks fra Norge ble 10 % lavere. NRS har derfor økt sin markedsandel betydelig i kvartalet. Dette har medført press på marginene og salgsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 3,2 før tap på fastpriskontrakter på MNOK 15,0 i kvartalet.

Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv da etterspørselen etter laks er god i de fleste markeder samtidig som tilbudsveksten har avtatt. Lave sjøtemperaturer i Norge i første halvår av 2013 har redusert tilveksten i deler av Norge, noe som igjen gir et lavere tilbud av laks enn tidligere estimert. Mot slutten av andre kvartal var tilveksten mer normal og vi forventer at slaktevolumene fra Norge i andre halvår vil være tilnærmet fjorårsnivåene. Forwardpriser og spotpriser har steget betydelig fra første kvartal på grunn av lavere tilbud og god etterspørsel.

 

Annonse