Miljøvernforbundet klager på vedtak om oppdretts-lokaliteter

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF), tar opp Lenvik kommunestyre sitt vedtak om å etablere permanente oppdrettslokaliteter på Skårliodden og i Durmålsvika. I klagen kreves det fra Miljøvernforbundet at en slik etablering må stanses, skriver Folkebladet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Avisen skriver at i september sa flertallet i Lenvik kommunestyre ja til oppdrett på Skårliodden og i Durmålsvika. Dette i forbindelse med at kystsoneplanen for Lenvik kommune var oppe til behandling. Miljøvernforbundet argumenterer for sitt syn ved å vise til at de to lokalitetene ligger tett opp mot den nasjonale laksefjorden Malangen.

- Enhver etablering av oppdrettsvirksomhet så tett opp mot den nasjonale laksefjorden vil være en direkte trussel mot villaksen i Målselv-vassdraget og Lysbotnvassdraget”, påpekes det i klagen.

Forbundet minner i klagen på at mye av hensikten med å etablere nasjonale laksefjorder var å beskytte villaksen i det tilknyttede vassdraget. I denne sammenheng er Målselva det lakseførende vassdraget som Miljøvernforbundet mener må beskyttes.

- Å gi villaksen en buffersone i form av et oppdrettsfritt fjordsystem vil være av stor betydning i arbeidet med å ta vare på den utrydningstruede villaksen. Når det blir etablert oppdrettsvirksomhet i og i umiddelbar nærhet til et slikt fjordsystem vil det udiskutabelt føre til en belastning og trussel mot lakseyngelen fra vassdraget”, poengteres det i klagen.

Lakselus, samt PD og ILA er konkrete trusler det pekes på.

- Problematikken med lakselus vil ha stor innvirkning på smolt, sjøørret og sjørøye fra Lysbotnvassdraget og Målselva”, påpekes det i klagen.