Gå til innhold

Riksrevisjonen: - Kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjøtransport

Illustrasjonsfoto: Riksrevisjonen
Illustrasjonsfoto: Riksrevisjonen

Riksrevisjonen mener manglende satsing på godstransport på sjø og jernbane fra myndighetenes side, er en viktig årsak til at målet om godsoverføring fra vei til disse ikke er nådd.

Konkurranseevne fra vei til sjø og jernbane. Klikk for større bilde.
Konkurranseevne fra vei til sjø og jernbane. Klikk for større bilde.

Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane, er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, slår Riksrevisjonen fast i en nylig publisert rapport.

De skriver at det har helt siden 90-tallet har vært et mål å få overført mest mulig langtransport av gods fra vei til sjø og jernbane. Riksrevisjonens undersøkelse for perioden 2010–2016 viser at utviklingen derimot har gått i motsatt retning. Transport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal har nemlig økt like mye, eller mer, enn transport på sjø og jernbane.

- Har ikke klart å styrke konkurranseevnen på sjø

Riksrevisjonen er klare på at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport, da blant annet veitransporten er blitt raskere, billigere og mer fleksibel sammenlignet med førstnevnte transportmetoder.

Dette på tross av at det også slås fast at sjøtransport koster mindre enn veitransport. Men tar noe lengre tid og er mindre fleksibel.

- Økte krav fra vareeiere og konsumenter om raskere levering, blir transporttiden til sjøs en stadig større utfordring for sjøtransportens konkurranseevne. Utviklingen i prisene for lastebiltransport gjør at sjøtransport av mange oppfattes som for dyr til å akseptere lengre transporttid og mindre feksibilitet.

Innenriks påpekes det også at det er få aktører som tilbyr sjøtransport i konkurranse med lastebiltransport, og at flere linjer har opphørt de siste årene.

- I utenrikstransporten er det større konkurranse blant aktørene og bedre rutetilbud.

Utvikling i transporten fra 2010-2015. Klikk for større.
Utvikling i transporten fra 2010-2015. Klikk for større.

Legger til rette for veitransport

De skriver også at det har blitt lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet, enn ved havner og jernbaneterminaler. I en undersøkelse blant speditører og vareeiere lister de også flere funn om deres tanker rundt transportmuligheter.

- Pris og punktlighet er de viktigste kriteriene for speditører og vareeiere ved valg av transportform. Etter disse følger transporttid og feksibilitet. Sammenlignet med sjø- og jernbanetransport har veitransport konkurransefordeler når det gjelder punktlighet, transporttid, feksibilitet og frekvens.

Det skriver også at det er lettere å få tilgang til veinettet, og sikkerhetskontrollsystemene for veitransport er mindre omfattende enn for sjø- og jernbanetransport.

- Sjø- og jernbanetransport har tradisjonelt hatt en prisfordel mot lastebil, men prisdifferansen har blitt mindre i de senere årene. Sjø- og jernbanetransport er klart mer miljøvennlig enn veitransport, men undersøkelsen viser at dette er et mindre viktig kriterium ved valg av transportform for både vareeiere og speditører.

Undersøkelsen viser dermed at konkurranseevnen til veitransport har økt sammenlignet med konkurranseevnen til sjø- og jernbanebanetransport

- Etter Riksrevisjonens vurdering er det kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport. Undersøkelsen viser at manglende satsing på godstransport på sjø og jernbane er en viktig årsak til at målet om godsoverføring ikke er nådd.

Les rapporten her.

Kritikk til Samferdselsdepartementet

I rapporten får samferdselsdepartementet kritikk for ikke å ha innhentet god nok informasjon til å kunne styre utviklingen godt nok. Og de lister svakheter i departementets oppfølging av målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

- Departementet har ikke hatt god nok styringsinformasjon. Det er i perioden 2010–2015 ikke satt konkrete resultatmål for å sikre at målet om godsoverføring nås, og departementet har ikke fulgt opp hvilke resultater transportetatene har oppnådd.

- Verken departementet eller etatene har hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk, har hatt effekt. Manglende informasjon og kunnskap kan ha ført til at tiltak som kan føre til overføring av gods til sjø og bane, ikke har blitt foreslått eller gjennomført.

Riksrevisjonen anbefaler nå flere tiltak for å nå målene satt for å få mer godstransport fra vei til sjø og jernbane.

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å:

 • sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

 • vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, gjennomføre planlagte tiltak, og sørge for utredning av nye tiltak, for å øke konkuranseevnen til sjø og jernbane sammenlignet med vei

• ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler på en slik måte at det fremmer overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

• sørge for sterkere styring og oppfølging av

– om målet om overføring av gods fra vei til sjø og jernbane nås

– effekter av tiltak for godsoverføring

Har du en sak du
vil tipse oss om?