Sven Kolstø er daglig leder og medgrunnlegger av OptoScale. Han tror det ligger enormt med ny kunnskap å hente i å kombinere avansert bildeanalyse med annen informasjon om fisken. – Bedre beslutningsgrunnlag gir bedre valg, som også gagner fisken, sier han. Her er han til høyre på bildet. Til venstre er leder for hardware Einar Wangberg. Foto: OptoScale

OptoScale: - Systemet gir grunnlag for riktige beslutninger – det gir bedre fiskevelferd

- Vi lærer nye ting hver dag, og med denne kunnskapen kan fiskehelsepersonell og produksjonsansvarlige ta valg med større faktagrunnlag for å bedre både fiskevelferd og økonomi.

Publisert Sist oppdatert

Det er Sven Kolstø som forteller dette. Han er en av gründerne bak teknologiselskapet OptoScale. Selskapet han var med å starte i 2015 har i dag vokst til 30 ansatte, og Kolstø er daglig leder.

  • OptoScale er en av de nominerte til Fiskevelferdsprisen. Vinneren av prisen vil bli kåret under festmiddagen på HavExpo tirsdag 10. mai. Fiskevelferdsprisen er et samarbeid mellom Fiskevelferdsforumet til Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, samt Norsk Fiskeoppdrett

- Det har skjedd og ikke minst vil skje en enorm teknologisk utvikling som gjør at vi etter hvert kan få et mye bedre faktagrunnlag for de valgene man tar for fisken. Jeg tror vi vil være i en helt annen situasjon enn i dag bare om få år, sier han.

Optimismen bygger på erfaringene til dagens brukere av OptoScale sitt verktøy. Ved hjelp av et smart og svært avansert kamera nedsenket i merden, tas store mengder bilder. Disse analyseres for å følge utviklingen av sår, finneslitasje, deformiteter, kjønnsmodning, og risttap (skjelltap). Løsningen ble kommersielt lansert i 2021. Nylig har de også utviklet systemet for å telle lus, og de første dispensasjonene fra Mattilsynets krav om manuell lusetelling, ventes å være på plass innen få måneder.

Ville bli best på biomasse

Det var med biomassemåling det hele begynte. Fasiten på nøyaktigheten av beregningene får man når fisken er slaktet, og den er ifølge daglig leder i OptoScale, Sven Kolstø, svært god. Foto: OptoScale

Men det var med biomassemåling det begynte.

- Vi har vært strenge med oss selv hele tiden sagt at vi skal bli best på biomassemåling før vi går videre. Og på biomassemåling mener jeg vi nå er best i verden. Deretter gikk vi i gang med helseparametre, før vi fortsatte med lusetelling, sier han.

Innenfor velferdsmåling har sårutvikling vært et sentralt tema.

- Her kan vi følge med på hvordan det utvikler seg fra at det på kort tid kan være nesten ingenting, for så å eksplodere. Og vi kan se om det er sammenheng med temperaturutvikling, hva smolten har hatt med seg av patogener fra settefiskanlegget, hvordan mekanisk avlusning spiller inn, samt at vi kan evaluere om for eksempel bruken av funksjonelle fôr har betydning.

OptoScale sitt system kan gi presis informasjon om tilstanden til fisken i merden. Hvordan sår utvikler seg er svært nyttig kunnskap når man skal planlegge videre produksjonsforløp. Sår måles både kvantitativt og kvalitativt, og man kan skille størrelsesklasser og årsaksforhold.Foto: OptoScale

Objektive data

Han trekker frem at det finnes mange meninger og hypoteser om alt dette i næringen, men svært lite er dokumentert godt.

- Vår misjon er å bidra med objektive data som enten utfordrer eller understøtter meningene. Klarer vi å endre en planlagt handling til at man får et bedre utfall, ja da har vi lykkes, sier han.

Som et eksempel på at man har fått mer innsikt viser han til et forsøk de de gjorde hos LetSea i fjor vinter (se også figur).

- Da så vi at når sårfrekvensen var relativt lav, bare noen få prosent, kunne funksjonelle fôr bidra til å stoppe utviklingen og holde den i sjakk til økte sjøtemperaturer fikk det til å bedre seg. Men vi så samtidig indikasjoner på at dersom utviklingen var kommet for langt, at over 8 % av fisken hadde sår, så var antagelig smittepresset fra sårbakterier blitt så stort at fôret ikke spilte noen rolle.

Figurene viser utvikling av sår i to ulike merder gjennom vinteren hos forskingsanlegget til LetSea. Resultatene vist i figurene antyder at funksjonelt fôr kan bidra til å stoppe videre sårutvikling om det gis før denne er kommet for langt. Er den det, er effekten av fôret mindre eller uten betydning. Det må påpekes at dette er et begrenset datasett, og kun en illustrasjon på hva dataene kan brukes til, og ikke en konklusjon angående funksjonelle fôr. Kilde: OptoScale/LetSea 

Kolstø påpeker også at sårstatus er svært viktig for hvordan man skal angripe lusebekjempelse.

- Er det for mye, kan det hende at man påfører fisken for mye belastning ved å avluse, og at man i stedet må ta andre valg. Da har vi i så fall bidratt til å tilrettelegge for drift som er fiskevelferdsmessig bedre, sier han.

Stor interesse

Det er travle dager for folkene i OptoScale. Og de ansetter stadig flere folk. Når Norsk Fiskeoppdrett snakker med Sven Kolstø for dette intervjuet, er han midt i å ferdigstille ansettelsen av en veterinær.

- Det vil gjøre oss enda bedre til å være i god dialog med kundene om oppfølging av resultatene som målingene skaper.

Selskapet gjør all utvikling av både hardware og software selv og de har alt fra personer med doktorgrad i optikk, via biologer og veterinær til eksperter i dataalgoritmer.

Hvor mange enheter selskapet til nå har solgt, vil han ikke ut med, men han forteller at de har utført målinger i rundt 1200 merder. Og i hver merd måles det rimelig massivt.

- Typisk havner man mellom 10 000 – 30 000 godkjente målinger per dag, hvor hver måling er én fisk. Vi har med ny programvare enkeltdager med over 200 000 godkjente målinger per enhet, så det er en ganske stor forskjell fra manuell telling, sier han.

Det å kombinere alle disse bildene med informasjon om alt fra temperatur og salinitet, til genetikk, fôr og annen livshistorikk til fisken, og å få algoritmene til å finne sammenhenger og mønster som vi ikke intuitivt ser, er et potensial Kolstø mener er betydelig.

- Dette er noe jeg tror veldig sterkt på. Informasjonen vi samler skal ha praktisk verdi. Dette gleder jeg meg til å grave dypere i fremover, sier han.

På LetSea har de nå benyttet Optoscale over ca. en toårsperiode. Les mer under.

Kjempespennende teknologifremskritt

Avdelingsleder i Let Sea, Tor Hugo Hestnes, forteller de hadde behov for en rasjonell og sikker metode for vektberegninger av fisk i sjø.

- Etter en testperiode der vi ble kjent med utstyr og (ikke minst) folkene i Optoscale, fant vi at denne teknologien og «tekninga framover» bidro positivt inn i våre forsøk og hvordan vi ser fremover, sier han.

LetSea as har nå 5 Bioscop i daglig drift.

- Vi har vært heldige og fått jobbe nært med deres team og gitt innspill underveis i utviklingen. Det har som FoU organisasjon vært viktig for oss. Nå ser vi Optoscale og andre aktører innenfor samme felt på teknologisida tar nye skritt framover, det er kjempespennende, sier Hestnes.

Han trekker spesielt fram monitorering/sanntidsovervåkning av fiskevelferd relatert til sår og sårutvikling som et nyttig verktøy.

- Dette gir oss viktig informasjon der vi kan overvåke endring over tid som vil danne grunnlag for målrettede tiltak. LetSea har igangsatt flere prosjekter innenfor temaet sår/skinnhelse der vi bruker Optoscale aktivt i resultatfangst.

Hestnes understreker også viktigheten av at ny teknologi tar tak i utfordringer som genereres fra oppdrettersiden.

-  Dette vil sikre best mulig kost/nytte, mener han.