Gå til innhold
Annonse

Skjebnen til to nye utviklingstillatelser er avgjort

"Hjulet" ble omsøkt av Samba AS. Illustrasjon: Samba AS.

Fiskeridirektoratet har i dag avgjort om Samba AS sin søknad om 6 utviklingstillatelser til konseptet «Hjulet» og om NSF AS sin søknad om 12 utviklingstillatelser til konseptet «Green Seafarm» skulle få godkjenning.

Annonse

Og det fikk de ikke. Begge to fikk avslag.

«Hjulet»

Konseptet «Hjulet» skulle være formet som en horisontal sylinder med nett i begge endeveggene og på sideflatene. Sylinderen skulle ha kantete vegger for å kunne dele opp sideflatene i flere sektorer. Ifølge søknaden skal sylinderen kunne kontrollert roteres om sin egen akse med en valgt vinkel. Sylinderen skulle også kunne ligge med aksen i vannoverflaten, slik at den delen av «Hjulet» som er over vann kunne tørkes og vaskes. Dette er ifølge søker miljøvennlig da det ikke vil være behov for impregnering av noten. med systemet.

Interessant, men manglet dokumentasjon

I sitt avslagsbrev til Hjulet påpeker Fiskeridirektoratet at til tross for at det omsøkte konseptet bærer enkelte likhetstrekk med andre konsepter som det er søkt om utviklingstillatelser til, kjenner ikke direktoratet til at lignende anlegg eksisterer i dag.

- Fiskeridirektoratet vurderer dermed at utformingen av konseptet er et nyhetselement, skriver de.

Imidlertid mener de samtidig at løsningene ikke er godt underbygget med teknisk dokumentasjon. 

- Fiskeridirektoratet vurderer imidlertid at innsendt dokumentasjon er mangelfull på flere sentrale punkter.

Derfor avslår de derfor også søknaden.’

Green Seafarm

Green Seafarm beskrives i søknaden som et horisontalt gjennomstrømningsanlegg i stål. Anlegget skal være formet som et rør med diameter på 24 meter og lengde på 128 meter. Røret skal være delt opp i en rekke moduler som er adskilt med skott. Modulene skal ha hver sin bestemte funksjon. Anlegget skal ha et fribord på 6 meter ved stillevannsnivå, og skal holdes flytende ved hjelp av moduler i form av flytetanker i hver ende av anlegget. Den største modulen i anlegget skal være fisketanken, med et vannvolum på 31 500 m3. Anlegget skal ha en separat slamtank til lagring, og separat fôrflåte.

I sitt vedtak om avslag skriver Fiskeridirektoratet de vurderer at søker, gjennom beskrivelser kombinert med fremlagte resultater fra numeriske analyser og modellforsøk, har godtgjort at konseptet lar seg realisere innenfor gjeldende regelverk.

Begrenset nyhetsverdi

Men de påpeker også at det de senere årene har vært en rekke andre lukkede pilotanlegg vært under uttesting der bl.a.de lukkede anleggene Marine Donut fra Marine Harvest Norway AS og Pipefarm fra Lerøy Seafood Group ASA blitt vurdert til å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Det er også et par aktører som har fått tilsagn om utviklingstillatelser, som AkvaDesign AS og Egget fra Marine Harvest Norway AS.

- Når det gjelder utformingen av Green Seafarm så skal anlegget bestå av en seksjonert stålsylinder. Dette er en ny anleggsutforming som Fiskeridirektoratet ikke kjenner til fra før. Selv om anleggsutformingen er ny er det etter hvert flere lukkede anlegg under uttesting og i drift som bygger på samme grunnprinsipp. Fiskeridirektoratet vurderer etter dette at konseptet har en begrenset nyhetsverdi, skriver de.

Dermed ender tommelen ned.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse