Gå til innhold
Annonse
Tverrsnitt av Stadion Laks-konseptet.
Tverrsnitt av Stadion Laks-konseptet.

De søkte om 16, men får ca to og en halv. Det rekker til ett basseng for Stadion Laks.

Annonse

Fiskeridirektoratet tildelte først 2,5 tillatelse. Så klaget Stadion Laks, direktoratet omgjorde så sitt eget avslag og sa de ville gå videre med sikte på ca 3,5. I mellomtiden har det gått en del brev frem og tilbake og nå er nytt vedtak kommet. Det blir ca 2,5 tillatelser.

Disse er to tillatelser på 780 tonn MTB og én tillatelse på 289 tonn MTB, totalt 1849 tonn MTB. Tillatelsene gis med en varighet på ni år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt. 

Saksgang 

Stadion Laks AS søkte om 15 utviklingstillatelser 26. april 2016, for å realisere konseptet «Stadionbasseng», som er lukkede produksjonsenheter i
betong. Senere er søknaden endret til å omfatte 16 tillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), som tilsvarer 12 480 tonn MTB.

Fiskeridirektoratet gav ved brev av 28. april 2017 tilbakemelding om at konseptet på det daværende tidspunkt ble vurdert til å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Det ble også opplyst at Fiskeridirektoratet ville gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser.

Ved brev av 21. desember 2017 fattet Fiskeridirektoratet vedtak om delvis avslag på søknad om utviklingstillatelser, og avslo søknaden hva gjaldt 10 631 tonn MTB. Fiskeridirektoratet ville gå videre med behandling av søknaden med sikte på å tildele inntil 1849 tonn MTB, som tilsvarer to tillatelser på 780 tonn og én tillatelse på 289 tonn. Dette tilsvarte utvikling av ett Stadionbasseng på 37 000 m³ med maksimal biomassetetthet på 50 kg/m³.

Stadion Laks AS klaget på avslaget 15. februar 2018. Det ble også ble skissert en alternativ løsning, hvor Stadion Laks AS bygget to basseng. Biomassebehovet ble anslått til å være totalt 6930 tonn MTB, som tilsvarte en biomassetetthet på 75 kg/m³ for begge bassengene.

Fiskeridirektoratet ba ved brev av 5. september 2018 om tilbakemelding vedrørende slamoppsamling, og på hvorvidt det var tilfellet at klagen på det opprinnelige vedtaket om delvis avslag falt bort dersom Fiskeridirektoratet innvilget den alternative løsningen.

Ved brev av 28. september 2018 bekreftet Stadion Laks AS at klagen falt bort dersom Fiskeridirektoratet innvilget den alternative løsningen. Det ble samtidig bekreftet at teknologi på slamoppsamling ville kunne inkluderes fra første basseng.

Fiskeridirektoratet omgjorde delvis vedtaket av 21. desember 2017 etter klagen, ved nytt vedtak av 9. november 2018. Fiskeridirektoratet aksepterte alternativ løsning, hvor det skulle bygges to basseng. Fiskeridirektoratet opprettholdt imidlertid vurderingen om at det var tilstrekkelig å tildele tillatelser for en biomassetetthet på 50 kg/m³ for å teste ut teknologien i prosjektet. Det ble presisert at Fiskeridirektoratet ikke anså det nødvendig med biomasse for å teste ut bassengene samtidig. Det ble derfor tatt utgangspunkt i biomassebehovet for basseng 2 som var 2748 tonn MTB. Fiskeridirektoratet avslo
fortsatt søknaden hva gjaldt 12,5 av 16 omsøkte søknader, men gikk videre med saksbehandlingen med sikte på å tildele inntil 2748 tonn MTB.

Det ble avholdt et møte mellom Fiskeridirektoratet og Stadion Laks AS 6. desember 2018. 

Stadion Laks AS klaget på vedtaket 21. desember 2018. Det ble også fremsatt forslag til modifisering av alternativ løsning.

Fiskeridirektoratet opprettholdt vedtaket av 9. november 2018 om delvis omgjøring av eget vedtak, og klagen ble oversendt Nærings- og fiskeridepartementet for klagebehandling 4. februar 2019.

På forespørsel fra Stadion Laks AS bekreftet Fiskeridirektoratet i e-post 21. februar 2019 at direktoratet ville gå videre med behandling av søknaden basert på ett basseng, med sikte på å tildele inntil 1849 tonn MTB i tråd med direktoratets første vedtak om delvis avslag, dersom klagen ble trukket. Stadion Laks AS trakk klagen 11. april 2019.

Det ble 3. september 2019 avholdt et møte mellom Fiskeridirektoratet og Stadion Laks AS.

Konseptet

Stadionbassenget skal være en flytende lukket produksjonsenhet i armert betong for oppdrett av laks fra 100 gram og opp til 5 kilo. Konstruksjonen skal utformes som en løpebane sett ovenfra og har halvsirkelformet tverrsnitt. Bassenget utformes for oppdrett av laks opp til en biomassetetthet på mellom 50 og 75 kg/m³.

Målet med konseptet er å lage en enhet som reduserer utfordringer med rømming, lakselus, alger og sykdommer, samt adresserer utfordringene med partikulære stoffer nær oppdrettsanlegg.

Bak konseptet står Lingalaks i tillegg til Bjørn Myseth og Knut Solberg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse