Mange tror de ikke har plass til vår løsning, men det viser seg at det har de aller fleste. Vi har laget et eget verktøy som raskt viser om det passer inn på plassen du har tilgjengelig. Video/system: Blue Ocean Technology AS/ Nagelld.no

Enklere, langt mer kompakt slambehandling i havbruk

Ved hjelp av god gammeldags ingeniørkunst og fokus på kostnadseffektivitet, har Blue Ocean Technology AS i Bergen bygget et meget kompakt og lite energikrevende anlegg for håndtering av slam fra havbruksnæringen.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi skreddersyr og tilpasser anleggene etter kundenes behov og i forhold til den mest kostnadsoptimale gjenbruken av slammet. Våre løsninger tar mindre plass enn eksisterende løsninger, de er enkle å operere, driftssikre og de er i tillegg lite energikrevende i forhold til varmebehandling av avfallet, sier Jan Henning Legreid i Blue Ocean Technology.

Vi er også opptatt av at vannet vi tar ut av slammet, skal være rent når det går til avløp. Det kan eventuelt tas i retur i et RAS-anlegg, slik at man nærmest har et nullutslippsanlegg.

Selskapet har fått god mottakelse i markedet, og har levert og er i ferd med å levere flere anlegg i Norge. Og organisasjonen er styrket, bl.a. med ringreven Rolf Inge Longva på laget og Annerledeslandet/ Rolf Mork-Knudsen som samarbeidspartner på markedssiden.

Enda mer kompakt – containerisert anlegg

I samarbeid med kunder, har vi nylig lansert et enda mer kompakt anlegg levert i 20 fot ISO container. Dette er et «plug-and-play» anlegg for settefisk- og postsmoltproduksjon.

Mindre strømforbruk – høyere effektivitet

Mange av dagens anlegg bruker svært mye strøm. Vi har sett på denne type anlegg med nye øyne, og selger en løsning som er svært strømgjerrig. Et anlegg som forer ca 2000 tonn fór pr år vil med Blue Ocean sin løsning bruke ca 7-8 KW for å tørke slammet til 40-45% og 10-11 KW for å tørke det opp til 80-85% – og det med en lite arealkrevende løsninger.

​Mose fra Canada

Renseanlegget består av kjente komponenter. Fellingssystemet som skiller vann og tørrstoff, er hentet fra oljebransjen. Men Legreid har også noe annet i ermet -  et filter med innhold fra canadisk fauna - en mosetype med spesielle egenskaper.

- Helt rent

Prosessen fra slam til et rent produkt er ikke komplisert. Vannet, som for eksempel slippes ut fra et settefiskanlegg, går først gjennom et trommelfilter.

- Vannet og slammet vi håndterer kommer fra trommelfilteret, forklarer Legreid, som nå vet at markedets beste filter for denne type rensing fungerer slik det skal:

- Etter at vi har skilt ut tørrstoffet, er vannet helt rent og vi sitter igjen med en masse som kan utnyttes kommersielt på flere måter.

Blir en ressurs 

Tørrstoffet er en ressurs, og verdien i slammet kan bidra til å senke oppdretters kostnad med rensing og slambehandling.
 
- Med krav til rensing er dette i utgangspunktet en utgift for oppdretterne, men det rensede avfallet kan anvendes på mange områder. Vi kan for eksempel selge det som tilsetning i kompost, og det kan brukes som gjødsel eller utnyttes til biogassproduksjon.

Å produsere biogass av fiskeslam er heldigvis ikke «rocket science», da det finnes flere gode løsninger for å håndtere nitrogen og ammonium som det er mye av i denne typen slam, og som for noen år siden ble sett på som et problem i råtneprosessen i biogassanlegg.

Blue Ocean

Navnet på selskapet, Blue Ocean Technology, er ikke tilfeldig. Miljøgevinstene gjennom rensing og redusert strømforbruk er store.

Jan Henning Legreid - Daglig leder - Blue Ocean Technology

 - Det er penger å spare i form av reduserte utgifter med vårt anlegg, men mer viktig er  det at det finnes bruksområder for den ferdige rensede massen, sier Hans Jørgen Runshaug, styremedlem og medgründer av Blue Ocean Technology AS.

​- Det begynte da jeg jobbet på leverandørsiden for slambehandling til olje- og offshoreindustrien. Det forundret meg litt at ikke havbruksnæringen så over gjerdet til oljeindustrien der spennende teknologi allerede var i bruk, forteller Legreid, som håper flere kunder tar kontakt for en befaring:
 
- Vi har vist at dette fungerer som det skal både miljømessig, teknisk og økonomisk

Tar det enda et skritt videre

Blue Ocean Technology er primært en leverandør av løsninger, basert på den rette teknologien. Og målet er å levere komplette kretsløpsløsninger for landbaserte- og lukkede oppdrettsanlegg.

- Vi leverer allerede en etterspurt, kompakt og energieffektiv løsning for slamrensing – og tilbyr nå også komplette, nøkkelferdige løsninger for fjerning av nitrogen og biogassanlegg. Mer informasjon om dette kommer snart ut i markedet, sier Jan Henning Legreid.

For mer informasjon, tekniske spesifikasjoner eller demonstrasjon, kontakt: Blue Ocean Technology – Tlf. 482 94 100 – Epost: jhl@blueoceantechnology.nowww.blueoceantechnology.no.