Gå til innhold
Første arbeidsbåt på hydrogen. Illustrasjon: Moen Verft
Første arbeidsbåt på hydrogen. Illustrasjon: Moen Verft

Pilot-E har innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til en hydrogendrevet oppdrettsbåt med tilhørende landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen.

Paul Ingvar Dekkerhus. Foto: Moen Marin Service AS
Paul Ingvar Dekkerhus. Foto: Moen Marin Service AS

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. 

Gjennom dette prosjektet skal samarbeidspartnerne utvikle og realisere en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen, og en komplett løsning for fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff, heter det i en melding fra Innovasjon Norge.

Involverte parter på sjøsiden er Moen Verft og Moen Marin, samt Midtnorsk Havbruk som er fiskoppdrettsselskapet som skal ta båten i bruk. Landanlegget realiseres i et samarbeid mellom H2 Marine og NTE Energi. 

– Gjennom denne satsingen ønsker konsortiet å ta en aktiv pådriverrolle for å gjøre det grønne skiftet blått. I samarbeid med Pilot-E kan vi nå ta et nytt og viktig steg i retning nullutslipp i våre viktige marine og maritime sektorer, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Verft.

Fakta om Pilot-E

  • Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • Pilot-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Medregnet denne tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 27 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 500 millioner kroner i tilskudd.
  • For mer informasjon om Pilot-E, se www.pilot-e.no. 

Viktig pilotprosjekt

– Vi ser frem til å følge dette viktige pilotprosjektet. Dersom piloten lykkes, kan hydrogenteknologien på sikt også overføres til større brønnbåter og andre energikrevende fartøy og operasjoner til havs. Med hydrogen i samspill med batteriløsninger kan etter hvert hele driften av oppdrett til havs gjøres uten utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova støtter utvikling, bygging og testing av arbeidsbåten, mens Innovasjon Norge gir tilsvarende støtte til landanlegget, hvor hydrogenet skal fremstilles med fornybar kraft i et elektrolyseanlegg.

– Dette er et prosjektsamarbeid som kan bidra til å skape store ringvirkninger. Vi står midt en energirevolusjon innen transport på land, til havs og i lufta. Norge og norsk næringsliv har muligheten til å innta en internasjonal posisjon som leverandør av energiløsninger verden har behov for. Globalt er interessen for grønne løsninger som hydrogen sterkt voksende, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– Det er gledelig at resultatene fra bevisst strategisk forskningssatsing på hydrogen nå materialiserer seg i gode løsninger som reduserer utslippene i maritim sektor og samtidig legger grunnlaget for grønn omstilling, sier fungerende administrerende direktør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

Fartøyet skal etter planen settes i drift rundt årsskiftet 2023/2024.

Prosjektet er det fjerde som innvilges støtte som følge av fjorårets Pilot E-utlysing knyttet til utvikling av nye utslippsfrie havgående transportløsninger. Utlysningen var den femte i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 60 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold.  

Har du en sak du
vil tipse oss om?