Gå til innhold
Annonse
John Binde 4.3
John Binde 4.3

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag nok et sterkt kvartalsresultat. Operasjonell EBIT for tredje kvartal ble MNOK 48,4, mot MNOK 2,2 i samme kvartal i 2012. EBIT per kilo har gått fra -0,36 kr/kg i Q3 ifjor the 11,91 kr/kg i år.

Annonse

Hittil i år har NRS oppnådd en operasjonell EBIT på MNOK 164,6, mot MNOK 21,9 i samme periode i fjor. NRS opplever fortsatt et sterkt laksemarked drevet av god etterspørsel, skriver selskapet i en børsmelding.

Driftsinntektene var MNOK 549 i tredje kvartal 2013 sammenlignet med MNOK 412 i samme kvartal i 2012. Høyere priser er årsaken til både resultat- og omsetningsøkningen. EBIT pr. kg fra oppdrett for tredje kvartal 2013 ble NOK 11,91, mot NOK -0,36 for samme kvartal i fjor. EBIT pr. kg fra salg ble tilsvarende NOK 1,12 i kvartalet, mot NOK 1,81 i samme kvartal i fjor. Realisert pris på fastpriskontraktene var lavere enn markedsprisen og har redusert operasjonell EBIT pr. kg med NOK 1,38. Dette gir et netto bidrag fra salg på NOK -0,27 pr. kg.   Resultat før skatt ble MNOK 96 i tredje kvartal 2013, som er en økning på MNOK 74 fra samme kvartal i fjor.

Operasjonell kontantstrøm i kvartalet ble MNOK 46,2, mot MNOK -42,2 i samme kvartal i 2012. Den positive operasjonelle kontantstrømmen har bidratt til at konsernets netto rentebærende gjeld er redusert med MNOK 34 til MNOK 444 ved utgangen av tredje kvartal 2013. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 27 til MNOK 757, som gir en EK-andel på 39,5 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2013 på MNOK 51,2 mot MNOK 2,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt fra oppdrett ble NOK 12,31 i tredje kvartal 2013 mot NOK -0,68 i tilsvarende kvartal i fjor. Produksjonskostnaden har forbedret seg fra andre kvartal 2013.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2013 på MNOK 2,0 mot MNOK 3,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt fra oppdrett ble NOK 6,60 i tredje kvartal 2013 mot NOK 0,07 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppnådd salgspris ble lav som følge av at fisken ble slaktet i september, som var den perioden i kvartalet med lavest pris. Produksjonskostnaden har forbedret seg fra andre kvartal 2013, men er ikke på et tilfredsstillende nivå. Høyere fôrfaktorer på slaktet fisk bidrar til å dra kostnadene i feil retning.

NRS slaktet et volum på 4.574 tonn sløyd vekt i kvartalet som er en økning på 8 % fra samme periode forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 4.254 tonn i Region Nord og 320 tonn i Region Sør.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 13.341 tonn oppdrettsfisk. Dette er 1 % lavere enn samme kvartal i 2012, samtidig som den totale eksporten av laks fra Norge ble 3 % lavere. NRS har derfor økt sin markedsandel i kvartalet. Salgsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 5,1 før tap på fastpriskontrakter på MNOK 6,3 i kvartalet.

Estimert slaktekvantum for 2013 er redusert fra 30.000 tonn til 27.000. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet tilnærmet full utnyttelse av MTB. Dette gir et godt grunnlag for god utnyttelse av produksjonskapasiteten og økt slaktekvantum fremover. Estimert slaktekvantum for 2014 er 30.000 tonn, som vil være en økning på 11 % fra 2013.

Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv ettersom lakseprisene har steget betydelig fra tredje kvartal i fjor selv om det globale tilbudet er på samme nivå som i fjor. Slaktevolumene fra Norge i fjerde kvartal 2013 forventes å ligge rett i overkant av fjorårsvolumene noe som også gjenspeiler volumene globalt. Samtidig kommer det signaler om at tilbudsveksten fra Chile vil avta inn i 2014, mens det forventes noe vekst fra Norge. Globalt sett er det ventet en marginal vekst i 2014, noe som har hatt en positiv effekt på prisforventningen for 2014.

 

Annonse