Gå til innhold
Annonse

Salmar med driftsresultat på 20 kr per kilo til tross for utfordrende kvartal

Konsernsjef Trond Williksen  fra Salmar. Foto: Gustav-Erik Blaalid.
Konsernsjef Trond Williksen fra Salmar. Foto: Gustav-Erik Blaalid.

Salmar kom i dag med deres rapport for tredje kvartal. Høye driftskostnader knyttet spesielt knyttet til luseproblem påvirket prisnivået, på tross av høy laksepris. - Tredje kvartal var et operasjonelt utfordrende kvartal for Salmar-konsernet, sier konsernsjef Trond Williksen.

Annonse

Et vedvarende stramt laksemarked bidro til gode laksepriser også i tredje kvartal. De høye prisene har bidratt til videre inntektsvekst og fortsatt gode resultater for SalMar. Samlet sett oppnådde konsernet et driftsresultat på 19,46 kroner per kilo slaktet fisk i tredje kvartal 2016, opp mer enn 10 kroner per kilo fra samme periode i fjor. Det skriver selskapet i en børsmelding.

Samtidig melder Nordeas Kolbjørn Giskeødegård i en rapport at Salmar faller bak Bakkafrost og NRS, og setter selskapet på "selg" i porteføljen.

Utfordrende kvartal

- Tredje kvartal var et operasjonelt utfordrende kvartal for Salmar-konsernet. Biologiske utfordringer, spesielt knyttet til lusehåndtering, påvirker kostnadsnivået og driftseffektiviteten negativt. Salmar har hatt sterkt fokus på håndtering av de biologiske utfordringene og over tid iverksatt en rekke tiltak, sier konsernsjef Trond Williksen i Salmar i børsmeldingen.

Ifølge Williksen skal det inkludere justeringer av driftsplaner, satsning på rensefisk, investeringer i ikke medikamentelt avlusningsutstyr og økt brønnbåtkapasitet. I sum skal dette ha bidratt til at den utfordrende biologiske situasjonen har blitt håndtert på en tilfredsstillende måte gjennom kvartalet.

- På den andre siden bidro et stramt laksemarked til fortsatt høye laksepriser og god inntjening i kvartalet. Utsikter til begrenset utbud fremover gir forventninger om fortsatt gode marginer også i kommende kvartaler, fortsetter konsernsjefen.

Samlede driftsinntekter utgjorde 2,26 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 1,88 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Totalt ble det slaktet 29 600 tonn, mot 35 400 tonn i tredje kvartal i fjor. Operasjonelt driftsresultat endte på 576,3 millioner kroner, opp fra 333,7 millioner kroner i tredje kvartal 2015. I andre kvartal 2016 endte operasjonelt driftsresultat på 731,8 millioner kroner, av et slaktevolum på 32 200 tonn, kommer det frem i børsmeldingen.

For helåret 2017 venter SalMar å slakte rundt 128 000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventes et volum på ca. 26 000 tonn i 2016 og rundt 30 000 tonn i 2017.

Krevende lusesituasjon

Lusesituasjonen i region Midt-Norge er fremdeles utfordrende. Direkte kostnader knyttet til behandling, samt indirekte kostnader som følge av økt avgang og redusert tilvekst, påvirker lønnsomheten negativt. Den utfordrende biologiske situasjonen har gjennom perioden blitt håndtert på en god måte, noe som har bidratt til tilfredsstillende produksjonsresultater i en krevende region. Videre har SalMar i tredje kvartal, av hensyn til fiskevelferd, valgt å forsere slakting på deler av det planlagte volumet. Dette har bidratt til noe lavere gjennomsnittlig slaktevekt i perioden.

I region Nord-Norge er den biologiske situasjonen tilfredsstillende. SalMar har opplevd noe økt lusepress i sørlige deler av Troms, men den biologiske situasjonen er god i øvrige deler av regionen. SalMar har styrket beredskapen for å kunne håndtere et eventuelt økt lusepress, blant annet ved investeringer  ikke medikamentelt avlusningsutstyr og økt brønnbåtskapasitet. Oppdrettsaktivitetene i Nord-Norge generelt styres av gjeldende sonestruktur for regionen. I tredje kvartal bidro dette til en ugunstig fordeling av slaktevolumene sett mot prisutviklingen i kvartalet, samt til noe forsert slakting for å overholde grensene for maksimalt tillatt biomasse på enkelte lokaliteter.

Nedsatt biomasse

Salmar tar ned guidingen for helåret 2016 med 8 000 tonn. 4 000 tonn kan tilskrives redusert tilvekst og økt dødelighet som følge av den biologiske situasjonen i region Midt-Norge. De resterende 4 000 tonnene skyldes forskyvning av slaktevolum fra 2016 til 2017 som en del av produksjonsoptimaliseringen i region Nord-Norge. Ny guiding for helåret 2016 blir følgelig 118 000 tonn, skrives det i meldingen.

Lønnsomheten i salgs- og prosesseringsaktivitetene preges fremdeles av den utfordrende biologiske situasjonen for oppdrettsaktivitetene. I tillegg er resultatet negativt påvirket av at 49 prosent av volumet ble solgt på kontrakter til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Som følge av nedjustering av samlet slaktevolum, vil den relative andelen solgt på kontrakt øke. For fjerde kvartal 2016 ventes således kontraktsandelen å ligge rundt 55 prosent. Kontraktsprisene for fjerde kvartal er opp sammenlignet med gjennomsnittlige kontraktspriser for årets ni første måneder. For helåret 2017 ligger kontraktsandelen på i underkant av 30 prosent.

Basert på anslag over stående biomasse ventes det en reduksjon i samlet utbud av atlantisk laks på i overkant av 150 000 tonn i 2016, tilsvarende en nedgang på 7 prosent. For helåret 2017 ventes en økning av samlet utbud av atlantisk laks på rundt tre prosent sett mot helåret 2016. Dette indikerer et fortsatt stramt laksemarked og gode priser også inn i 2017. Salmar venter følgelig sterke resultater også i de kommende kvartaler.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse