Gå til innhold
Annonse
Knut Rønningen er seniorrådgiver i Mattilsynet.
Knut Rønningen er seniorrådgiver i Mattilsynet.

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Knut Rønningen innrømmer at den relativt ferske PD-forskriften ikke er ideell og at det er blitt skapt en usikkerhet rundt hva som vil bli forvaltingen av PD fremover. Her forklarer han hvordan det blir.

Annonse

Det var under et medlemsmøte som Havbruk Vest arrangerte tidligere i måneden, han gikk gjennom hvordan Mattilsynets ser for deg PD-forvaltningen vil se ut.

Han påpekte at i PD-forskriften som ble vedtatt tidligere i år, gis det en del handlingsrom til Mattilsynet til å bedrive et forvaltningsmessig skjønn.

- Det har skapt usikkerhet rundt hva er det som blir forvaltningen, sa Rønningen.

Mattilsynet er derfor blitt bedt av Nærings og fiskeridepartementet å lage bekjempelsesplan for PD med bakgrunn i denne forskriften, som skal avklare de praktiske konsekvensene.

- Denne bekjempelsesplanen blir ikke i seg selv et juridisk bindende dokument, men mer et skriv som vil legge noen føringer på de regionale Mattilsynene i hvordan de skal tolke de bestemmelsene i PD-forksriften der det er nødvendig å utøve en stor grad av faglig skjønn. Dette vil så bli en viktig del av bekjempelsesarbeidet.

Han understreket at PD-utfordringen er så stor at verken Mattilsynet eller næringen alene kan løse den.

- Men Mattilsynet har noen forventinger til hva dere som oppdrettere bør ta tak i uten at vi skal styre det. Vi kan ikke leve med PD over lenger tid, det er det heldigvis enighet mellom næringen og forvaltningen rundt.

Ifølge Rønningen er de viktigste målene med den fremtidige PD-bekjempelsen å begrense utbredelsen av SAV 2 og 3 så virustypene ikke etablerer seg i nye områder.

- Område nord for Bindalen og øst for Jæren er i dag erklært PD-fri. Det er viktig å fortsatt beholde områdene med denne statusen, sa han.

Han påpekte at Mattilsynet er godt klar over at PD er svært tapsbringende for de som rammes.

- Derfor vil vi prøve å redusere konsekvensene og tapene i PD-sonen der PD er endemisk. Det betyr ulikt fokus i ulke deler av landet. Dette kan fort oppfattes som forskjellsbehandling, men det må nok til om vi skal gjøre noe med problemet og samtidig ta hensyn til at man skal kunne drive oppdrett innenfor mulige rammer.

Kriterium for smitterisiko

Hva som skal være kriterium for å vurdere en smitterisiko som høy eller lav, blir ifølge Rønningen en veldig sentral del av arbeidet i felt.

- Dette er ikke enkelt. I et slikt spørsmål er noe vitenskapelig, noe er erfaringsbasert og noe er følelsesmessig. Å få bort det følelsesmessige er vårt utgangspunkt, sa han.

Han påpekte at flytting av fisk er en viktig smitterisiko. Jo mindre flytting, jo mindre risiko for sykdomsspredning.

- Det er åpenbart driftsmessige fordeler noen ganger å flytte. Men da trenger vi gode kriterier på når er det fornuftig å gjøre det og når er risikoen for stor. Og hvordan kan koordinert brakklegging bidra. Dette er noe vi vil se nærmere på.

Forventinger til risikoreduserende tiltak

- Bekjempingsplanen blir ikke et dokument utelukkende for intern bruk i Mattilsynet, men et dokument som kan sees på som en felles plattform for det arbeidet både næring og forvaltning skal gjøre sammen.

I dag legges det ikke opp til å kreve PD-vaksinering, men det kan likevel bli aktuelt etter hvert.

- Dagens vaksine gir ikke god nok effekt til at vi kan pålegge næringen å tvangsvaksinere. Det er ikke sikkert at det er tilstrekkelig kost-nytte-effekt med den. Men dette er vi så usikre på at vi vil be om råd fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet om hva som er riktig og vettugt.

Her vil man forsøke å utrede hvor gode beskyttelsestallene egentlig er, hva kan man forvente av forbedringer av vaksinene i den nærmeste fremtid, og hva kan en tenke seg som regime på dette i fremtiden.

- Vi vet at en god del av oppdretterne bruker PD-vaksine og de mener de har god effekt. Jeg er åpen for at selv om dokumentert effekt ikke er så høy, kan flokkimmunitet ved å gjennomvaksinere populasjonen gjøre at det er fornuftig.

Fra kaos stil system

Han gikk så inn på hvor de strå i selve prosessen rundt det å lage denne bekjempelsesplanen.

- Vi har vært gjennom en kaosfase. Noe har vi ryddet opp i med info på hjemmesidene våre og i møter, men det gjenstår mye. For å unngå å komme i en situasjon som da PD-forskriften kom i høster det viktig at vi tar oss skikkelig med tid, og får innspill fra næringen. Vi er i den fasen nå, der vi samler flest mulig slike innspill.

At prosessen kan oppleves som frustrerende for mange, hadde han stor forståelse for

- Men det er mange aktører med ulike behov. Derfor er det viktig at den enkelte aktør i denne prosessen løfter blikket litt. Dette er ikke noe den enkelte aktør kan løse, heller ikke den enkelte region. Vi må se løsningen i et større perspektiv, som er et en overordnet plan sammen med forvaltningen.

Når utkastet til planen er ferdig vil det bli lagt ut på høring. Deretter skal det endelig godkjennes av departementet.

- Jeg tror vi skal være ferdig å skrive på det rundt årsskiftet, og at det kan legges ut for innspill i slutten av januar.

Strenge krav til fisketransport

I planene vil det bli stilt strengere krav til transport av fisk.

- Spesielt gelder det nar en kommer til transport av PD-fisk ut av sonen for slakt andre steder. Slaktetransport fra kontrollområdet i Nord-Trøndelag/Bindal vil ikke tillates å gå nord for dette området, for eksempel til Hærøy, slik det har vært gjort i dag.

Utslakt med kort frist

Rønningen presiserte at man vil holde et sterkt fokus på å verne de områdene som er fri for PD i dag.

- Påvisning i PD-fritt område som er nord for Bindal og sør-øst av Jæren, vil som en hovedregel vil bli håndtert strengt- mao vil det bety tømming av fisk med kort frist.

- Dette vil koste noe av de som er berørt, men vi ser det som nødvendig for å hindre videre spredning.

Det er i dag ikke SAV 3 nord for Hustadvika, og det er et ønske om at den varianten ikke etablerer seg der.

- Det vil derfor bli brukt tøffe virkemidler for å ta ut SAV 3-fisk nord for Hustavika, understreket han.

Ikke flytting fra obs-sone til PD-sone

I dag har det blitt gitt tillatelse til flytting av fisk fra observasjonssonen ned til PD-sonen. Det vil antagelig opphøre.

- Dette har vist seg ikke være lurt av flere årsaker. Flytteprosessen har ikke vært ikke bra med tanke på sykdomsutvikling hos fisken, fiskehelse og velferd, og vil neppe bli tillatt i fremtiden.

Ikke SAV 2 i sør

SAV 2 er i dag ikke påvist sør for Stad.

- Det er et ønske at SAV 2 ikke skal etablere seg i sør. Hvordan vi skal håndtere det er ennå litt usikkert og er noe vi må ta stilling til sammen med næringen. Men om et betydelig flertall er innstilt på det så vil det nok bli aktuelt å ta ut denne fisken også. Heller ikke slaktefisk med SAV 2 vil bli tillatt transportert sør for Stad, sa han.

Kontrollområde i Bindal

Det vil bli etablert et eget kontrollområde i Bindalsområdet i Nord-Trøndelag med egen forskrift. Fisk med påvist PD-smitte vil som en hovedregel bli tillatt å stå frem til normalt slaktetidspunkt.

- Oppdretterne jobber her i dag sammen om å få til gode utsetnings- og brakkleggingsområder, som sikrer gode avstander for å bryte smitteveiene. Vi er på god vei til å få det til, men det er ennå noen skjær i sjøen. Det foregår også i dette området nå en systematisk gjennomvaksinering som ifølge dem selv bidrar til å redusere smittepresset.

Utsetting i ventemerd for PD-smittet fisk

Den nye PD-forskriften innskjerper kravene til bruk av ventemerd ved slakting av PD-fisk.

- Her var nok enkelte av våre lokale medarbeidere litt raskt i reaksjonen som vi i ettertid ser ikke var heldig, så vi har nå bestemt å vente med å iverksette ny praksis på dette området til vi har gjennomført en nærmere konsekvensutredning og vi har sagt noe om det i bekjempelsesplanen. Så inntil videre vil det gamle regimet gjelde med å tillate utsetting i slaktemerd i PD-sonen, men nye innskjerpede krav vil nok komme etter hvert, fortalte Rønningen.