Gå til innhold

OURO har redusert innslag av rømt oppdrettsfisk i elvene

Foto: OURO.
Foto: OURO.

Gjennom målrettede tiltak har OURO redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 52 laksevassdrag over hele landet høsten 2017. 

Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv høsten 2017. Det er på oppdrag fra OURO tatt ut 428 rømte oppdrettsfisk i 34 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2016, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før, melder OURO i en pressemelding.

- Rømt fisk i elvene skal vekk og vi gjør det vi kan for å ta ut det som blir observert. Vi har i 2017 brukt fire millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir gode resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

Positiv trend

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på vill laksefisk. Alle som har en tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret plikter å betale inn en årlig avgift til sammenslutningen. 

Oppdretternes innmeldte rømmingstall for 2017 var historisk lave. I følge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk har innslag av rømt laks gått ned med ca 0,4-0,7% per år i perioden 2006-2016.

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2016 ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 196 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 52 elver. Uttak av rømt oppdrettsfisk før gyting i de utvalgte elvene reduserer risiko for å påvirke villaksen negativt. OURO er glad for å bidra til denne positive utviklingen, sier Paulsen.

Uttakene er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode. 

OURO:

  • OURO er Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) er etablert etter initiativ fra Nærings-og fiskeridepartementet (NFD)

Forbedring fra 2016

- OURO undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent etter uttak i de utvalgte vassdragene. Dette er flotte tall, og sammenlignet med det som ble gjort i 2016 er det en klar forbedring i antall elver under 4% innslag etter at uttak er gjennomført, sier Paulsen. I 10 av de undersøkte elvene var det ikke mulig å beregne innslag på grunn av vanskelige arbeidsforhold i 2017. 

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført uttak i 2016 og 2017. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene. Flere av elvene hadde så lave innslag at det ikke ble gjort uttak.

 10 av elevene OURO har hatt utfisking i for 2017 er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene).
10 av elevene OURO har hatt utfisking i for 2017 er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene).

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.

- Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til uttak i flere av elvene våre.

Last ned: Tabell over utfisking i de enkelte elver i 2017.

Uttak av rømt fisk i de enkelte elvene er oppsummert på OUROs hjemmesider. 

I tillegg er rapporter fra leverandørene for 2017 sesongen lagt ut.

Les mer:
• Statusrapporter 2017 (utfisking.no)
• Forskrift om utfisking av rømt oppdrettsfisk (Lovdata)

Har du en sak du
vil tipse oss om?