Gå til innhold
Annonse

Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) krever at regjeringen jobber for å sikre en bærekraftig forvaltning av villaksbestandene i Norge og at oppdrettsnæringen flyttes til lukkede anlegg.

Annonse

Valget er knapt overstått, men NJFF er allerede på ballen for å sikre interessene for sine jakt- og fiskeinteresserte medlemmer. I et innspill til ny regjeringserklæring blir villaksen og synspunktet på havbruksnæringen behørig redegjort fra NJFFs ståsted.

I et femsiders notat går NJFF gjennom noen av de viktigste kampsakene for forbundet, som det også har blitt jobbet med mot den avtroppende regjeringen. Med nye parti og politikere i regjeringskontorene, fortsetter kampen for å sikre NJFF slagkraft i spørsmål som omhandler villaksen, store rovdyr, villrein, miljøforbedringer i regulerte vassdrag, friluftsliv generelt og bruk/ forvaltning av verneområder.

NJFF krever at regjeringen sikrer en bærekraftig forvaltning. Foto: Namsenvassdraget
NJFF krever at regjeringen sikrer en bærekraftig forvaltning. Foto: Namsenvassdraget

- Må sikre en bærekraftig forvaltning

NJFF mener regjeringen må arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre villaksbestander. Her nevnes følgende punkter:

"Aktivt bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris videreføre kalkingsvirksomheta på anbefalt nivå bidra til rammer for regulering av laksefisket i sjø og vassdrag som sikrer en bærekraftig forvaltning og fastsatte gytebestandsmål sikre en fortsatt bestandsrettet forvaltning."

I forhold til oppdrettsvirksomheten mener NJFF at regjeringen bør arbeide for en miljømessig bærekraftig oppdrettsnæring, og legge følgende til grunn:

"En overgang til bruk av lukka, flytende oppdrettsanlegg og videreutvikling av produksjon av stor smolt i lukka, landbaserte anlegg krav om merking av all oppdrettslaks innføring av miljøavgift for oppdrettsnæringen."

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag

NJFF mener regjeringen bør arbeide for gode miljøforbedringer i vassdrag med kraftutbygging. Miljøvilkårene skal være gjenstand for vurdering både i forbindelse med rulleringene av de regionale vannforvaltningsplanene og i de ordinære revisjonsintervallene.

- Det er rom for betydelige miljøforbedringer i mange av de utbygde vassdragene. Krav om minstevannføring i viktige laksevassdrag og andre prioriterte vassdrag er et viktig tiltak. Uavhengig av revisjonstidspunktet er det viktig at miljømål og tiltak også for de regulerte vassdragene vurderes som en del av de regionale vannforvaltningsplanene (seks års sykluser). Målsettingen i vannforvaltningsarbeidet må være å oppnå miljøforbedringer også for de sterkt påvirkede vassdragene, mener NJFF.

Les også: Her er Bellonas krav til den nye regjeringen

Annonse