Gå til innhold

Nå skal brønnbåtene få dropsoner for avlusningsvannet

Øysund tilhører Bømlo Brønnbåtservice
Øysund tilhører Bømlo Brønnbåtservice

Fiskeridirektoratet vil etablere godkjente dropsoner for vann bruk til badbehandling mot lakselus. På denne måten skal man sikre at sårbare områder som rekefelt ikke tar skade av lusemidlene.

I sitt "Forslag til tiltak for å motvirke negative miljøeffekter fra behandling mot lakselus" foreslår Fiskeridirektoratet å innføre egne dropsoner for lusevann fra brønnbåtene.

Brønnbåtene kan velge å tømme vannet rett ved merden, om den er fortøyd eller posisjonert inntil den, men ved å tømme vannet med bademidler ut et stykke vekk fra merdene,  sørger man bl.a. for at lakselusen ikke kommer tilbake i merdene.

- Grunnen til det er at ikke all lakselus dør av behandlingen selv om den slipper fra laksen. For fartøy med lakselusefilter vil derfor behovet for å gå bort fra merdene være begrenset, skriver de i forslaget.

Gjelde for flere typer lusemidler

I dag er det mest hydrogenperoksid som benyttes til lakselusebehandling i brønnbåt, men andre midler kan også benyttes i behandling av både lakselus og andre tilstander. Derfor mener direktoratet det er relevant å utforme kravet om å bruke droppsoner slik at det gjelder alle bademidler.

- På den måten kan det sikres at de områdene som utsettes for påvirkninger er begrenset til området rundt selve lokaliteten dersom behandling skjer i merden eller til de utpekte droppsonene.

Begrense negative miljøeffekter

Droppsonene skal fastsettes slik at det tas hensyn til strandsonen, grunne områder, rekefelt, gytefelt og eventuelle havbeiteområder for hummer.

- Dermed vil de negative miljøeffektene begrenses sammenlignet med det som kan skje uten reguleringer.

- Å ta hensyn til disse områdene vil legge noen begrensninger på hvilke områder som er tilgjengelige som droppsoner, men det antas i denne omgang at det likevel er mulig å finne egnede droppsoner i tilknytning til alle oppdrettslokalitetene. Her skal det også tas høyde for at flere lokaliteter kan benytte samme droppsone.

Sonene utpekes av regionkontorene

Droppsonene skal pekes ut av Fiskeridirektoratets regionkontorer og skal publiseres i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

- Droppsoner skal fastsettes slik at deres plassering i forhold til oppdrettslokalitetene de skal betjene, blir så god som mulig. Det må blant annet tas hensyn til seilingsdistansen. Den må være så kort som mulig ut i fra økonomiske hensyn og herunder tilpasses behandlingstiden ombord slik at flest mulig behandlinger kan gjennomføres på kortest mulig tid, heter det i forslaget.

Kunnskapen om de lokale forholdene er god lokalt, og det legges derfor opp til at Fiskeridirektoratets regionkontorer skal ha tett dialog med næringsaktørene og andre med god lokal kunnskap når droppsonene skal pekes ut.

- Det vil være hensiktsmessig for regionkontorene å bygge sitt arbeid på konkrete og begrunnede innspill fra næringsaktørene og andre med lokal kunnskap.

Ut i øvre vannlag

Vann med bademidler fra brønnbåter skal slippes ut i de øvre vannlag. Siden dette også skal skje i fart, for å øke fortynningen, så åpner det for å benytte droppsonene på en måte som er tilpasset strømretningene på overflatevannet.

- Disse endrer seg med flo og fjære samt vindforholdene. En droppsone som er uegnet under strømforhold som leder vann med bademidler inn på grunne områder kan dermed kanskje benyttes når strømmen går motsatt vei. Tilnærmingen åpner for å kunne benytte flere områder enn de som tilfredsstiller alle mulige strømforhold.

Har du en sak du
vil tipse oss om?