Lusetelling inn/ ut registreres direkte i appen, her kan det om ønskelig også registreres flere velferdsindikatorer utover det som er vanlig å registrere under en telling. Vanlige indikatorer man registrer under en avslusning kan være rød buk, risttap, gjelleblødning og taperfisk Bilde er tatt hos Midt Norsk havbruk. Foto: Anteo

Systematiserer og automatiserer viktige fiskehelsedata

Fiskevelferdsprisen: Øker skadefrekvensen og velferdsskåren synker, gir appen umiddelbart beskjed slik at den som styrer avluseren kan justere for en bedret fiskevelferd. Det er bare noe av det den relativt nyutviklede appen til Anteo kan gjøre.

Publisert Sist oppdatert

- Det å registrere velferdsindikatorer hos fisk er en veldig viktig del av jobben for å lykkes med produksjonen. Personellet som til daglig arbeider med fisken er de som kjenner fisken best og har lettere for å se når noe ikke er som det burde være. Det forteller Kristina Kjær, som er produktansvarlig for FishCtrl i Softwareselskapet Anteo.

FishCtrl er kort sagt en registeringsapp med et tilknyttet administrasjonssystem  som Anteo har utviklet for at registeringer av velferdsindikatorer hos fisk kan gjøres, presist, effektiv og enkelt.

Appen så dagens lys for vel to år siden, men først som en ren lusetelleapp. 

- Vi registrerte at det var et behov for å effektivisere lusetellingen, både ved vanlig lusetelling og ved avlusning. Samtidig så vi jo at når man først håndterer fisken, er det mer som kan registreres, slik som for eksempel velferdsparametere. Dermed ble den raskt videreutviklet til slik den er i dag, forteller hun.

Les også: Ny runde med Fiskevelferdsprisen: – Ber om kandidater

Brukes i hele produksjonskjeden

FishCtrl kan brukes  både på settefiskanlegg, i sjøfasen og på slakteriet. De ulike registeringsmulighetene brukes i dagliglivet av både røktere og fiskehelsepersonell for å registrere lus, dødfisk,  individkontroller, obduksjon og registrering av svømmehastighet for å nevne noe. 

Ser personellet som teller lus under en avlusning at fisken allerede i starten av en behandling har store synlige tegn til påvirkning skal behandlingen stoppes. Systemet fanger opp data i sann tid og effektiviserer hele prosessen slik at behandlingen kan stoppes eller justeres før skaden har blitt for stor og mange fisk har blitt påvirket. Bilde tatt hos Midt Norsk havbruk og viser avlusning med Hydrolicer. Foto: Anteo

- Det meste er standardfunksjoner, men vi kundetilpasser også ved behov, sier Kjær.

Hun forteller at selve utviklingen av appen har skjedd i nært samarbeid med spesielt Midt Norsk Havbruk. 

- Appen er i kommersielt bruk per i dag, men er stadig under utvikling og forbedring, også det i tett samarbeid med næringen, sier hun. 

Les også: Settefiskanlegg vant Fiskevelferdsprisen

Enklere å drive forebyggende

Indikatorene som er lagt inn i appen som systemet styrer etter, er basert på FishWell sine vurderingsskalaer. 

Kjær forklarer at under for eksempel avlusning, kan personellet underveis i prosessen gjøre enkle justeringer som gir kontroll over situasjonen, noe som igjen kan redusere dødelighet.  

- Registreringene blir presise, samtidig som prosessene oppleves som tidsbesparende for personellet. Dataene sikres i systemet vårt og krever ikke kontinuerlig internett-tilgang.

Hun mener at gjennom en slik sikker og presis datatilgang, blir det lettere å drive forebyggende fiskehelsearbeid. 

- Dataene er enkle å finne tilbake til. Dette legger til rette for gode analysemuligheter for å følge utvikling hos fisken over tid, sier hun.

- Vi ser nå  på muligheten for å kunne følge fiskegruppene sine presentasjoner fra rogn til slakt og samle alle disse dataene i et felles analyseverktøy. I og med at appen kan brukes gjennom hele livssyklusen til veldig mange ulike registreringer, vil dette gi et godt datagrunnlag over tid. Disse dataene kan brukes i analysesammenheng  for å sammenligne, se trender og føre statistikk. Her kan det sammenlignes fra merd til merd, kar til kar og mellom generasjoner og lokaliteter internt i selskapene, sier Kjær og eksemplifiserer: 

- Har fisken dårlig vekst og mye sår eller sykdom i en generasjon sammenlignet med en annen generasjon, kan en bruke disse dataene til å gjøre analyser av dette. Det samme gjelder mellom ulike lokaliteter. Faktorer som appetitt, miljø, sykdom, behandlinger, osv. er blant flere registreringer som kan brukes til sammenligning, sier hun.

Les også: Se utdelingen av Fiskevelferdsprisen her

Bruk ved avlusning gir umiddelbar effekt

For å vise hvordan en slik app kan ha en direkte påvirkning på fiskevelferden, mener Kjær det nok er mest aktuelt å se på systemet i bruk i forbindelse med avlusning, eksemplevis mekanisk behandling med hydrolicer. 

Bildet er fra en helsekontroll av laks og rognkjeks.Veterinæren bruker appen FishCtrl til å registrere obduksjonen. Rapportdataene fra denne helsekontrollen brukte han i etterkant i journalsystemet FishJrnl. Foto:Anteo

- Fra tellingen har startet til styreren av lekteren får dataene, avhenger av hvor fort personalet teller fisken og sender inn dataene. Dette tar vanligvis ikke mer enn et par minutter. Systemet kan dermed påvirke beslutninger veldig raskt, som igjen kan ha stor innvirkning på fiskevelferden. 

Dersom personellet som teller lus under en avlusning ser at fisken allerede i starten av en behandling har store synlige tegn til påvirkning, skal behandlingen stoppes. 

- Systemet fanger opp data i sanntid og effektiviserer hele prosessen slik at behandlingen kan stoppes eller justeres før skaden har blitt for stor, og mange fisk har blitt påvirket, forklarer hun. 

Tellingen blir sendt direkte til administrasjonssystemet der styreren av behandlingen får opp rapporten og kan justere trykk, hastighet og avslutte behandlingen basert på disse dataene. 

- Under lusetelling ut får personellet opp statistikk på hvor effektiv behandlingen har vært. Har fisken mye lus og lite synlig påvirkning, kan trykket justeres noe opp for en mer effektiv behandling. Har fisken imidlertid synlig påvirkning, skal behandlingen justeres til det mildere, sier Kjær. 

Helsekontroll og obduksjon

Også helsekontroller og obduksjoner er anledninger der appen er i bruk. Når veterinæren eller fiskehelsebiologen gjør en helsekontroll eller obduksjon registreres aktuelle indikatorer i FishCtrl appen. 

Kristina Kjær, som er produktansvarlig for FishCtrl i Softwareselskapet Anteo. Foto: Anteo

- Da er det mange valg å ta stilling til avhengig av hva hensikten med kontrollen er. Hver fisk registreres for seg selv som fisk 1,2,3.. osv. Har fiskehelsepersonellet gitt en score på en velferdsindikator vil denne indikatoren automatisk komme opp hos neste fisk også slik at han/hun er sikker på at alle fiskene som skal telles blir registrert med samme indikatorer. Underveis i registreringen vil hver indikator som er registrert også gi et foreløpig snitt basert på tellingene. Appen er designet for å være brukervennlig ute i felt der man systematisk jobber seg nedover skjermen under registreringen.

Etter kontrollen er gjennomført lagres rapporten i systemet. Da kan veterinæren eller fiskehelsebiologen gjenåpne rapporten i Anteo sitt administrasjonssystem. Her kan rapporten, ifølge Kjær, redigeres videre og data kan bli rapportert inn i det nyutviklede journalsystemet, FishJrnl. 

Utviklingen av FishJrnl har skjedd i samarbeid med Bremnes Seashore og Aqua Kompetanse, og er støttet av Innovasjon Norge. 

- FishJrnl er et nytt system for journalføring av fiskehelsedata. Bak løsningen ligger et grundig fagarbeid som gjør systemet spesialtilpasset veterinærer og fiskehelsepersonell sitt arbeid som angår fiskehelse og velferd. Systemet stiller formalkrav der aktuelle lover og forskrifter er tatt med for å sikre korrekt journalføring og inneholder standard rapportstiler for helsekontroll, understreker hun. 

Hun forklarer videre at FishCtrl- og FishJrnl-systemene snakker sammen for enkel integrasjon mot hverandre, men at systemene legger til rette for integrasjon med andre eksterne systemer også. 

- Det som er så fint med disse løsningene er muligehten for å samle  aktuelle fiskehelsedata  i en felles database slik at det blir lettere for fiskehelsepersonellet og føre statistikk og se på trender når det kommer til fiskevelferd og fiskehelse, og dermed lettere se sammenhenger over tid.  Dette er en viktig del av det forebyggende fiskehelsearbeidet, sier hun. 

Hun påpeker at FishJrnl-systemet ikke er helt ferdig utviklet, men at det er i sluttfasen av utviklingen. 

- Vi i Anteo tror at forebyggende fiskehelsearbeid kan være en av nøkkelfaktorene for å redusere dødeligheten og bedre både fiskehelsen og -velferden. En slik strategi vil kunne føre til en bærekraftig vekst i næringen, mener Kjær.

Tips til flere kandidater for Fiskevelferdsprisen kan sendes til:

Kristine Gismervik, forsker ved Veterinærinstituttet.

Pål Mugaas Jensen, redaktør Norsk Fiskeoppdrett.