Atmosfærisk tørking i overhetet damp

Prosjektet er en videreføring av tidligere arbeid ved Fiskeriforsknings avdeling i Bergen. Energieffektiv tørking av fiskemel til fôr er et av de viktigste tiltak en kan gjennomføre for å øke lønnsomheten ved fremstilling av fiskemel. Tørking i overhetet damp har størst potensiale i så måte, med et energisparepotensial på 30-50% for fiskemelindustrien. En vil kunne oppnå en reduksjon i CO² utslipp som utgjør ca 70 ? 100 000 tonn CO² for norsk fiskemelindustri.

En vil i dette prosjektet fokusere mer på forskjellige kvalitetsparametre, med tanke på anvendelighet for fôrråvarer, næringsmidler og helsekost. Tørking med damp har i tillegg til energisparing, følgende fortrinn: eliminert eksplosjonsfare, forbedret prosesshygiene (matsikkerhet) og redusert oksidasjon pga inert atmosfære. Utfordringene for varmefølsomme produkter er at temperaturen i produktet oppnår 100° Celsius ved atmosfæriske forhold. Det stilles derfor strenge krav til kort oppholdstid, noe som begrenser hvilke tørketyper som er aktuelle.

Fiskeriforskning har vist at det er mulig å bevare proteinkvalitet målt med biologisk proteinfordøyelighet (mink), dersom tørketiden er omkring 10 sekunder. Dette er også patentert av SSF. I prosjektet vil en studere effekter på produkt med lengre tørketider, dvs. 10 sekunder til 20 minutter. Forsøk skal utføres i forsøkshallen til Fiskeriforskning i Bergen, i tillegg til forsøk hos tørkeleverandør.

Atmosfærisk tørking i overhetet damp

Startdato:

01.01.2004

Sluttdato:

12.07.2006

Prosjektleder:

Seniorforsker Øistein Høstmark

Oppdragsgivere:

Fiskeridepartementet

(industrirettet FoU)