Gå til innhold

Prøvefiske ved settefiskanlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal

Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.
Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet vil også i 2018 utføre en kontroll med drypprømming fra settefiskanlegg. Bakgrunnen er resultater fra aksjoner i 2015-2017 der det ble gjort funn ved flere lokaliteter. 

Det skal gjennomføres fiske med elektrisk fiskeapparat ved sju settefisklokaliteter i de to fylkene, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

De skriver at Fiskeridirektoratet vil utføre arbeidet sammen med en profesjonell aktør, Rådgivende Biologer, som er faglig ansvarlig for selve fisket. Arbeidet skal utføres i løpet av april.

Elveos og mulige standplasser for fisk vil bli undersøkt. Fisken vil bli svimeslått slik at den kan fanges med håv og settes i en bøtte for oppvåkning. Fangsten vil bli sortert etter art og om det er vill- eller oppdrettsfisk. All villfisk vil bli satt tilbake i vassdraget.

Bakgrunnen for undersøkelsen er forskningsresultater som viser at rømming av liten fisk kan være mer omfattende enn det som går fram av innrapporterte tall og at disse utgjør en betydelig andel av rømt oppdrettsfisk i norske vassdrag.

Et pilotprosjekt med el-fiske ved settefiskanlegg ble gjennomført i 2015 i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det ble da gjort funn av rømt settefisk ved 6 av 25 anlegg. Pilotprosjektet viste at det forekom drypprømming fra settefiskanlegg der både fiskerimyndighetene og næringen trodde at anleggene var tette. Funnene ble fulgt opp med tilsyn på de aktuelle anleggene. Det ble gitt flere pålegg om retting av avvik og oppfølgende prøvefiske.

I en ny undersøkelse i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2017 ble det gjort funn ved 3 av 18 anlegg. Genetiske analyser har bekreftet at alle funnene var oppdrettsfisk.

I 2016 ble det utført lignende undersøkelser i fem andre fylker i landet; Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det ble da gjort funn ved 1 av 14 anlegg.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?