Gå til innhold
Annonse

Tilsvar til Are Nylunds påstander om ILA og vertikal smitte

- Vi avviser ikke at overføring av virus fra foreldrefisk til avkom kan forekomme, men mener bestemt at dette ikke er hovedårsak til ILA-utbrudd i oppdrettsanlegg i Norge slik som Nylund hevder, skriver FoU-sjef i Salmobreed, Rudi Ripman Seim. Foto: Salmobreed
- Vi avviser ikke at overføring av virus fra foreldrefisk til avkom kan forekomme, men mener bestemt at dette ikke er hovedårsak til ILA-utbrudd i oppdrettsanlegg i Norge slik som Nylund hevder, skriver FoU-sjef i Salmobreed, Rudi Ripman Seim. Foto: Salmobreed

Kyst.no referer torsdag 18. januar til innlegg fra professor ved Universitet i Bergen, Are Nylund, som under konferansen AqKva i Bergen og i Norsk Fiskeoppdrett nr 1/2018 kritiserer norske stamfiskprodusenter for å ikke å ta vertikal smitte av ILA på alvor. - Som avlsselskap kjenner vi oss ikke igjen i kritikken, skriver Salmobreed i et tilsvar.

Annonse

Tilsvaret er signert FoU-sjef i SalmoBreed, Rudi Ripman Seim, og gjengis under:

Rudi Ripman Seim
Rudi Ripman Seim

Kyst.no referer torsdag 18. januar til innlegg fra professor ved Universitet i Bergen, Are Nylund, som under konferansen AqKva i Bergen og i Norsk Fiskeoppdrett nr 1/2018 kritiserer norske stamfiskprodusenter for å ikke å ta vertikal smitte av ILA på alvor. Som avlsselskap kjenner vi oss ikke igjen i kritikken. Vi arbeider systematisk mot ILA på flere fronter.

ILA-fri segmenter

All stamfisk brukt i vår rognproduksjon holdes i ILA-frie segmenter. Dette er områder hvor det ikke er påvist ILA-virus, og hvor all fisk som flyttes inn i sonen må være screenet for ILAV.

Screening og biosikkerhet

Vi gjennomfører screening av fisk i våre populasjoner, gjennom hele produksjonssyklusen. Vi screener både stamfisk og rogn, både for ILA-virus og andre patogener. Vi finner at et stort mindretall av individene er positive for det ikke-virulente viruset HPR0 i vår risikobaserte screeningovervåkning. De som er positive har høye CT-verdier, hvilket betyr at virustallene er lave. Kunder kan be om at rognen screenes for spesifikke patogener, herunder ILAV, og det ikke-virulente HPR0-viruset.

Andel av rogn per generasjon hos StofnFiskur med påvist HPR0. All rogn screenes og rogn med positiv påvisning kasseres. Klikk for større.
Andel av rogn per generasjon hos StofnFiskur med påvist HPR0. All rogn screenes og rogn med positiv påvisning kasseres. Klikk for større.

Hos vårt islandske søsterselskap StofnFiskur, holdes all stamfisk på land. Rogn som går inn i produksjon screenes, og dersom HPR0 påvises blir rogna kassert av et føre var prinsipp. På denne måten har vi redusert andel fisk med HPR0 generasjon for generasjon (se figur, hvor generasjon 2009 er opphav til 2013, 2010 til 2014 osv). En slik strategi kan gjøres effektivt i landbasert stamfiskoppdrett. Det er også denne linjen vi har valgt å følge når vi nå har satt inn fisk i vårt nye landbaserte anlegg i Salten. All rogn som er brukt til stamfisksmolt, er screenet og funnet fri for HPR0 før den tas inn i anlegget. Alle prøver som er tatt fra vår stamfisksmolt i Lønningdal denne sesongen er negative. Fisk herfra blir brukt til produksjon av stamfisk hos våre lisensprodusenter som holder fisk i sjø.

Avl og kunnskap

SalmoBreed har siden 2001 hatt ILA-sterk fisk som en del av avlsprogrammet. I tillegg har vi deltatt, og fortsatt deltar, i en rekke prosjekter sammen med forskningsinstitusjoner og andre næringsaktører, for å øke kunnskap rundt ILA og genetikk. Vi er med i tre pågående prosjekter, hvor vi undersøker hvordan genomiske metoder kan bidra i kampen mot ILA. Vi er i prosjekter hvor vi arbeider med genetiske metoder som er i bruk i dag, og vi er også involvert i svært spennende prosjekt hvor vi undersøker hvordan genredigering (CrispR) i framtiden kan brukes til å produsere ILA-resistent fisk.

Er vertikal smitte hovedårsak til ILA-utbrudd i Norge?

I Are Nylund sin framstilling er vertikal smitteoverføring av lavvirulente virus hovedårsak til sykdomsutbrudd av ILA. Vi avviser ikke at overføring av virus fra foreldrefisk til avkom kan forekomme, men mener bestemt at dette ikke er hovedårsak til ILA-utbrudd i oppdrettsanlegg i Norge slik som Nylund hevder.

Norske rognprodusenter eksporterer rogn til alle de store produsentmarkedene for Atlantisk laks. Dersom vertikal smitte var hovedårsak til ILA-utbrudd, burde vi sett utbrudd med en helt annen hyppighet og utbredelse enn det vi gjør i dag. I det norske markedet har vi sett at flere utbrudd har kommet i samme geografiske område. Dersom utbruddene hadde vært et resultat av vertikal smitte, skulle en forvente å se utbrudd jevnt sprett langs hele kysten, da all rogn som brukes i Norge kommer fra et lite antall stamfiskanlegg.

I artikkel i Norsk Fiskeoppdrett 1/2018 skriver Brattspe, Plarre og Nylund ”Basalkunnskap innen virologien tilsier at skal en hindre sykdomsutbrudd så må en hindre spredning av viruset. Sykdom er kun et resultat av at immunforsvaret hos verten ikke klarer å kontrollere oppformering av virus”. Dersom Nylunds påstand om at HPR0-virus som muterte til virulent virus når fiskens immunforsvar ble svekket pga. stress var hovedproblemet, burde også utbredelsen være en annen. På Vestlandet blir fisken håndtert oftest og tøffest i forbindelse med ikke-medikamentell behandling mot lakselus, men det er også i dette området har det vært færrest utbrudd av ILA.

Gjennom screening av egen fisk ser vi at HPR0 ikke oppkonsentreres i kjønnsprodukter som melke og rognvæske. Dersom vertikal overføring var en strategi for viruset, burde vi ha identifisert en slik utvikling. Viruset ville tjent på å være tilstede i stort antall under befruktning.

Til sist vil vi nevne at den Færøyske oppdrettsnæring har gjort et solid og grundig arbeid på ILA, etter at næring for noen år siden hadde store tap pga. av sykdommen. Her ser man kun en begrenset effekt av screening, og har ikke funnet virus av HPR0-variant i indre organer hos analysert fisk. Det er i gjeller HPR0 er blitt funnet, noe som i stor grad indikerer horisontal smitte. Det arbeidet som er gjort på Færøyene viser også at det ikke har vært nært fylogenetisk slektskap mellom HPR0-virus funnet på stamfisk, og virus funnet på fisk i sjø

I SalmoBreed tar vi i høyeste grad ILA på alvor, men vi deler vi ikke Nylund sitt ensidige syn på vertikal smitte som spredningsvei for ILA. Vi tar våre forholdregler i vår produksjon, vi følger kundene våre tett og vi involverer oss i forskning. Vi mener at Are Nylunds uttalelser kan kjøre oppdrettsnæringen inn i en blindvei og ta bort fokus fra den egentlige problemstillingen med horisontal smitteoverføring av ILA.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse