Gå til innhold
Annonse

Over 90 prosent av laksen som overlevde PD ble klassifisert som superior

Dette er ett av resultatene til Veterinærinstituttet som nå jobber med å se på hvilke reelle forskjeller som finnes mellom SAV3 og marin SAV2. - Det ser ikke ut til å være subtype-forskjeller i resultat ved slakt, sier Mona Dverdal Jansen ved Veterinærinstituttet. Andelen med superior laks ved slakting lå på henholdsvis 91,4 for marin SAV 2 og 91,4 prosent for SAV 3.

Annonse

Elisabeth Nodland

PD (pancreassykdom) er fremdeles en tapsbringende sykdom. Frem til 2011 var det kun virustypen SAV3 som forårsaket sykdomsutbrudd med PD. Viruset var også begrenset til området sør for Hustadvika siden det raskt ble satt inn tiltak for å hindre videre smitte nordover. Våren 2011 ble marin SAV2 observert i anlegg nord for Hustadvika, og en rekke nye tilfeller med PD har spredt seg fra Hustadvika og nordover etter dette. Nå ønsker forskerne å finne svar på hvilke forskjeller de to virustypene eventuelt har, og hvilken betydning det kan ha for næringen. Noen av resultatene fra dette prosjektet ble lagt frem under Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sin samling på Flesland, hvor temaet var økt overlevelse i sjøfasen.

Innsamling av data basert på spørreskjema

- Det vi ønsket å undersøke nærmere var om det var noen variasjoner i det kliniske bilde mellom SAV-subtypene og om det er ulik dødelighet. I tillegg så vi på om det føres ulike forebyggingsstrategier for virustypene, om det er forskjell i slaktekvalitet og om det er ulikheter i risikofaktorer assosiert med dødelighet forteller, Mona Dverdal Jansen, ved Veterinærinstituttet. Dataene vi har samlet inn er hovedsakelig basert på spørreskjemaer som ble sendt ut til en rekke oppdrettere, og responsen har vært god. Skjemaene ble sendt til 44 anlegg som har hatt marin SAV2 og 80anlegg som har hatt SAV3. Alle anleggene med marint SAV2, og 54 av anleggene med SAV3, har levert inn sine data.

Forskjell i dødelighet

- Det ser ut til å være forskjeller i det kliniske bildet mellom lokaliteter med marin SAV2 og SAV3, sier Jansen. Fra spørreundersøkelsen er det er ikke komplette data fra SAV3 lokalitetene, men det gir likevel et godt bilde over situasjonen. 68 prosent av lokalitetene med marin SAV2 svarer at de har hatt ett eller flere kliniske tegn på PD, mens hele 94 prosent av SAV3 lokalitetene har opplevd det samme. Det er også til dels kortere varighet på PD-assosierte kliniske tegn på marin SAV2 lokaliteter.

- Dødeligheten assosiert med marin SAV2 er lavere enn for SAV3, både i påvisningsmåneden og over lenger tidsrom. Resultatene viser at 25 prosent av marin SAV2 lokalitetene har rapportert inn PD-relatert dødelighet, mens 72 prosent av SAV3 lokalitetene har gjort det samme.

Hyppigere bruk av noen tiltak ved SAV3 lokaliteter

Forskerne ønsket også å se på om det er forskjeller i hvilke tiltak som settes inn sør og nord for Hustadvika, og det er hyppigere bruk av noen tiltak ved SAV3 lokalitetene.

- Spesielt tiltak som stopp i håndtering, økt fjerning av syk fisk og svimere samt redusert fôring er mye hyppigere benyttet ved SAV 3 lokalitetene enn ved marin SAV 2 lokalitetene. Bruken av PD-vaksine ved marin SAV 2 lokaliteter er betydelig lavere , men det antar vi vil endre seg over tid, understreker Jansen.

Slaktekvaliteten og fôrfaktoren er sammenfallende

- Det ser ikke ut til å være subtype-forskjeller i resultat ved slakt. Gjennomsnittet på fôrfaktoren er for begge typer på 1.19. Andelen med superior laks ved slakting av marin SAV 2 lokalitetene endte denne på 91,4 prosent, mens ved slakting av SAV 3 lokalitetene ble 90,9 prosent av laksen klassifisert som superior.