Gå til innhold
Annonse

Fiskehelsepersonell hardt ut: - Departementet mangler forståelse for fiskehelse

TEKNA Havbruk og Fiskehelse og Akvaveterinærenes forening mener Nærings- og fiskeridepartementet med fiskeriminister Harald T. Nesvik i spissen ikke legger til grunn forskning og faglige råd i tilstrekkelig grad når vedtak fattes. Foto: NFD.
TEKNA Havbruk og Fiskehelse og Akvaveterinærenes forening mener Nærings- og fiskeridepartementet med fiskeriminister Harald T. Nesvik i spissen ikke legger til grunn forskning og faglige råd i tilstrekkelig grad når vedtak fattes. Foto: NFD.

- Nærings- og fiskeridepartementet viser en systematisk mangel på fokus og forståelse for fiskehelse- og velferdsutfordringer i norsk oppdrettsnæring. Organisasjonene til akvaveterinærene og fiskehelsebiologene i Norge kommer med kraftig kritikk av den rådende forvaltningsstrategien.

Annonse

Innlegget under er skrevet av:

  • Styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse, Kristoffer Andreassen

  • Styreleder i Akvaveterinærenes forening, Kristrun Kristthorsdottir

Hvor ble det av fiskevelferden i forvaltningen?

TEKNA Havbruk og Fiskehelse (TEKNA) og Akvaveterinærenes forening (AVF) mener Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) systematisk viser mangel på fokus og forståelse for fiskehelse- og velferdsutfordringer i norsk oppdrettsnæring. – Vi ser med bekymring på en forvaltningsstrategi som vi mener ikke bringer næringen fremover.

Kristrun Kristthorsdottir (t.v.) er styreleder i Akvaveterinærenes forening, mens Kristoffer Andreassen er styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.
Kristrun Kristthorsdottir (t.v.) er styreleder i Akvaveterinærenes forening, mens Kristoffer Andreassen er styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.

Utfordringene med lus, dødelighet og infeksjonssykdommer er betydelige i norsk lakseoppdrett og har stor negativ innvirkning på fiskevelferden. Problemstillingene henger sammen og krever en helhetlig strategi. Vi mener at NFD i sin forvaltningsstrategi viser en mangelfull innsikt i å se viktige sammenhenger mellom ulike problemstillinger. Denne forståelsen er avgjørende for å kunne stake ut strategier som vil bety forbedringer for norsk oppdrettsnæring fremover.

De tiltakene som har blitt foreslått vitner om at det fra NFD sin side er vanskelig å håndtere og favne mer enn én begrenset problemstilling om gangen. Dette holder dessverre ikke i dagens etter hvert kompliserte oppdrettsproduksjon. Når i tillegg enkeltsaker også har flere sider, ser vi gang på gang at fokuset på fiskehelse og velferd blir satt kraftig til side til fordel for blant annet kortsiktige næringshensyn og ensrettet forståelse i miljøspørsmål.

De tiltakene som har blitt foreslått vitner om at det fra NFD sin side er vanskelig å håndtere og favne mer enn én begrenset problemstilling om gangen.

Med forbudet mot badbehandling i merd uavhengig av legemiddel, som rammer 40 % av landets sjølokaliteter, var fokuset på fisken i merdene ikke-eksisterende.  Fra talerstolen på AqKva-konferansen 17. januar i år kunne statssekretær Angelvik formidle at det  ikke var kommet faglige innspill som la grunnlag for å endre utkastet til forskriften.

Dette mener vi er underlig da vår tolkning av høringssvarene var at et samlet fagfelt innen fiskehelse pekte på de store, negative konsekvensene dette ville ha for fiskevelferden satt opp imot risikoen for miljøpåvirkninger sett i lys av dagens innskjerpede bruk av lusemidler. Resultatet ble en forskrift som vi mener vil ha en liten effekt for miljøet, men veldig negativ effekt for laksens velferd.

I arbeidet med begrensning i utbrudd og stopp i spredning av PD, gjorde NFD en helomvending i 2017 fra skissert plan og trosset råd fra sine egne fagorganer som Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Fra å være en forskrift som hadde et potensiale til å faktisk begrense og stoppe PD, endte man opp med en forskrift som til nød bremset litt på utbredelsen nordover og gjorde ingenting for begrensning i PD-området. Dette var stikk i strid med anbefalingene til en samlet faggruppe innen fiskehelse.

Resultatet ble en forskrift som vi mener vil ha en liten effekt for miljøet, men veldig negativ effekt for laksens velferd.

Arbeidet med å begrense smitte i forbindelse med slaktetransport av fisk har vært, og er fortsatt et svært viktig tema når det gjelder PD, en av de mest smittsomme virussykdommene i norsk oppdrettsnæring. Status i dag for produksjonsområde 7 (PO7) etter at det har vært praktisert lukket kjøring og slakting ved PD påvisninger, i tillegg til en rekke andre tiltak, er at det nå ikke eksisterer positive lokaliteter med PD i dette området.

TEKNA og AVF mener dette er viktige erfaringer som NFD naturligvis må se i sammenheng med innskjerpelsen av forskrift om Transport av akvakulturdyr som trer i kraft 1. januar 2021. Denne innskjerpelsen må da også vurderes opp mot bruken av åpne ventemerder. Å kreve behandling av transportvann ved lossing hvis fisken skal stå i en åpen merd gir ingen mening. At restriksjon i bruk og på sikt lukking eller avskaffelse av åpne ventemerder ikke sees på som en viktig brikke i sykdomsbekjempelse, er ikke basert på kunnskap om fiskehelse og smittespredning men praktisk hensyn til oppdrettsnæringen.

Status i dag for produksjonsområde 7 (PO7) etter at det har vært praktisert lukket kjøring og slakting ved PD påvisninger, i tillegg til en rekke andre tiltak, er at det nå ikke eksisterer positive lokaliteter med PD i dette området.

Vi mener det er på tide at NFD er villige til å ta i betraktning innspill fra organer som innehar fiskehelsekompetanse for å få et helhetlig og oppdatert bilde av situasjonen. Gjennom kunnskap og dialog er det mulig å få til en forvaltning som støtter en bærekraftig og fiskevelferdsmessig forsvarlig utvikling av oppdrettsnæringen. Per i dag virker det imidlertid ikke som NFD hverken er interessert i å heve sitt kunnskapsnivå eller å ha en dialog på dette området. TEKNA og AVF tar gjerne initiativ til å nedsette eksempelvis et næringsutvalg bestående av fiskehelsepersonell fra forskjellige deler av næringen som kan gi konstruktive innspill i arbeid med nye forvaltningsplaner og regelverk.

En bærekraftig næring vil aldri kunne bli en realitet så lenge man ikke får endret fokuset mer mot fiskehelse og velferd. Spredning og omfang av sykdommer og lakselus må ned. For å klare dette trenger vi en tydelig forvaltningsstrategi som er tuftet på helhetlig forståelse og kunnskap. Dette mener vi blir fiskeriminister Nesviks største oppgave og utfordring fremover. Skal Norge også i fremtiden være ledende på oppdrett så må vi vise at vi evner å håndtere smittebekjempelse på en bedre måte, hvor ervervet kunnskap som fremkommer gjennom forskning og erfaringer fra felt i mye større grad blir implementert. Der er vi ikke gode nok i dag og dette mener vi NFD må utfordres på.

En bærekraftig næring vil aldri kunne bli en realitet så lenge man ikke får endret fokuset mer mot fiskehelse og velferd.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse