Gå til innhold
Annonse

Måsøval går videre med fire av fem utviklingstillatelser

Måsøval Fiskeoppdrett søkte om fem utviklingstillatelser. Direktoratet går videre med behandling av fire. Illustrasjon av konseptet AquaSemi. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.
Måsøval Fiskeoppdrett søkte om fem utviklingstillatelser. Direktoratet går videre med behandling av fire. Illustrasjon av konseptet AquaSemi. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.

Fiskeridirektoratet går videre med behandling av fire av fem omsøkte tillatelser på Måsøvals utviklingskonsept «Aqua Semi».

Annonse

Konseptet «Aqua Semi»  er et halvt nedsenkbart semi-lukket oppdrettsanlegg. Ifølge søknaden til Måsøval er planlagt produksjonssyklus 11-12 måneder, som oppnås ved utsett av storsmolt.

Ifølge søknaden er vannvolumet i enheten i nedsenket tilstand satt til 75 000 kbm for å gi plass til oppdrett av maksimalt 3 900 tonn fisk per oppdrettssyklus. Det fremgår også av søknaden at enheten skal kunne opereres med en fisketetthet på ca. 50 kg/m3. Under utprøving skal biomassen ved smoltutsett være vel 4 kg/m3 og tetthet vil øke gradvis gjennom produksjonssyklusen til en tetthet opp mot 50 kg/m3. 

Ifølge søknaden tilsier også økonomien i prosjektet at det bør tildeles fem utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet mener det holder med fire.

- Fiskeridirektoratet gav søker i brev den 20. desember 2018 orientering om at direktoratet vurderte at det omsøkte konseptet falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Selskapet ble imidlertid bedt om å sende inn en del supplerende informasjon. Herunder ba vi blant annet om ytterligere redegjørelse for risiko for rømming, detaljert kontantstrømanalyse, produksjonsplan for hele prosjektperioden og en nærmere redegjørelse for biomassebehovet i prosjektet, skriver direktoratet i brevet der de kunngjør at konseptet går til videre behandling, skriver de.

Fiskeridirektoratet påpeker imidlertid at det ikke skal tildeles flere tillatelser enn det som er driftsmessig nødvendig for å kunne gjennomføre utviklingsprosjektet og foreta tilstrekkelig uttesting.

Ikke «lukket» teknologi

De skriver også at ettersom «Aqua Semi» er åpen i bunn og hovedsakelig baserer seg på passiv vanngjennomstrømning, legger Fiskeridirektoratet til grunn at denne enheten ikke er lukket i akvakulturdriftsforskriftens forstand.

Dette innebærer at anlegget vil være underlagt den absolutte tetthetsbegrensningen på 25 kg/kbm.

Måsøval på sin side opplyser at selskapet vil søke om dispensasjon fra tetthetsbegrensningen dersom dette blir nødvendig.

Fiskeridirektoratet skriver imidlertid at det kan være en fordel å teste «Aqua Semi» med en høyere tetthet enn 25 kg/m3, dersom Mattilsynet gir dispensasjon til dette.

- Man vil da kunne få svar på om konstruksjonen er egnet for en høy tetthet. Vi kan imidlertid ikke se at det ut fra hensynet til den tekniske uttestingen skal være behov for å teste ut anlegget med en tetthet opp mot 50 kg/kbm, skriver de.

Fire er tilstrekkelig

Fiskeridirektoratet skriver i vedtaket at de har foretatt en helhetsvurdering hvor det er lagt vekt på den tekniske uttestingen av anlegget med en høy fisketetthet, og økonomien i prosjektet.

- Vi har på bakgrunn av denne vurderingen kommet til at en tildeling av fire tillatelser bør være tilstrekkelig for å teste ut konseptet. Fire tillatelser vil føre til at søker ved en årlig produksjon tilsvarende det søker beskriver som «Best Case» vil få gode marginer for en lønnsom investering.

De påpeker at selv om det er usikkerhet knyttet til hvilke produksjonsresultater som vil oppnås i «Aqua Semi» vurderer de at tildeling av fire tillatelser vil gi en tilstrekkelig økonomisk risikoavlastning til prosjektet.

- En tildeling av fire tillatelser vil videre muliggjøre en fisketetthet på 41,6 kg/m3. En slik fisketetthet forutsetter at Mattilsynet gir dispensasjon fra tetthetsbegrensningen i akvakulturdriftsforskriften § 25. Fiskeridirektoratet opplyser om at dersom dispensasjon ikke gis, kan dette får betydning ved en eventuell søknad om konvertering, heter det.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse