Gå til innhold
Annonse
Raoul Bierach. Arkivfoto: Øyvind Sjøthun Røen.
Raoul Bierach. Arkivfoto: Øyvind Sjøthun Røen.

Statens Naturoppsyn (SNO) har avdekket ulovlig laksefiske i utløpet av elver hvor det går laks. Utviklingen bekymrer, og kan føre til strengere reguleringer av fisket, ifølge Miljødirektoratet.

Annonse

 

De skriver at årets lakseoppsyn startet i forbindelse med påskehelga. Så langt har SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell, beslaglagt 20 garn (i Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Sogn og Fjordane) og mange av dem var satt i utløpssonen til lakseførende elver.

– Tendensen er at antall beslag øker, og utviklingen bekymrer oss. Ut over våren utvider vi oppsynet til flere steder langs kysten og vil fokusere spesielt på elvemunninger, sier seksjonsleder Arnstein Johnsen for tilsyn kyst i SNO.

Nå på våren er vinterstøingene på tur ut fra elva og ut i områdene rundt munningen. Det er laks som gikk opp i elva fjor høst for å gyte og som har overvintret der. Vinterstøingene beiter ett eller flere år i havet, før de igjen kommer tilbake til elva for gyte.

– De fleste laks dør etter å ha gytt én gang, og det gjør slike som gyter flere ganger spesielt verdifulle. Det skyldes både at de er en gytereserve i perioder hvor overlevelsen i sjøen er lav, og fordi de er store når de kommer tilbake til elva, sier seksjonsleder Raoul Bierach i fiskeseksjonen.

Tidlig på sommeren kommer laksen som skal opp i elva for å gyte til høsten. Mange av disse har vært vinterstøinger i fjor eller året før. Laksen blir ofte værende en stund i munningsområdet, mens den venter på passe temperatur og vannføring for å gå opp i elva.

Lavere reproduksjon

– I perioder blir det stående mye laks i dette området, og ulovlig fiske her kan føre til at antall laks som kommer opp i elva blir betydelig redusert. Hvis dette vedvarer kan gytebestanden gå ned, og dermed blir reproduksjonen lavere, sier Johnsen.

– I verste fall kan et slikt ulovlig fiske føre til av vi må innføre strengere reguleringer i det ordinære laksefisket, supplerer Bierach.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse