Gå til innhold
Annonse

Professor/førsteamanuensis - akvakultur

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 140 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.

 

Ved Nord universitet, Fakultet for biotvitenskap og akvakultur er det ledig en fast stilling (100 %) som professor/førsteamanuensis. Stillingen er i faggruppe Akvakultur og tilhører studiested Bodø. 

Den som ansettes skal bidra til å ivareta fakultetets undervisnings- og forskningoppgaver. Det forventes at den som skal ansettes har god kjennskap til norsk oppdrettsnæring og de utfordringer den står overfor. Stillingen skal bidra aktivt til å videreutvikle og styrke studieprogrammer, samt etter og videreutdanning (EVU) innen havbruk. Stillingen vil også omfatte administrativt arbeid ved fakultetet knyttet til undervisning, forskning og formidling.    

Arbeidsoppgavene kan bli tilpasset fakultetets behov og den ansattes kompetanse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver (både på norsk og engelsk) på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt undervisning innen etter og videreutdanning (EVU) rettet mot havbruksnæringen
 • Den som ansettes skal aktivt bidra til å kontinuerlig forbedring av studieprogram innen akvakultur
 • Den som ansettes skal bidra i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidra til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer
 • Bidra til omdømmebygging av Nord universitet nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav:

 • Det søkes primært etter en kandidat med kompetanse innen fiskehelse, fiskepatogener og sykdomsutfordringer i norsk oppdrettsnæring. Kompetanse innen fiskebiologi, produksjonsoptimalisering innen akvakultur eller produksjon av laksefisk og marin fisk er også relevant for stillingen. 
 • Det kreves norsk doktorgrad innenfor fiskehelsebiologi, veterinærmedisin, akvakultur, biovitenskap evt. annet relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske. Kandidaten må ha god kjennskap til norsk oppdrettsnæring.
 • For ansettelse i stilling som professor kreves videre at kandidaten kan vise til en betydelig forskningsaktivitet innenfor relevant fagområde publisert i internasjonale vitenskapelige journaler. Erfaringer fra ekstern finansiering gjennom konkurranseutsatte nasjonale eller internasjonale finansieringskilder er en forutsetning. Ved vurdering av kandidater for professorat vil komiteen legge til grunn de nasjonale kriteriene for professoropprykk beskrevet i notatet Samordning av prosessene for professoropprykk vedtatt av fellesmøtet for Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) 19. august 2016.
 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad. Kandidaten må dokumentere publikasjoner i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift, fortrinnsvis innen ett eller flere av fakultetets faglige tyngdepunkt angitt ovenfor. Det vil bli vektlagt om søkere har deltatt i nasjonale eller internasjonale prosjekter, fortrinnsvis finansiert via konkurranseutsatt finansiering.
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (skandinavisk språk). For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumentere.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til det akademiske miljøet 

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 Professor eller kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale.
 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

 

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristen utløp bli opprettet en intern komite, for å vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles i så fall til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

 

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev, inkludert beskrivelse av forskningsplaner for de neste fem årene med fokus innen de fagfelt beskrevet i utlysningen 
 • Fullstendig curriculum vitae (som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
 • All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

SalmonJobs
Nord Universitet
Nord Universitet

Søknadsfrist: 17.10.2018
Sted: Bodø

Kontaktinformasjon:

Professor Ketil Eiane (ketil.eiane@nord.no) telefon, +47 7 51 73 33

Faggruppeleder professor Mette Sørensen (mette.sorensen@nord.no), telefon +47 75 51 76 18/ + 47 95 04 58 65

Kontorsjef Irene Stork (irene.stork@nord.no), telefon 75 51 74 42

SØK HER

Ref.nr. 30080492