Gå til innhold
Annonse

90 prosent gjenfangst etter rømming av regnbueørret

Henrik Hareide
Henrik Hareide

Fiskeridirektoratet melder at de påla Lerøy Sjøtroll AS omfattende overvåkings- og gjenfangstaktivitet etter rømmingen av 69 000 regnbueørret fra lokaliteten Angelskår i Sørfjorden ved Osterøy.

Annonse

Rapporten fra dette arbeidet er nå klar og gir god informasjon om effekten av høy fangstinnsats i gjenfangstfisket.

Hovedkonklusjonene i rapporten fra Uni Research er:

  • Gjenfangsten etter rømmingen er på 90 prosent totalt sett og skyldes en kombinasjon av høy fangstinnsats og høy fangbarhet som følge av regnbueørretens atferd.
  • Frivillige fiskere stod for hele 67 prosent av gjenfangsten.
  • Intensivt garnfiske stod for det største bidraget til gjenfangsten.
  • Den høye gjenfangsten var viktig for å sikre at rømmingen i liten grad påvirket gyteområdene til stedegne stammer av laks og sjøørret.

De omfattende tiltakene i etterkant av rømmingen ga den høyeste gjenfangstandelen som er registrert. Det meste av gjenfangstene, ca 70 prosent, ble gjort innen en radius på 3 km fra anlegget.

—  Erfaringene fra denne hendelsen viser at utvidelse av gjenfangstplikten utover det pålagte området på 500 m rundt anlegget er et viktig tiltak. Slike pålegg i sjø og elv vil være et sentralt virkemiddel ved fremtidige hendelser, sier seksjonssjef Henrik Hareide i tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet var etter hendelsen bekymret for at spredning av regnbueørreten til vassdrag i området kunne ha negative konsekvenser for ville bestander av laks og sjøørret.

Les rapporten her (ekstern link).

Selskapet fikk derfor pålegg om å overvåke aktuelle vassdrag, og totalt ble 48 bekker og elver kartlagt ved snorkling for å registrere og ta ut rømt regnbueørret som ville kunne vandre opp for å gyte.

Overvåkingen foregikk i perioden januar – juni og totalt ble det registrert 83 rømte regnbueørret i elvene. Disse ble observert i elveosen, brakkvannssonen eller nedre del av vassdraget.

— Slik overvåking av aktuelle vassdrag etter rømmingshendelser er viktig for å kunne iverksette nødvendige tiltak, fortsetter Hareide.

Framtidig beredskap

Rapporten fra Uni Research oppsummerer erfaringer som har relevans og overføringsverdi til framtidig planlegging av beredskap ved rømming av regnbueørret.

Rask etablering av gjenfangst og mottaksapparat med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende.

— Vi håper erfaringene i rapporten blir tatt med i selskapenes arbeid med rømmingsberedskap,avslutter Hareide.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse