Gå til innhold
Annonse
Tilsynssjef Henrik Hareide. Foto: Fiskeridirektoratet.
Tilsynssjef Henrik Hareide. Foto: Fiskeridirektoratet.

Påleggene om overvåkning og skadebegrensende tiltak etter rømminger fungerer godt for å redusere miljøeffektene av rømt oppdrettslaks og kan ha stor betydning for bestandene av villaks, konkluderer Fiskeridirektoratet etter en rapporter fra Uni Research Miljø.

Annonse

Det er Fiskeridirektoratets konklusjon etter å ha mottatt rapporter knyttet til fjorårets rømminger i Hardanger og Sunnhordland, skriver de i en pressemelding.

Andel oppdrettslaks redusert fra 18 til under 4 prosent

Etter en rømming ved Lingalaks AS sin lokalitet Bergadalen, ga Fiskeridirektoratet pålegg om utvidet gjenfangst i sjø og elv.

Dette inkluderte overvåking av 19 vassdrag i Hardanger og Sunnhordland fram mot villaksens gytetid. Pålegget innebar også at selskapet måtte sette i verk tiltak for å ta ut rømt fisk der denne ble funnet.

— Sammen med andre utfiskingsaktiviteter førte tiltakene i pålegget til at om lag 250 oppdrettslaks ble tatt ut av elvene, noe som reduserte andelen rømt oppdrettslaks i de aktuelle vassdragene under gytetiden fra 18 til under 4 prosent, sier seksjonssjef Henrik Hareide i Fiskeridirektoratet.

Antallet er samlet uttak fra blant annet sportsfiske, høstfiske, stamfiske og uttak i regi av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).

Tok ut kjønnsmoden fisk fra elvene

I rapportene anslås det at rundt 90 prosent av den rømte oppdrettslaksen, som ble tatt ut av vassdragene, stammer fra rømmingen ved Bergadalen.

Av den oppdrettslaksen som ble tatt ut ved drivtelling i gytesesongen, regner man med at rundt 75 prosent kom fra Bergadalen og at om lag to tredeler av disse var kjønnsmodne.

— Vi mener de samlede tallene fra gjenfangstfisket i sjøen, sammen med uttaket av moden fisk fra samme rømming i elv, viser at Fiskeridirektoratets strategi med å pålegge utvidet gjenfangst etter enkeltrømminger kan være et viktig bidrag til å minske risikoen for innblanding av rømt oppdrettslaks i de ville bestandene, sier Hareide.

De pålagte tiltakene ble gjennomført fram til første halvdel av oktober 2016, og det var Rådgivende Biologer som utførte arbeidet i vassdrag på oppdrag fra Lingalaks.

Det rømte 36 700 laks fra lokaliteten ved Bergadalen, og samlet gjenfangst i sjø var i overkant av 11 300 fisk.

Fjernet fisk også etter ukjent rømming

Fiskeridirektoratet fulgte høsten 2016 opp en rømming med ukjent kilde i området Haugaland – Sunnhordland. Basert på innmeldte tips iverksatte vi overvåkning og uttak i 16 vassdrag. Oppdraget ble utført av Uni Research Miljø.

Fra slutten av oktober og utover i november ble det registrert rømt oppdrettslaks i 11 av de 16 vassdragene. Fisken stammet sannsynligvis fra ulike rømminger, og observasjonene indikerer at en del oppdrettsfisk trolig har vandret inn i elvene etter at andre uttaksaktiviteter var avsluttet.

De fleste observasjonene ble gjort i Etneelva, Rosendalselvene og Fjæraelva, og fisk ble tatt ut med garn og harpun der det var mulig. I overkant av 20 oppdrettslaks ble tatt ut.

Resultatene totalt sett tilsier at fisk fra rømmingen med ukjent kilde kun i mindre grad vandret opp i elvene i området og at mange av disse trolig var umodne.

Følger opp villaksen gjennom overvåkingsprogrammet

Fiskeridirektoratet vurderer at fisk fra den aktuelle rømmingen ikke utgjorde noen betydelig trussel for villaksbestandene høsten 2016, men vi kan ikke utelukke at en del av fisken vil overleve og vandre opp i elvene kommende sesong.

— Dette vil vi følge med på gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks, avslutter Hareide.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse