Gå til innhold
Annonse

- Arbeiderpartiet tar fra de fattige og gir til de rike.

Arne Jørrestol, sjølaksfisker
Arne Jørrestol, sjølaksfisker

I et leserbrev sendt til Kyst.no gir Norges grunneier- og sjølaksefiskerlag (NGSL) klart uttrykk for at Arbeiderpartiet er sjølaksefiskernes største fiende.

Annonse

Leserbrevet er sendt inn av styreleder for Norges grunneier- og sjølaksefiskerlag (NGSL),Arne Jørrestol. Han tar et oppgjør med Arbeiderpartiets politikk om sjølaksfiske og sportsfiske.

Arne Jørrestol går hardt ut mot Arbeiderpartiets politikk. Foto: Kyst.no
Arne Jørrestol går hardt ut mot Arbeiderpartiets politikk. Foto: Kyst.no

- Det er sterke krefter innad i partiet, som vil fase ut sjølaksefiske til fordel for sportsfiske i elv. Godt «hjulpet» av lidenskapelige sportsfiskere, med bakgrunn i forvaltning, forskning og juridikum. Arbeiderpartiregjeringer står bak de fleste og strengeste reguleringene i sjølaksefiske siden Miljøverndepartementet (MD) ble tildelt forvaltningsansvaret for villaksen. AP må ta avstand fra «hjelperne» om partiet skal gjenvinne tillit og ha troverdighet i den framtidige villakseforvaltningen, skriver Jørrestol.

- Skal sjølaksefiskernes grunnlovfestede rettigheter, det tradisjonelle og kulturhistoriske sjølaksefiske ofres før politikerne forstår at «grådighet» er villaksens største trussel?

- En «bestilling» fra MD og sportsfiskeinteressene til NASCO, veier i dag tungt i reguleringene av sjølaksefiske. At den sentrale forvaltningsmyndigheten «bestiller» av NASCO, en tilnærmet stans i et fiske på blandede villaksebestander, er ikke annet enn en skandale for MD.

- MD sin bestilling har ført til at villaksen ikke lengre blir forvaltet men fordelt, og da med sjølaksefiskerne som den store taperen. Kan AP velgere langs fjord- og kyst akseptere at elveeierne øker sin fortjeneste, samtidig som deres egne rettigheter blir verdiløse?

- AS Norge har et spesielt ansvar i det å bevare våre villaksebestander, ikke rettighetshaverne i elvedalene. Da er det betimelig å spørre hvorfor MD gir elveeierne forvaltningsansvaret? Er villaksen bedre tjent med en «pengebok-forvaltning» enn nødvendig biologisk forvaltning? Sportsfiskeren kan fiske X antall laks pr dag, uansett bestandstørrelse.

- Elveeierne lar sportsfiskerne nærmest tømme elvene for den store tidligvandrende gytelaksen, som er fredet i sjø. Er dette forenelig med St.prp. 32 «Vern om villaksen»?Et fang og slipp fiske på truede bestander, utsetting av hunnlaks uten å vite kjønnsfordeling i den enkelte bestand, en vesentlig underrapportering (40 %) - kan ikke rettferdiggjøre elveeierne sin forvaltningsstrategi. En påtvunget organisering og fellesforvaltning gjør ikke elveeierne automatisk til bedre forvaltere enn en sentral forvaltningsmyndighet.

- Direktøren i det tidligere Direktoratet for naturforvaltning mente at de forvaltet villaksens undergang. Er det nye Miljødirektoratet av samme oppfatning, må ansvaret flyttes til et departement som evner å prognosere villaksens overlevelse i havet, og sette kvoter som er tilpasset den enkelte elv sin bestandsstørrelse. I motsetning til Arbeiderpartiet- vil Høyre flytte forvaltningsansvaret av villaksen til Fiskeri- og kystdepartement. NGSL støtter Høyres beslutning.

- Det er politisk enighet om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon, noe som vil føre til en formidabel vekst i produksjonen av laks, kanskje så mye som en femdobling innen 2050. Da må villaks og oppdrettet laks forvaltes av samme Departement. Mer kunnskap og en bedre miljødokumentasjon må på plass og her kan Sjølaksefiskerne være en viktig ressurs. Med sine lokalkunnskaper kan de overvåke, varsle og være beredskaps- og tiltaksenheter mot rømt laks. NGSL er allerede i dialog med Havbruksnæringen i denne saken.

- NGSL krever at den ansvarlige Forvaltningsmyndighet av villaksen, innfører et «Prognosebasert kvotefiske», hvor det inngår kontinuerlig rapportering og kontrollmerking av all fanget laks. Med det får villaksen en «føre var» forvaltning både i sjø og elv.

- NGSL mener at statsminister Jens Stoltenberg sin valgparole- «Rettferdighet og fellesskap» ikke er forenelig med dagens villakseforvaltning.

*Leserbrevet er sendt inn av styreleder for Norges grunneier- og sjølaksefiskerlag (NGSL),Arne Jørrestol. Det er ikke et uttrykk for Kyst.no-redaksjonens egne tanker og verdier.

Annonse