Gå til innhold
Annonse

Overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk konkluderer med stor bedring i elvene

Illustrasjonsbilde: Genbank i Hardanger med Gry Walle (t.v.) og Sven Helge Pedersen. Foto: Therese Soltveit
Illustrasjonsbilde: Genbank i Hardanger med Gry Walle (t.v.) og Sven Helge Pedersen. Foto: Therese Soltveit

Vel 78 % av elvene som ble undersøkt i fjor fikk tilstanden lavt eller moderat innslag av rømt oppdrettsfisk. Det er en stor forbedring fra året før, da bare 61 prosent fikk denne klassifiseringen.

Annonse

Overvåkingen av rømt laks i 165 utvalgte elver viser at det i fjor vandret opp mer enn 10 % oppdrettsfisk i 17 av elvene. Dette er en nedgang fra året før da det ble funnet over 10 % i 30 av 140 vurderte elver. I 128 elver var det under 10 % rømt laks i fjor, mens det i de siste 20 elvene var usikkert om innslaget var under eller over 10 %.

Kartet viser lokalisering av elvene der innslaget av rømt oppdrettslaks er vurdert til å være lavt til moderat (< 10 %, grønne punkter), middels (for dårlig presisjon i data til å konkludere sikkert om det er over eller under 10 %, gule punkter), eller høyt (>10 %, røde punkter). Kilde: Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015.
Kartet viser lokalisering av elvene der innslaget av rømt oppdrettslaks er vurdert til å være lavt til moderat (< 10 %, grønne punkter), middels (for dårlig presisjon i data til å konkludere sikkert om det er over eller under 10 %, gule punkter), eller høyt (>10 %, røde punkter). Kilde: Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015.

Innslaget av rømt oppdrettslaks varierer langs norskekysten. Overvåkingen blir gjennomført med bruk av data fra sportsfiske, høstfiske og drivtellinger.

- Resultatene for 2015 viser at elvene rundt Hardangerfjorden hadde relativt flest vassdrag med høyt innslag av rømt laks (over 10 %). Tilstanden var derimot god (under 10 %) på hele strekningen fra Akershus til langt nord i Rogaland. For hele landet er det uveide gjennomsnittet av innslaget av rømt laks i sportsfisket og i høstfisket 3,4 og 9,1 %, og gjennomsnittlig årsprosent var 5,6. I drivtellingene var gjennomsnittet 3,0 %. Alle disse gjennomsnittene fra overvåkingen i 2015 er lavere enn tilsvarende tall fra 2014. Det skriver Havforskningsinstituttet i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Resultatene er publisert i rapporten Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015 (Fisken og havet, særnummer 2b-2016). Denne rapporten er delt i to deler; i del en oppsummeres resultatene og i del to som bare er elektronisk tilgjengelig, presenteres resultatene for hver av de undersøkte elvene. Informasjon om blant annet metodene som brukes i arbeidet er beskrevet i felthåndboken som ble publisert sammen med årets rapport.

Nasjonal overvåking av rømt laks

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014. Den første rapporten kom i fjor, den inneholdt resultater fra de 140 vassdragene som ble undersøkt i 2014. I årets rapport er antall vassdrag økt til 165. Disse vassdragene er valgt ut fra en rekke kriterier; god geografisk spredning, inkludering av de nasjonale laksevassdragene, representasjon av vassdrag av ulik størrelse samt å bygge videre på vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk. Det er samlet inn data fra sportsfiske om sommeren, høstfiske, stamfiske og drivtellinger (gytefisktelling) om høsten. I de fleste elvene ble det brukt flere metoder. Alle innsamlede data har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess og har blitt gitt en score i henhold til en rekke kriterier for å få en vurdering av dataenes representativitet.

Kvaliteten på resultatene forbedres år for år

De ulike metodene som er brukt i de ulike elvene har sine styrker og svakheter, både i forhold til prøvestørrelsene og sikker identifikasjon av rømt laks. Ulike kilder til usikkerhet i dataene blir diskutert i rapporten.

- Innslaget av rømt laks i vassdragene endrer seg i løpet av sesongen, i tillegg har rømt oppdrettslaks til dels en annen adferd enn villaks. Dette gjør det krevende å innhente gode data. Den store mengden data som er samlet inn og systematisert i løpet av de to første årene av overvåkingsprogrammet gir imidlertid berettiget optimisme om at man i fortsettelsen av programmet kan få en bedre forståelse av metodiske problemstillinger og forbedre kvaliteten på overvåkingen ytterligere. Som en start på dette arbeidet har vi i årets rapport sammenlignet estimatene av innslaget av rømt oppdrettslaks fra elver der flere metoder er blitt brukt, og diskutert mulige årsaker til forskjellene, skriver Havforskningen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse