Kurt Oddekalv

Krever endring i kystsoneplanen for oppdrettsvirksomhet

Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

En umiddelbar reaksjon på kystsoneplanen: Tette og flytende anlegg eneste fremtid for oppdrettsnæringen, skriver Miljøvenforbundet i en pressemelding.

Det som overrasker oss er at det i planen er foreslått lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbuørret på Bentsjorda. Dette ligger i gyteområde for torsk i henhold til kart fra Fiskeridirektoratet. Selv om det i planen står at lokaliteten er beskrevet som dyp og med gode strømforhold så ligger det i et gyteområde som vil bli påvirket av slam fra oppdrettsanlegget. Det er udiskutabelt.Det samme gjelder lokaliteten på Årøyholmen.

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere at kystsoneplanen, tiltross for bedre vitende, legger opp til å fortsatt ødelegge gyteområdene for kysttorsk. Kysttorsken fortrenges ut av fjordene av oppdrettsnæringen! Dette er fullstendig uakseptabelt.

Miljøvernforbundet har et krav til kommunene: Tette, flytende og lukkede anlegg der all fiskeskiten og for-rester blir samlet opp for bruk på land. Såfremt oppdrettsanleggene ikke kommer i arealkonflikt med fiskeriene, friluftsområder eller andre naturområder vil dette være med på å stanse utslippene samt redusere konfliktspotensialet betraktelig.