Gå til innhold
Annonse

Utfordringer i spesielt en region påvirket Grieg-resultatet

Foto: Grieg Seafood.
Foto: Grieg Seafood.

Grieg Seafood melder om gode tider i flere regioner første kvartal. Konsernet var likevel preget av utfordringer, spesielt i en region.

Annonse

Grieg Seafoods samlede driftsinntekter for første kvartal 2018 på 1 493 millioner kroner, en økning på 5 % sammenlignet med samme periode i 2017. Konsernets driftskostnader per kilo ble redusert med 1 krone i kvartalet, hovedsakelig som følge av høyere slaktevolum, i tillegg til en stabil biologisk situasjon.

Snittprisen i kvartalet var ned 5,36 kroner kiloen fra samme periode i fjor. Realisert pris for Grieg Seafood var imidlertid ned kun 2,70 kroner per kg, blant annet som følge av mye slakting mot slutten av kvartalet, da prisene var på det høyeste.

Lavere kostnader kombinert med god prisoppnåelse ga en EBIT per kilo 14,20 kroner i perioden, mot 15,40 kroner per kilo i første kvartal 2017. Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte på 162,1 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 131,5 millioner kroner i første kvartal 2017.

Slaktevolumene endte samlet 11 433 tonn laks i kvartalet, opp fra 8 552 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 34 %.

Mer enn doblede produksjonskost i Rogaland

I Rogaland ble det i første kvartal slaktet 2 295 tonn, mot 4 393 tonn fisk i tilsvarende kvartal i fjor. Salgsinntektene i perioden endte på 147,5 millioner kroner, mot 291,9 millioner i fjor.

Andreas Kvame, konsernleder i Grieg Seafood sier at selskapet har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 % hvert år frem til 2020. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Andreas Kvame, konsernleder i Grieg Seafood sier at selskapet har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 % hvert år frem til 2020. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Lavt volum og slakting av PD-fisk med lav kvalitet har bidratt til høy kostnad i kvartalet. Sistnevnte har også påvirket realisert pris negativt, skriver de.

Videre påpekes det at regionen også i andre kvartal vil slakte en del PD-fisk med lav kvalitet, i tillegg til at lakselus er en utfordring for laksenæringen i Rogaland.

- En utfordring Grieg Seafood jobber aktivt med å håndtere. Selskapet har over tid investert i økt kapasitet av ikke-medikamentell behandling og selskapet er nå godt rustet for håndtering av lakselus. I tillegg er utstrakt bruk av rensefisk et viktig virkemiddel i kampen mot lus i denne regionen.

Selskapet forventer grunnet PD-situasjonen fortsatt høy kost og redusert realisert pris.

- Produksjonen i sjø har vært lavere enn forventet, hovedsakelig som følge av lave temperaturer. Slaktevolumet for 2018 guides derfor ned med 1 000 tonn.

EBIT før biomassejusteringer for region Rogaland endte på 11,9 kroner per kg første kvartal, mot 28,0 kroner per kg samme periode i 2017.

Bedring i Finnmark

Totalt ble det i region Finnmark slaktet 4 179 tonn i første kvartal, mot 1 632 tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Salgsinntektene i perioden utgjorde 229,3 millioner kroner, mot 97,6 millioner kroner i første kvartal 2017.

- Kostnaden per kg har gått noe opp i første kvartal 2018 sammenlignet med foregående kvartal. Det må blant annet sees i sammenheng med et redusert slaktevolum. Økt slaktevolum ventes å bidra til reduserte kostnader per kg i andre kvartal 2018.

Sjøproduksjonen har vært tilnærmet normal i kvartalet, til tross for noe lavere sjøtemperaturer enn vanlig. EBIT før biomassejusteringer ble NOK 14,5 per kg i første kvartal 2018, mot NOK 9,4 per kg i samme periode i 2017.

- Sikkert smolttilgang er kritisk

- For å sikre tilgang på nødvendig antall smolt med riktig størrelse og til riktig kvalitet, er det besluttet å utvide kapasiteten ved selskapets smoltanlegg i Finnmark fra 800 til 1 600 tonn. Utbyggingen ventes å være ferdig i løpet av andre halvår 2018. Ved utgangen av første kvartal 2018 er fremdriften i prosjektet i henhold til plan.

Selskapet plan for ytterligere smoltkapasitet i regionen skal sikres gjennom selskapets samarbeid med Norway Royal Salmon.

- Som annonsert i juni 2017, vil selskapene gå inn på eiersiden i Nordnorsk Smolt AS, hver med 50 % eierandel. Nordnorsk Smolt er lokalisert i Hasvik i Finnmark og leverer stor smolt. Anlegget har i dag en årlig produksjonskapasitet på 800 tonn. Det er mulig å utvide kapasiteten på dette anlegget til rundt 2 000 tonn. Anlegget har hatt driftsmessige utfordringer, og det jobbes aktivt for å utbedre disse. Transaksjonen er derfor ennå ikke formelt gjennomført, men ventes å være på plass i løpet av 2018.

CEO Andreas Kvame sier i børsmeldingen at selskapet har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 % hvert år frem til 2020. Videre har konsernet en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for næringen.

- Et av de viktigste tiltakene for økt produksjon er å øke smoltkapasiteten og å sette ut større smolt. I 2017 satte vi ut 26 millioner smolt. Smoltutsettet vil også ligge på dette nivået i inneværende år. Dette gir et godt grunnlag for å nå et slaktevolum på 100 000 tonn i 2020, sier Kvame. 

Sikker tilgang til smoltunderstrekes mener selskapet er kritisk for å sikre fremtidig vekst, og utsett av større smolt skal gi kortere produksjonstid i sjø og bidra til redusert biologisk risiko.

Vil ha mer fleksibilitet

Sentralt i vekststrategien deres er også økt utnyttelse av selskapets tillatelser. For å bedre denne påpekes det at det er viktig med god fleksibilitet.

- Selskapet jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å sikre tilgang til nye, gode lokaliteter. Høyere slaktevolumer, bedret kapasitetsutnyttelse og kortere produksjonstid gir også økt effektivitet og reduserte produksjonskostnader.

Videre jobber de stadig med kostnadsreduserende tiltak, og  har etablert et internt forbedringsprogram som skal gå frem mot 2020. 

Nedgang for lakseprisen

Lakseprisene påpekes gikk opp i første kvartal 2018 sammenliknet med fjerde kvartal 2017.

- Tilbudet av laks har så langt i år vært noe lavere enn tidligere forventet, noe som bør sees i sammenheng med lavere sjøtemperaturer i Norge enn normalt. Ovennevnte prisoppgang er likevel et tegn på at den underliggende etterspørselen etter laks er god.

Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 46 % i første kvartal 2018. Den høye andelen skyldes lavt slaktevolum i perioden. For andre kvartal 2018 anslås kontraktsandelen til 27 %, mens det for 2018 som helhet ventes en kontraktsandel på rundt 28 %. Framtidsutsikter Lavere global produksjon enn forventet har øket lakseprisene gjennom Q1.

På lang sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden for laks normaliseres, noe som gir grunnlag for gode markedspriser fremover. For andre kvartal 2018 forventer Grieg Seafood å slakte rundt 21 400 tonn. For hele 2018 ventes et slaktevolum på rundt 80 000 tonn, tilsvarende en økning på 28 % i forhold til 2017.

Grieg Seafood summerer hovedtrekkene fra kvartalet slik: 

  • God produksjon i Finnmark, BC og UK
  • Rogaland påvirket av lave sjøtemperaturer og PD
  • Lavt slaktevolum og derav høy kostnad per kg
  • Økende markedspriser gjennom kvartalet
  • EBIT/kg NOK 14,18
  • Ventet slaktevolum på rundt 80 000 tonn i 2018 opprettholdes
  • Styret har foreslått et utbytte på NOK 2,00 per aksje som besluttes på årets generalforsamling Resultat 1. kvartal 2018.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse