FHL havbruks tilrådning om fôrkvote for 2004

Styret i FHL havbruk drøftet i møte fredag 27. juni d å tilrådning om neste års fôrkvote for matfiskoppdrett av laks. Drøftingen var en oppfølging av foregående diskusjoner om fôrkvote for 2004 i styremøter tidligere i år.

Styret fattet følgende vedtak: Styret i FHL havbruk har pånytt drøftet tilrådning om fôrkvote for 2004. Bakgrunnen for en ny vurdering er den stadig vanskeligere økonomiske situasjonen for laksenæringen, samt forventninger til markeds- og produksjonsutvikling i 2004. I forhold til tidligere tilrådning om 0-vekst i fôrkvoten for 2004, tilrår styret en reduksjon fra 852 til 804 tonn per konsesjon (-5,6%). Styret er oppmerksom på at en reduksjon i neste års fôrkvote kan slå uheldig ut for enkelte medlemmer. Styret er imidlertid av den oppfatning at varsel om redusert fôrkvote for 2004 allerede nå, vil gagne prisnivået for en samlet norsk laksenæring både inneværende og kommende år.