Fiskeriminister Per Sandberg (t.h.) ønsket Arne Jørrestol, Torstein Rognes og Aina Valland velkommen onsdag denne uka. Foto: NFD
Fiskeriminister Per Sandberg (t.h.) ønsket Arne Jørrestol, Torstein Rognes og Aina Valland velkommen onsdag denne uka. Foto: NFD

Ba om styrket overvåkning av rømt laks

For første gang ble det gjennomført et møte med fiskeriministeren der elveinteressene, sjølaksefiskerne og havbruksnæringen stilte med felles budskap og ønske om forbedret overvåkning og uttak av rømt fisk i lakseelvene.

– Vi må få på plass en god overvåking av innslag av rømt laks i vassdragene slik at det er de riktige tiltakene som settes inn i de riktige elvene. Og uttaket av rømt fisk må skje før den får anledning til å gyte med villaksen, sier Torstein Rognes som representerte organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden.

Organisasjonene Sjømat Norge, Elvene rundt Trondheimsfjorden og Noregs Grunneigar og Sjølaksfiskarlag er enige om at dagens overvåkningsmetoder ikke er tilstrekkelig presise eller standardiserte. I fellesskap ba de om et møte med fiskeriminister Per Sandberg for å begrunne dette og foreslå tiltak.

God kvalitet på overvåkningen av rømt fisk er avgjørende, og det må skje på en måte som er skånsom for villaksen. Hvis det er for mye rømt laks i et vassdrag, må den rømte laksen kunne tas ut samme sesong som påvisningen av det høye innslaget faktisk gjøres og ikke vente på årsrapporten.

– Vi påpekte at gytefisktellinger er en god metode i mange vassdrag og at det er en undersøkelse som samtidig gir verdifull tilleggsinformasjon om villaksbestanden i vassdraget. Vi påpekte også at det må åpnes for bruk av kilenot i sjø i overvåkingen av rømt laks, sier Arne Jørrestol i Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskerlag.

– Vi setter stor pris på at statsråden tok dette møtet med oss i fellesskap. Det er på mange måter historisk og første gang at elveinteressene, sjølaksefiskerne og havbruksnæringen er i felles møte med Fiskeriministeren med felles budskap, sier Aina Valland som er direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge.

Noe av bakgrunnen er også at OURO (oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) må ha bedre beslutningsgrunnlag og handlingsrom for å sette inn effektive tiltak.

– Metodikken må være kvalitetssikret, standardisert og mest mulig presis, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge. I møtet ble det fremmet ønske om at departementet gjennom budsjett og føringer til Fiskeridirektoratet sikrer at overvåkningen får nødvendig omfang og presisjon og med et tidsperspektiv på fem år. Videre at departementet må klargjøre at OURO ikke er bundet av den årlige overvåkingsrapporten som eneste grunnlag når de skal planlegge og finansiere tiltak i elvene.

– Vi fikk positiv tilbakemelding fra fiskeriministeren, og vi har stor tro på at overvåkningen kan bli bedre. Jeg oppfattet at alle opplevde dette som et svært konstruktivt møte, sier Valland.

I møtet deltok fiskeriminister Per Sandberg, politisk rådgiver Roy Angelvik og representanter for embetsverket i NFD. Fra Sjømat Norge stilte direktør Henrik Stenwig, direktør Aina Valland og fagsjef Brit Blomsø. Fra Elvene rundt Trondheimsfjorden deltok Torstein Rognes og Rune Krogdahl, og for Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag stilte Arne Jørrestol.

Les mer:

Vedr. uttak av rømt fisk i elv (felles brev til NFD 5. feb 2016)

Kunnskapsbasert overvåkning (felles pressemelding 24. nov 2015)