Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonfoto: SFD.
Illustrasjonfoto: SFD.

Det ble ingen tillatelser denne gangen fra Fiskeridirektoratet til SFD Innovation og deres «Seafarm Pulse Guard»-konsept.

Annonse

Fiskeridirektoratet skriver i avslaget datert 28. august at de på nytt avslår konseptet til SFD Innovation, men at de har delvis endret sitt grunnlag.

Konseptet er et elektrisk strømnett som kan inaktivere lakselusen og hindre den i å feste seg på laks i oppdrettsmerder. I tillegg inkluderer søknaden utvikling av teknologi for skånsom og effektiv, ikke-medikamentell parasittbehandling, også basert på strøm. «Seafarm Pulse Guard» er en patentert teknologi.

Omgjør vurdering av prosjektet

Da selskapet søkte om utviklingstillatelser for første gang fikk de avslag fra Fiskeridirektoratet. Dette på grunnlag av at del 1 av prosjektet ikke oppfylte krav om betydelig innovasjon, samt at delprosjektet ikke var omfattet av formålet med ordningen. 

Delprosjekt 2 – «lusebehandling som parasittbehandling» – ble avslått fordi det ikke dreiet seg om utvikling av «teknologi» ifølge direktoratet. Selskapet sendte inn klage på avslag november 2017.

NFD behandlet klagen i mars i år, og besluttet med at konseptet oppfylte krav om betydelig innovasjon.

- Departementet la til grunn at utvikling av et strømgjerde for inaktivering av lakselus, som kan monteres rundt eksisterende oppdrettsanlegg, utgjør kjernen i det omsøkte konseptet. Departementet tok ikke stilling til om øvrige vilkår for tildeling av utviklingstillatelse var oppfylt ettersom dette ikke var vurdert av Fiskeridirektoratet, skriver de.

Siden de øvrige vilkår var ikke vurdert, ville Fiskeridirektoratet se nærmere på om vilkåret om «betydelige investeringer» var oppfylt.

For høye kostnader

Videre fikk SFD Innovation beskjed at de kunne få tilsagn om én utviklingstillatelse dersom de kunne ettersende et konkret og detaljert budsjett, samt en detaljert kontantstrømanalyse for hele prosjektperioden, noe de gjorde.

Direktoratet forstod at det var vanskelig å angi nøyaktige beregninger av fremtidig økonomi, men vurderte likevel de fremlagte kostnadene som for høye ved eventuelt tildeling av én tillatelse. 

- Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelige investeringer», jf. laksetildelingsforskriften § 23b. Fiskeridirektoratet avslår etter dette søknaden fra SFD Innovation om utviklingstillatelser til konseptet «Seafarm Puls Guard».  

I begrunnelsen viser de til at selskapets opprinnelige budsjett lå på 245 millioner for seks tillatelser, mens selskapet beregnet å bruke 152,5 millioner for en eventuell tildeling av én tillatelse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse